8 Mayıs 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31121

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI

LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEGİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Konservatuar: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını,

b) Konservatuar Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Kurulunu,

c) Konservatuar Yönetim Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Yönetim Kurulunu,

ç) Müdür/Müdürlük: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürünü/Müdürlüğünü,

d) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Konservatuarın tüm bölümleri için Başvuru, Giriş Sınavı Kriterleri, Kabul ve Kesin Kayıtlara İlişkin Esaslar Konservatuar Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenerek ilan edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/2/2012

28209