7 Mayıs 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31120

YÖNETMELİK

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KENT TARİHİ ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi Kent Tarihi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Uludağ Üniversitesi Kent Tarihi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KETAM): Bursa Uludağ Üniversitesi Kent Tarihi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bursa’nın kültür, sanat ve tarihi değerlerini araştırmak, bu değerleri koruyup geliştirmek, ulusal ve uluslararası boyutlarda tanıtımı için projeler üretmek ve uygulamak.

b) Disiplinler arası bir anlayış içinde, kentbilim alanında bilimsel araştırmalar ve uygulamalar yapmak.

c) Kent sorunlarının çözümü için projeler geliştirmek ve uygulamak.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen konularda eğitim çalışmaları, danışmanlık hizmetleri yapmak, yayınlar çıkarmak, bilimsel toplantılar düzenlemek ve bunları koordine etmek.

d) Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve Merkezin faaliyet alanlarında faaliyet yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

e) Kent tarihi çalışmaları alanında kitaplık, dokümantasyon merkezi ve Bursa veri bankasını oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kent tarihi ve kentbilim alanlarında bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, yaptırmak ve koordine etmek.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek ve düzenlenmesine katkı sağlamak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde üniversiteler ve konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs ve hizmet içi sertifikalı eğitim programları düzenlemek.

d) Merkezin amaçlarına uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışında yayın yapmak ve yayın çalışmalarını desteklemek.

e)                Veri bankası, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüt, proje, analiz ve benzeri çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

g) Merkezin amaçlarına uygun olarak, Rektör tarafından verilen görevler ile 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda bilimsel çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yıllık bütçe önerilerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak görevlendirir. Göreve vekâlet dört aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetimi ve denetimi altında sorumlu olduğu Merkez işlerini yürütmek.

c) Merkezin kısa ve uzun vadeli stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

ç) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin amacına uygun bilim dallarında görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılır.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları en az beş üyenin katılımı ile yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programı ve raporunu hazırlamak ve Danışma Kurulunun görüşüne sunmak.

b) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

c) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek.

ç) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini incelemek ve Rektörün onayına sunmak.

d) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyaçlarını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektörün başkanlığında Üniversite öğretim elemanları, istekleri halinde kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla sekiz üyeden oluşur.

(2) Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri oy hakları olmaksızın Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(3) Danışma Kurulu, Rektörün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Danışma Kurulunun görevi, Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere görüş bildirmek ve Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet programı ve raporu hakkında önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje grupları

MADDE 13 – (1) Proje grupları; Üniversitenin, Merkezin amacı ve çalışma alanlarına uygun çalışmalar yapan öğretim elemanları ile diğer kurum ve kuruluşlardan belirlenen uzmanlardan oluşur.

(2) Proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 14/10/2010 tarihli ve 27729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Kent Tarihi ve Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.