5 Mayıs 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31118

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HIZ İHLAL TESPİT DONANIMLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce piyasada kullanımda olan veya kurulu olan HİTD’lerin muayenelerinde tip onay şartı aranmaz. Ancak söz konusu HİTD’lerin trafikte hız ölçümünde kullanılabilmesi için kullanıcısı tarafından hazırlanacak damga planlarının; OHÖD harici HİTD’ler için 1/7/2018 tarihine kadar, OHÖD’ler için 31/12/2020 tarihine kadar Bakanlığa onaylattırılması gerekir. Bu işlemleri süresinde tamamlanmış olan HİTD’ler bu Yönetmeliğe göre muayene işlemleri yaptırılmak suretiyle trafikte hız ölçümünde kullanılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/3/2017

30000

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/7/2018

30471