5 Mayıs 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31118

YÖNETMELİK

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EKLEM PROTEZLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Eklem Protezleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Eklem Protezleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Marmara Üniversitesi Eklem Protezleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Eklem protezleri, cerrahi teknikleri ve teknolojileri hakkında araştırmalar yapmak.

b) Eklem protezleri alanında disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretmek ve çalışma alanları açmak.

c) Eklem sağlığına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda farkındalık oluşturmak; bilinç ve bilgi düzeyini geliştirmek; bu konulardaki araştırmacıların, ilgi duyanların bilgi ve beceri kazanmalarına katkı sağlamak.

ç) Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile eklem protezleri alanında iş birliğini geliştirmesine katkıda bulunmak.

d) Merkezin ilgi alanına giren araştırma konularında kamu kurumları ile özel kurumlara bilgi desteği sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeylerde eklem protezleri ile ilgili çeşitli konularda araştırmalar yapmak.

b) Üretilen bilgileri ulusal/uluslararası bilimsel toplantı ile yayınları ilgililere ve kamuoyuna aktarmak.

c) Üniversitelerdeki eklem protezleri ile ilgili tıbbi ve teknik disiplinlerin ortak ders programlarını ve materyallerini hazırlayıp geliştirmek.

ç) Eklem protezleri alanında ulusal/uluslararası ortak araştırma ve faaliyetlerde bulunmak; projeler yapmak, yaptırmak; sertifika ve eğitim programları düzenlemek.

d) İlgili kurumlara eklem protezleri hakkında danışmanlık, onay ve denetmenlik hizmetleri vermek.

e) Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan özelde Üniversite bünyesindeki birimler olmak üzere, genel anlamda Merkezin faaliyet alanı ile ilgili tüm diğer ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla iş birliği imkânlarını araştırmak, ortak çalışmalar yapılmasını sağlamak; araştırma sonuçlarını kamu kuruluşları, özel sektör kurum ve kuruluşları ile araştırmacıların kullanımına sunmak.

f) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz telif ve çeviri yayınlar çıkarmak, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

g) Özel amaçlı arşiv, kütüphane ve veri tabanı oluşturmak.

ğ) Bilgilendirme amaçlı kamuya açık kurs ve programlar düzenlemek.

h) Yurt içi ve yurt dışından belirli sürelerle ziyaretçi araştırmacı davet etmek.

ı) Yurt dışına araştırmacılar göndermek.

i) Araştırma bursları verme hususlarında çalışmalar yürütmek.

j) Rektör ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda çalışma faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesi hususunda Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanması halinde Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan toplantısı en az üç ayda bir defa düzenlenir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel plan, idari plan ve programını hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ile yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve öneriler sunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

ç) Müdür ve Yönelim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 14 – (1) Merkez çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında Merkez birimleri kurulabilir. Merkez birimleri kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür. Merkez birimlerde görevlendirilecek her türlü personelin görevlendirmeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör onayı ile yapılır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.