8 Mayıs 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31121

YÖNETMELİK

Fenerbahçe Üniversitesinden:

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ SİBER ALAN ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fenerbahçe Üniversitesi Siber Alan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fenerbahçe Üniversitesi Siber Alan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (FBUSİBER): Fenerbahçe Üniversitesi Siber Alan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fenerbahçe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Fenerbahçe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yeni gelişen teknolojiler, siber alan güvenliği ve yönetimi, dijital ekonomi ve sosyal medya ile ilgili konularda disiplinlerarası araştırma ve uygulama projeleri yapmak, temel ve teknolojik altyapılara ilişkin teknolojik gösterimlerde bulunmak, ihtiyaç duyulan sistem ve/veya alt sistemlere ilişkin siber güvenlik teknolojilerinin gelişimine katkıda bulunmak.

b) Yüksek lisans ve doktora düzeyinde yeni ortaya çıkan teknolojiler ve siber güvenlik ile ilgili ders içeriklerinin oluşturulması öncelikli olmak üzere çeşitli eğitim-öğretim seviyelerinde kullanılmak üzere eğitim materyallerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak.

c) Siber güvenlik konusunda kurum yöneticileri başta olmak üzere toplumun her kesiminde siber güvenlik bilincinin oluşturulması ve farkındalığının artırılması hedeflerine yönelik olarak konferans, seminer, kurs, yaz okulu ve çalıştaylar düzenlemek.

ç) Siber güvenlik ve siber alan yönetişimi konularında uzmanlaşmak isteyen personel, araştırmacı ve öğrencileri teşvik etmek.

d) Ülkemizdeki siber güvenlik eko-sistemine destek olmak için yerli siber güvenlik üreticilerini, akademiyi, sivil toplum kuruluşlarını ve kamuyu bir araya getiren zirveler düzenlemek.

e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla siber normlar, siber-alan yönetişimi, güvenliği ve savunması konularında işbirliği yapmak; Üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği ile projeler geliştirmek ve diğer farkındalık yaratacak etkinlikler düzenleyerek Üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünü arttırmak.

f) Siber normlar, stratejiler ve yönetişimi üzerine yapılan bilimsel çalışmaları takip etmek ve gelişmeleri izlemek; bu çalışmalardan elde edilen birikimi ulusal ve uluslararası kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirmek, ortak çalışmalar yürütmek, yayınlar yapmak.

c) Konferans, kongre, bilimsel toplantılar, çalıştaylar ve eğitim seminerleri düzenlemek.

ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

d) Kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara danışmanlık, araştırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek.

e) Öğrencilerin ilgili konularda yaptığı yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan gücü yetiştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini desteklemek.

g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ğ) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama deneyimi bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2)  Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ayda en az bir kez toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri konusunda deneyimli Üniversite öğretim üyeleri, istekleri halinde ilgili kamu kurumları ile özel kuruluşların temsilcileri, diğer üniversitelerin ve uygulama ve araştırma merkezlerinin temsilcileri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda bir defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma programı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt çalışma birimleri

MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyet alanlarında belirlenecek programların uygulanması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı alt çalışma birimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Alt çalışma birimleri için Merkezde laboratuvar, atölye, mekân ve/veya personel tahsis edilebilir.

(3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürütülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür görevlendirir. Birim yürütücüleri, planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Müdüre ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü yürütür.