30 Nisan 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31114

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE

VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Olağanüstü durum

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin orijinal veteriner giriş belgesinin sevkiyata eşlik etmesi hususlarını düzenleyen hükümleri ve Belge Kontrolleri başlıklı EK-3'ün 2 nci maddesi gereğince aranan orijinal sertifika ya da belge yerine, ihracatçı ülkedeki kısıtlamalar nedeni ile mümkün olmaması halinde, üç ay içerisinde resmi otorite tarafından orijinal sertifika ya da belgenin renkli olarak taranmış nüshasının elektronik ortamda gönderilmesi halinde kontrole ilişkin diğer işlemler tesis edilir. Bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/12/2011

28145