3 Mayıs 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31116

YÖNETMELİK

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ENERJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma ve geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin müdürünü,

d) Rektör: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesindeki merkezî bir organizasyon çerçevesinde, ülkemizin strateji ve politika belgelerinde yer alan; ülkemizin enerji arz güvenliğinin ve verimliliğinin sağlanması, kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına katkı sağlanması, milli, yenilenebilir ve temiz enerji teknolojilerinin geliştirilmesi, enerji kaynaklarında çeşitliliğin artırılması, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımında kayıpların azaltılması, ekonomik ve sosyal kalkınma ile ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayarak, ulusal güvenlikte önemli bir yer tutan enerji alanında, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ülkemizin öncelikli teknolojik faaliyet konuları arasında yer alan hidrojen ve yakıt pilleri, temiz kömür teknolojileri, petrol ve doğal gaz teknolojileri, enerji dönüşüm teknolojileri, binalarda enerji verimliliği, düşük enerjili ve yeşil binalar, ulaştırmada ve sanayide enerji verimliliği, enerjide geri kazanım, yakma, gazlaştırma, kombine çevrim teknolojileri, güneş enerjisi, fotovoltaik/solar/termal teknolojiler, yoğunlaştırılmış güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, biyokütle, hidrolik, jeotermal ve nükleer enerji konularında Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını desteklemek.

b) Yüksek verimlilikte temiz üretim süreçleri ile ilgili teknolojileri geliştiren, temiz üretim teknolojilerinin verimliliğini artıran, üretim girdilerinin en etkin şekilde kullanımını sağlayan, üretim sürecinde atık oluşumunu en aza indiren, oluşan atıkların üretim yerinde çevreye zararsız hale dönüştüren ve üretim süreçlerinde kullanılabilecek şekilde geri kazanılmasını sağlayan alanlarda Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını desteklemek.

c) Kömür, petrol, doğal gaz ve biyokütle kaynaklarından sıvı yakıt üretimi, biyoenerji, biyoyakıt, biyodizel, biyokütle, biyorafineri, hava kalitesi yönetim stratejilerinin oluşturulması, temiz enerji ve temiz yakıt geliştirme ve bunların çevresel etkileri ile ilgili konularda Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını desteklemek.

ç) Arıtma çamurlarından enerji elde edilmesi, organik atıklardan anaerobik çürütme yoluyla enerji ve biyoyakıt geri kazanımı, kırsal alandaki sürdürülebilir biyogaz tesislerinin planlanması ve pilot ölçekte uygulanması, biyoreaktör ve depolama teknolojisinin uygulanabilirliğinin araştırılması ve biokütle enerji üretimi ve kullanımına yönelik tekniklerin geliştirilmesi konularında Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını desteklemek.

d) Enerji verimliliği, fosil yakıtlar, yenilenebilir enerji, hidrojen ve yakıt pilleri ile enerji depolama ve dönüşüm teknolojileri ve nükleer enerji alanlarında çalışma grupları oluşturmak suretiyle ilgili paydaşları desteklemek.

e) Enerji kaynaklarının araştırılması, üretilmesi, nakledilmesi ve tüketilmesi esnasında ortaya çıkan çevresel sorunlara ilişkin araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

f) Enerji güvenliği, planlaması ve yönetimi ile enerji hukuku alanlarındaki çalışmaları desteklemek.

g) Ulusal ve uluslararası enerji proje destek programları konusunda bilgilendirme eğitimleri, çalıştay, kongre, seminer gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.

ğ) Yurt içinde ve yurt dışında enerji alanında faaliyet gösteren kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezlerle iş birliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, Üniversitede yürütülen nitelikli projelerin sayısını artırmak amacıyla desteklemek.

h) Araştırma, tasarım ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayım faaliyetleri yapmak.

ı) Araştırma ve tasarım konularında iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak, kurum ve kuruluşlara araştırma, tasarım, prototip geliştirme ve üretim aşamalarında hizmet vermek.

i) Üniversitenin ilgili birimleri/bölümleri ile iş birliği yaparak enerji konusunda her düzeyde öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin ve enerji alanında çalışacak diğer kişilerin eğitimlerine yardımcı olmak.

j) Toplumda, enerji alanındaki ihtiyaçlar ve problemler konusunda farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak, kamuoyunu bilinçlendirmek ve bilgilendirmek.

k) Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda stratejiler geliştirmek ve bu yönde çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, iki öğretim üyesi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder.

(4) Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine yine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(5) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve bu faaliyetleri yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, yönetim ve danışma kurullarının gündemini belirleyerek kurulları toplantıya çağırmak ve kurullara başkanlık etmek.

c) Yönetim kurulunun kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planını hazırlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir yıl sonraki çalışma programını her yılın ocak ayı sonuna kadar yönetim kuruluna sunmak ve yönetim kurulunun olurunu aldıktan sonra uygulamak.

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmaları koordine etmek.

f) Merkezde yürütülen projeler için gerektiğinde proje koordinatörleri görevlendirmek ve çalışanlar arasında eşgüdüm sağlayacak tedbirleri almak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olması halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerektiğinde olağanüstü olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organı olup Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak, diğer çalışmalarda Müdüre yardımcı olmakla görevlidir.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Toplantılar telekonferans veya interaktif yöntemlerle de yapılabilir.

(4) Danışma Kurulunun aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir.

(5) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna sunmakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Mali konular

MADDE 13 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.