7 Mayıs 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31120

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SAĞLIKLI VE AKTİF

YAŞLANMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin esas amacı; yaşlılara ilişkin sağlıklı egzersiz ve fiziksel aktivite konularında kuramsal ve uygulamalı araştırmalar ve ölçümler yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkan sağlamaktır. Buna ek olarak Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sağlıklı ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda, egzersiz ve fiziksel aktivitenin etkileri konusunda eğitim programları veya seminerler düzenlemek.

b) Sağlıklı ve aktif yaşlanmayı destekleyici özgün araştırmalarda bulunmak, özendirmek, isteyenlere öncülük etmek ve destek sağlamak.

c) Aktif yaşlanma ile ilgili egzersiz ve fiziksel aktivite programlarının geliştirilmesini, öneminin anlaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla uygulamalı eğitimler ve egzersiz programları düzenlemek.

ç) Sağlıklı ve aktif yaşlanmanın fiziksel ve psikolojik sağlık açısından önce Üniversitemizde, İlimizde ve ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük etmek.

d) Aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda akademik, bilimsel kaynaklara dayalı olarak çalışmalar yapmak ve yaptırmak.

e) Ülkemizde aktif yaşlanmada egzersiz, spor ve fiziksel aktivitenin önemi ile ilgili olumlu bir tutumun yerleşmesini sağlamak için ulusal ve uluslararası düzeyde panel, çalıştay, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde bulunmak.

f) Yaşlılık dönemindeki yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla, kaliteli ve aktif yaşlanma amaçlı faaliyet gösteren tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak atölye çalışmaları, egzersiz programları ve kurslar düzenlemek.

b) Özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, desteklemek ve yürütmek.

c) Yaşlı sağlığının egzersiz ile korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak ve yaşlıların, aktif yaşama alanlarındaki çalışmalarını desteklemek.

ç) Yaşlılara yönelik yeni egzersiz uygulamaları ile ülke standartlarının gelişimine katkıda bulunmak.

d) Öğrencilerin bu konudaki çalışmalarını ders dışında da uygulamasını sağlamak amacıyla ortam sağlamak ve özendirmek.

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, yer almak ve desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; iki dönem olmak üzere Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Müdürün teklif edeceği adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki yardımcısı bulunur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre, yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini Rektöre önermek.

c) Yönetim Kurulu ile Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürünün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen beş kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin plan ve program tasarısını, eğitim faaliyetlerini hazırlamak ve karar vermek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en az beş ve en çok on üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında görüş bildiren Danışma Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.