30 Nisan 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31114

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI

VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/12)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/12)

MADDE 1 – 19/2/2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Olağanüstü durum

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle, bu Tebliğin 7 nci maddesi gereğince ithalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişinin sunması gereken belgelerden orijinal veteriner sağlık sertifikasını, ihracatçı ülkedeki kısıtlamalar nedeni ile sunamaması halinde; üç ay içerisinde resmi otorite tarafından orijinal veteriner sağlık sertifikasının renkli olarak taranmış nüshasının elektronik ortamda gönderilmesi durumunda kontrole ilişkin diğer işlemler tesis edilir. Bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir."

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/2/2012

28209

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/7/2019

30825 (Mükerrer)