30 Nisan 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31114

YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle borç erteleme

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetmelik hükümlerine göre kredilendirilen fert ve kooperatiflerin, 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kredi taksitleri, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenir. Bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkilidir. Bu alacaklar için erteleme süresince herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/4/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/6/2012

28322

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/11/2013

28811

2-

22/7/2017

29987