29 Nisan 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31113

YÖNETMELİK

Antalya AKEV Üniversitesinden:

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ

ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya AKEV Üniversitesinin akademik ve idarî birimlerinin yönetimi, işleyişi ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Antalya AKEV Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idarî organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 162 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKEV: Antalya Kültür Eğitim Vakfını,

b) Başkan: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

c) Başkan vekili: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyet başkan vekilini,

ç) Başkan yardımcıları: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyet başkan yardımcılarını,

d) Genel Sekreter: Antalya AKEV Üniversitesi Genel Sekreterini,

e) Mütevelli Heyet: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: Antalya AKEV Üniversitesi Rektörünü,

g) Rektörlük: Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünü,

ğ) Senato: Antalya AKEV Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Antalya AKEV Üniversitesini,

ı) Vakıf/Kurucu Vakıf: Antalya Kültür Eğitim Vakfını,

i) Yönetim Kurulu: Antalya AKEV Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet

Mütevelli Heyete ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, Üniversitenin en yüksek karar organı olup, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Üniversite; Mütevelli Heyet tarafından, Kurucu Vakfın belirlediği ilkeler doğrultusunda, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yönetilir.

(2) Mütevelli Heyet, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından oy çokluğu ile seçilen, ilgili mevzuatta öngörülen şartlara haiz en az yedi kişiden oluşur. Mütevelli Heyet üyelerinin, yaş sınırlaması hariç devlet memuru olma niteliklerine sahip olmaları ve en az üçte ikisinin lisans düzeyinde yükseköğretim görmüş olması gerekir. Mütevelli Heyet üyelerine görevleri ile ilgili fiili harcamalar dışında herhangi bir ücret ödenmez. Mütevelli Heyet, yetkilerini tamamen veya kısmen Mütevelli Heyet Başkanına devredebilir.

(3) Bir yıl içinde yapılan olağan ya da olağanüstü iki toplantıya geçerli mazeret sunmaksızın katılmayan Mütevelli Heyet üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer. Üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyenin yerine Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye seçilir. Mütevelli Heyet üyeleri, görev süresi içerisinde Vakıf Yönetim Kurulunun kararıyla görevden alınabilirler.

(4) Rektör; Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup kendisi ile ilgili konularda toplantıya katılamaz ve aynı zamanda Mütevelli Heyet Başkanı veya Başkan vekili seçilemez.

(5) Başkanın veya Mütevelli Heyetin çoğunluk kararıyla, özel bilgi gerektiren konularda Üniversite içinden veya dışından kişiler Mütevelli Heyetine danışman olarak atanabilir. Bu danışmanlar Mütevelli Heyette görev alabilir, oy hakkı olmaksızın toplantılara katılabilir. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, üniversitesinden gerekli iznin alınmış olması kaydıyla Mütevelli Heyetinde görev alabilir.

Mütevelli Heyetin görevleri

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversite tüzel kişiliğini temsil etmek ve Üniversitenin en yüksek karar organı olarak faaliyet göstermek.

b) Mütevelli Heyet Başkanını seçmek ve Başkana yetki devri yapmak.

c) Yönetmelik ve yönergeler hazırlamak, Üniversite organlarınca hazırlanan yönetmelik ve yönergeleri inceleyerek karara bağlamak ve yürürlüğe koymak.

ç) Üniversitenin işleyiş ve yönetimini sağlayan ilke, politika ve planları belirlemek.

d) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, bölüm, uygulama ve araştırma merkezi, dil eğitim merkezi, sürekli eğitim merkezi ve teknoparklar kurulması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Rektör veya Senato tarafından getirilen öneriler hakkında karar vermek.

e) Üniversitenin ayrıntılı bütçesini kabul etmek ve her bütçe döneminde bütçe uygulamalarını, gerektiğinde bağımsız mali müşavirler veya bağımsız denetim şirketleri yardımı ile izlemek ve denetlemek.

f) Bütçe yılı içinde, gerektiğinde ek ödenek verilmesi hususunda karar vermek.

g) Bütçe döneminde harcanamayan ödenekleri yıl sonunda gelecek bütçe dönemine aktarmak, bütçe kesin hesabını ibra etmek ve ayniyat yönetim dönemi hesabını onaylamak.

ğ) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretlerinin miktarını, ödeme şeklini ve zamanını belirlemek.

h) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu onayı ile danışma kurulları, onur kurulu ve yönetim üst kurulları oluşturmak, bu kurulların çalışmalarına ilişkin esasları belirlemek.

Başkan

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet, üyeleri arasından dört yıl için bir başkan seçer. Görev süresi biten Başkan yeniden seçilebilir. Başkan, Üniversitenin harcama yetkilisidir ve Mütevelli Heyeti temsil eder. Başkana, hizmetlerinin karşılığı olarak, Mütevelli Heyetçe takdir edilecek bir huzur hakkı ödenebilir.

(2) Başkan;

a) İkiden fazla olmamak kaydıyla kendisine danışman görevlendirebilir.

b) Kendisine yardımcı olmak ve yokluğunda yerine vekalet etmek üzere Mütevelli Heyet içinden ya da dışından iki kişiyi iki yıl süreyle başkan vekili olarak görevlendirebilir, gerekli görürse yetkilerinden bir bölümünü vekillerine devredebilir.

c) Vekillerine ve danışmanlarına yaptıkları hizmetin karşılığı olarak ücret takdir edebilir, maaş bağlayabilir.

Başkanın görevleri

MADDE 8 – (1) Başkanın görevleri şunlardır:

a) Mütevelli Heyeti temsil etmek.

b) Üniversitenin harcama yetkilisi görevini yapmak.

c) Mütevelli Heyeti toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

ç) Mütevelli Heyet yazışmalarının yapılmasını ve toplantı kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

d) Üniversitenin rektör yardımcılıklarına, dekanlıklarına, öğretim üyesi, genel sekreter, öğretim görevlisi, okutman, öğretim yardımcısı ve yabancı uyruklu öğretim elemanı ve idari personel kadrolarına yapılacak görevlendirme, ücret belirleme, görevden alma ve sözleşmelerin feshi gibi işlemler hakkında karar vermek.

e) Üniversiteye alınması Yükseköğretim Kuruluna önerilecek Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin sayıları, burslu öğrenci kontenjanları ve verilecek burs miktarları hakkında karar vermek.

f) Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulacak, yerli ve yabancı üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak işbirliğini kapsayan anlaşmalar ile protokolleri onaylamak ve Üniversiteyi bağlayıcı taahhütnameler hakkında karar vermek.

g) Üniversiteye yapılacak bağışların kabul veya reddine karar vermek.

ğ) Lüzumu halinde kendisinin başkanlığında Rektörün belirleyeceği iki Mütevelli Heyet üyesinden oluşan, Başkanın çağrısı üzerine toplanan ve Başkanın kendisine verdiği görevleri yerine getiren Başkanlık Danışma Kurulu oluşturmak.

h) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, Mütevelli Heyeti tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Mütevelli Heyet toplantılarına ilişkin esaslar

MADDE 9 – (1) Mütevelli Heyet, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır; fakat ana yönetmeliğin değiştirilmesinin görüşüleceği toplantılarda üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu aranır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde Başkan tarafından en geç bir hafta sonrasına yeni bir toplantı günü tayin edilir ve üyelere bildirilir. Bu toplantıda da toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, durum derhal Vakıf Yönetim Kuruluna bildirilir ve Mütevelli Heyet üyelerinde değişiklik yapılması istenir.

(2) Mütevelli Heyet, yılda en az dört kez toplanır. Toplantı tarihlerini Başkan belirler ve en geç toplantı tarihinden on beş gün önce Mütevelli Heyet üyelerine bildirir. Başkan, gerekli görürse Mütevelli Heyeti olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Gündem oylanmadan önce üye tam sayısının en az üçte biri tarafından gündeme maddeler eklenmesinin yazılı olarak teklif edilmesi halinde, öncelikle bu teklif oylanır.

(4) Bir gündem maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra madde oya sunulur. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılamaz. Toplantıda bulunduğu halde oylamaya katılmayan üye toplantıya katılmamış sayılır. Oylama açık yapılır, gerekirse gizli oylama yapılmasına karar verilebilir.

(5) Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(6) Mütevelli Heyet gerekli gördüğü hallerde, rektör yardımcılarını, dekanları, enstitü, yüksekokul ve birim müdürleri, personel ve danışmanlarını, bağlı bulundukları makamların uygun görüşünü almak kaydıyla Üniversite dışından kişileri, açıklamalarda bulunmak üzere toplantılara davet edebilir. Bu şekilde toplantıya katılanların oy hakkı yoktur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Teşkilat, Öğretim Elemanları ve Görevleri

Rektör

MADDE 10 – (1) Rektör, Mütevelli Heyetin teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından dört yıllık görev süresi için atanır. Rektörün yaş haddi 67’dir. Ancak Rektör olarak atanmış olanlarda görev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz. Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir. Rektör, Üniversitenin ve Üniversiteye bağlı birimlerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde yapılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenmiş ilkeler ve hedefler doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, Üniversitede bilimsel ve idari gözetim ve denetim yapılmasında ve gerektiğinde Üniversitede güvenlik önlemleri alınmasında, bütün işlemlerin takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

(2) Rektörün görevleri şunlardır:

a) Üniversite kurularına başkanlık etmek.

b) Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak.

c) Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, her eğitim-öğretim yılı sonunda Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek.

ç) Üniversitenin bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyetine sunmak.

d) Gerekli gördüğü hallerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

e) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, Mütevelli Heyet tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Rektör gerektiğinde Mütevelli Heyet Başkanının talimatıyla Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

Rektör yardımcıları

MADDE 11 – (1) Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi kendi Rektörlük görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla rektör yardımcısı olarak seçer ve Mütevelli Heyetin görüşüne sunar. Rektörün görev başında bulunmadığı zamanlarda yerine görevlendirdiği yardımcılarından biri vekalet eder. Rektörlüğe vekalet süresi altı ayı geçemez.

Senato

MADDE 12 – (1) Senato, Rektörün başkanlığında rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesinden oluşur. Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Mütevelli Heyet, Başkan ve Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır.

(2) Senatonun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında kararlar almak.

b) Eğitim ve öğretim birimlerinin programlarını ve kontenjanlarını onaylamak.

c) Üniversitenin bütününü ilgilendiren yönetmelik ve yönerge taslaklarını hazırlamak, görüş bildirmek ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

ç) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programlarını ve akademik takvimini inceleyerek karara bağlamak.

d) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.

e) Yönetim Kuruluna üye seçmek ve Rektörlüğün görüşüne sunmak.

f) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.

g) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında dekanlar ile Üniversiteye bağlı farklı öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Mütevelli Heyet, Başkan ve Rektör, gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları, oy hakkı olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(2) Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretim üst kuruluşlarının, Mütevelli Heyetin ve Senatonun kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek.

b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programlarını, bütçe taslağını incelemek ve kendi önerileriyle birlikte Rektörlüğe sunmak.

c) İlgili birimlerin görüşlerini de alarak, Üniversiteye bağlı tüm birim ve merkezler tarafından yürütülecek kurs, seminer, proje, danışmanlık gibi hizmetlere ilişkin ücretlerle bu ücretlerin alınma şekli ve zamanlarını belirlemek.

ç) Rektörün önerisi üzerine, görevlendirilecek personelin yurt dışı ve yurt içi yolluk ve harcırahlarını belirleyerek Mütevelli Heyet Başkanının onayına sunmak.

d) Üniversitenin üst disiplin kurulu olarak görev yapmak.

e) Fakülte, enstitü, yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.

f) Üniversite yönetimiyle ilgili olarak Rektörün getireceği diğer konularda karar almak.

g) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Dekan

MADDE 14 – (1) Fakültelerin temsilcisi olan dekanlar, Rektörün önereceği profesörler arasından Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet Başkanı tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

(2) Dekan, ihtiyaç halinde fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi, üç yıllık süre için dekan yardımcısı olarak seçip Rektörün onayına sunar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı ayı geçerse yeni bir dekan atanır.

(4) Dekan, biriminin öğretim kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılması ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve öğrencilere gerekli hizmetlerin sağlanmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup 2547 sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat tarafından kendisine verilen görevleri yapar.

Fakülte kurulu

MADDE 15 – (1) Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

(3) Fakülte kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.

b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.

c) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte yönetim kurulu

MADDE 16 – (1) Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır. Fakülte yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

(3) Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek.

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak.

c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

ç) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.

e) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(4) Fakülte akademik genel kuruluna ilişkin esaslar yönerge ile düzenlenir.

Enstitüler

MADDE 17 – (1) Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur.

(2) Enstitü müdürü, Rektör tarafından üç yıl için atanır. Atamalar öncesinde Rektör, ilgili öğretim üyelerinin de görüşlerini alır. Görev süresi biten enstitü müdürü tekrar atanabilir. Enstitü müdürünün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer. Enstitü müdürüne vekalet etme veya enstitü müdürlüğünün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Enstitü müdürü, birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılması ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve öğrencilere gerekli hizmetlerin sağlanmasından sorumlu olup Mütevelli Heyet, 2547 sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat tarafından kendisine verilen görevleri yapar.

(3) Enstitü kurulu; enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

(4) Enstitü yönetim kurulu; enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları, enstitü müdürünce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(5) Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, Mütevelli Heyet, 2547 sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat tarafından belirlenen fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.

Yüksekokullar

MADDE 18 – (1) Yüksekokulların organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur.

(2) Yüksekokul müdürü, ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan Rektör tarafından yapılır. Görev süresi biten yüksekokul müdürü tekrar atanabilir. Yüksekokul müdürünün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Yüksekokul müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer. Yüksekokul müdürüne vekalet etme veya yüksekokul müdürlüğünün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul müdürleri, birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir biçimde kullanılması ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve öğrencilere gerekli hizmetlerin sağlanmasından sorumlu olup Mütevelli Heyet, 2547 sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat tarafından kendilerine verilen görevleri yaparlar.

(3) Yüksekokul kurulu, yüksekokul müdürünün başkanlığında, yüksekokul müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

(4) Yüksekokul yönetim kurulu; yüksekokul müdürünün başkanlığında, yüksekokul müdür yardımcıları ile yüksekokul müdürünce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(5) Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, Mütevelli Heyet, 2547 sayılı Kanun ve ilgili sair mevzuat tarafından belirlenen yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.

Bölüm

MADDE 19 – (1) Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.

(2) Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir.

(3) Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından fakültelerde dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda yüksekokul müdürünün önerisi üzerine dekanca, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda yüksekokul müdürünün önerisi üzerine Rektörce üç yıl için atanır. Görev süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir.

(4) Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Bilim veya sanat dalı

MADDE 20 – (1) Bilim veya sanat dalı, anabilim veya anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan bir birimdir. Anabilim veya anasanat dallarına bağlı olarak bilim veya sanat dalı, Senatonun teklifi ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile kurulabilir.

(2) Bilim veya sanat dalı başkanı, o bilim veya sanat dalının profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri, yardımcı doçent de bulunmadığı taktirde öğretim görevlileri arasından, o bilim veya sanat dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir ve bir hafta içinde yüksekokul müdürü, konservatuvar müdürü veya dekanın önerisi üzerine Rektörün kararı ve Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla 3 yıl süre ile atanır.

(3) Bilim veya sanat dalı kurulu, o bilim veya sanat dalında görevli profesör, doçent, yardımcı doçent ile öğretim görevlilerinden oluşur. Bilim veya sanat dalı kurulu, ders programlarının, araştırmaların hazırlanma ve uygulamaları ile ilgili önerilerini bilim veya sanat dalı başkanına sunar.

Öğretim üyeleri

MADDE 21 – (1) Öğretim üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Üniversitedeki ve ilgili mevzuat kapsamındaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek.

b) Üniversitede bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak.

c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili mevzuat kapsamındaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek.

ç) Yetkili organlarca ve ilgili mevzuat kapsamında verilecek görevleri yerine getirmek.

Doktor öğretim üyesi

MADDE 22 – (1) Üniversitede açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları Rektörlükçe ilan edilir. İlan edilen bu kadrolara fakültelerde dekan; diğer birimlerde müdürler, biri o birimin yöneticisi biri de Üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa ister. Dekan veya ilgili müdür yönetim kurullarının görüşünü aldıktan sonra önerilerini Rektöre sunar. Atama Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından en çok dört yıl süre ile yapılır. Her atama süresinin sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona erenler yeniden atanabilirler.

(2) Doktor öğretim üyeliğine atanabilmek için, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak gerekir.

(3) Mütevelli Heyet, doktor öğretim üyesi kadrosuna atamalarında Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilir.

Doçentlik ve atama

MADDE 23 – (1) Doçentlik unvanına sahip olanlar Üniversite tarafından ilan edilen doçent kadrolarına başvurur. Doçent kadrosuna başvuran adayların durumlarını incelemek üzere Rektör tarafından, varsa biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Yönetim Kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine, atama Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından en çok dört yıl süre ile yapılır.

(2) Üniversitede, doçent kadrosuna atama için doçentlik unvanına sahip olmanın yanında Yükseköğretim Kurulunun onayı alınmak suretiyle, Mütevelli Heyet tarafından münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim veya sanat disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirlenebilir. Üniversitenin belirlediği ek koşullar arasında (doçentlik belgesini almaya hak kazandığı süreçte sözlü sınava girmeyen adaylar için) sözlü sınavın yer alması halinde bu sınav Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jürilerce yapılır.

Profesörlüğe yükselme ve atama

MADDE 24 – (1) Profesörlüğe yükseltilerek atamada;

a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak,

b) Doçentlik unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olmak,

gerekir.

(2) Birinci fıkranın (b) bendindeki yayınlardan biri, başvuru dosyasında başlıca araştırma eseri olarak belirtilir. Üniversite, profesörlüğe yükseltilerek atama için aranan bu asgari koşulların yanında, Yükseköğretim Kurulunun onayını almak suretiyle, münhasıran bilimsel kaliteyi artırmak amacına yönelik olarak, bilim disiplinleri arasındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak, objektif ve denetlenebilir nitelikte ek koşullar belirleyebilir.

(3) Profesörlüğe yükseltilerek atama yapılabilmesi için;

a) Profesörlük kadroları, Rektörlük tarafından ilan edilir.

b) Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini tespit etmek için Yönetim Kurulunca en az üçü başka üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim alanıyla ilgili beş profesör seçilir. Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirir. Yönetim Kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine, Rektörün teklifi ve Üniversite Mütevelli Heyet Başkanlığının kararıyla en çok dört yıl süre ile atama yapılır.

Öğretim görevlileri

MADDE 25 – (1) Öğretim görevlileri; Üniversitede ve bağlı birimlerinde 2547 sayılı Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir.

Araştırma görevlileri

MADDE 26 – (1) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır. Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, bölüm başkanı, dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.

(2) Lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri ile ilk defa bu amaçla bu göreve atanacaklarda aranacak nitelikler ve diğer hususlar Mütevelli Heyet tarafından tespit edilir.

Yabancı uyruklu öğretim elemanları

MADDE 27 – (1) Üniversite bünyesinde sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun uygun görüşü üzerine Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile atanırlar.

(2) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının; Yükseköğretim Kurulunca verilecek ön izni müteakip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak çalışma izni neticesinde ilgili üniversitesi ile sözleşmesi yapılır. Bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumları itibariyle dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanı tarafından yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdari Teşkilat

Üniversitenin idari teşkilatı

MADDE 28 – (1) Üniversite idari teşkilatı aşağıdaki birimlerin tamamı veya bir kısmından oluşabilir:

a) Genel Sekreterlik.

b) Fakülte Sekreterliği.

c) Enstitü Sekreterliği.

ç) Meslek Yüksekokul Sekreterliği.

d) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

e) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

f) Personel Daire Başkanlığı.

g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı.

ğ) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı.

h) Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı.

ı) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.

i) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.

j) Hukuk Müşavirliği.

k) Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı.

İdari personelin atanması

MADDE 29 – (1) Üniversitede görev alacak idari statüdeki personel ve idari amirler Genel Sekreterin teklifi, Rektörün uygun görüşü ve Başkanın onayıyla atanır, sözleşmeleri yapılır ve aynı usulle görevden alınır. Genel Sekreterin ataması Rektörün teklifi ve Başkanın onayıyla yapılır ve Genel Sekreter aynı usulle görevden alınır.

Genel Sekreter ve görevleri

MADDE 30 – (1) Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Üniversite idari teşkilatının başı Genel Sekreterdir. Genel Sekreter, idari teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.

b) Senato ile Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.

c) Senato ile Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek.

ç) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak.

d) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak.

e) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.

f) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.

g) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Daire başkanlıkları ve diğer idari birimler

MADDE 31 – (1) 28 inci maddede yer alan ancak, 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname içerisinde tanımlanmayan diğer idari birimlere ilişkin esaslar Mütevelli Heyet kararı ile düzenlenebilir.

Fakülte, enstitü, yüksekokul ve bölüm idari teşkilatı

MADDE 32 – (1) Fakülte, enstitü ve yüksekokullarda idari işleri, fakülte, enstitü veya yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik yürütür.

(2) Bölüm idari teşkilatı, bir bölüm sekreterinin yönetiminde yeteri kadar personelden oluşur. Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini yürütür.

Çalışma esasları ve denetim

MADDE 33 – (1) Üniversitede aylık ücretle görev yapan profesör, doçent ve diğer öğretim elemanları bütün çalışmalarını ve zamanlarını Üniversite ile ilgili görevlere ayırırlar. Ancak Başkanın onayıyla Üniversiteden başka yerlerde herhangi bir iş görebilirler, serbest meslek icra edebilirler. Bunların, Yönetim Kurulunun işbirliğine karar verdiği ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanan kuruluşlar ile bu kuruluşların işletmelerindeki çalışmaları, Başkanın yazılı izni alınmak kaydı ile Üniversitede sürdürülmüş sayılır.

(2) Üniversitelerin, uygulama alanına yardım görevleri kapsamında olmak üzere, Üniversite dışındaki kuruluş ve kişilerce istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma, kurs ve benzeri hizmetler Mütevelli Heyet tarafından kabul edilecek bir yönergeye bağlı olmak koşuluyla yapılabilir ve bu hizmetler karşılığında tahakkuk eden ücretler bu yönerge çerçevesinde dağıtılır.

(3) Üniversitedeki görevleri kısmi zamanlı olup, aylık ücrete bağlı olmayanlar Rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, bunların yardımcılıklarına da atanamazlar.

(4) Aylıklı öğretim elemanlarıyla öğretim yardımcıları, en az Devlet üniversitelerindeki eşdeğerleri için kabul edilmiş olan haftalık çalışma süresi kadar bir süre eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve yönetim görevleriyle, Üniversite organlarınca verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdürler.

(5) Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az on saattir. Yaptıkları veya yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve doktora çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı hakkında Yükseköğretim Kurulunca yapılan belirlemeye göre hareket edilir.

(6) Aylıklı öğretim görevlileri için haftalık ders yükü on iki saatten, okutmanlar için yirmi saatten az olmamak üzere, Yükseköğretim Kurulunca yapılan belirlemeye göre düzenleme yapılır.

(7) Gerekirse, Yönetim Kurulunun görüşü ve Rektörün onayı ile ilgili öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödenebilir.

(8) Öğretim elemanlarının görev etkinlikleri bölüm başkanları, enstitü, yüksekokul, dil eğitim merkezi müdürleri, dekanlar ve Rektör tarafından izlenir ve denetlenir.

(9) Üniversitenin tüm akademik ve idari birimlerinin yöneticileriyle idari personelin günlük çalışma süreleri, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddelerine göre Rektörlükçe düzenlenip Başkanın onayına sunulur.

(10) Akademik öğretim elemanları ile idari personel, çalışma esasları bakımından 2547 sayılı Kanunda Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabi olup bunlar Üniversitede devamlı statüde görev yapar.

(11) Öğretim elemanlarının çalışma ve denetimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar yönerge ile belirlenir.

Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme

MADDE 34 – (1) Öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilmelerinde, 7/11/1983 tarihli ve 18214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim

MADDE 35 – (1) Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde eğitim-öğretim yapılır. Yapılan eğitim-öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar Üniversite tarafından hazırlanan yönetmelikler ile belirlenir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 36 – (1) Üniversitede, öğretim dili Türkçe’dir. Senatonun gerekçeli kararı, Rektörün önerisi, Mütevelli Heyet kararı, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversitenin bazı birim ve yükseköğretim programları ile lisansüstü programlarda yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir, bazı seçmeli dersler kısmen veya tamamen yabancı dilde okutulabilir.

Dil eğitimi ve öğretimi

MADDE 37 – (1) Üniversite, öğrencilerin ikinci bir dil öğrenmelerini teşvik eder, buna yönelik programlar hazırlar.

(2) Bütün öğrenciler, öğretim yılı başında açılacak yabancı dil yeterlik sınavına katılmak ve bu sınavda başarısız olmaları halinde, dil eğitim merkezinde yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek zorundadırlar. Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite tarafından kabul edilen yabancı dil muafiyet belgelerini sunan öğrencilere bu hüküm uygulanmaz.

(3) Öğrencinin, dil eğitimi için hazırlık sınıfında geçirdiği öğrenim süresi, kayıt olduğu lisans veya lisansüstü programı için, 2547 sayılı Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen sürelerin dışında tutulur.

(4) Dil eğitimi merkezinde hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, bu konuda ilgili mevzuat hükümlerine tabidirler.

Üniversiteye öğrenci kabulü

MADDE 38 – (1) Ön lisans ve lisans programlarına, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından merkezî sistemle yerleştirilen öğrenciler kabul edilir.

(2) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen bazı özel programlara ön kayıt sistemiyle öğrenci seçme sınavı sonuçlarına göre veya öğrenci seçme sınavı ile Üniversite tarafından yapılacak özel yetenek sınavının birlikte değerlendirilmesinden elde edilen sonuca göre öğrenci kabul edilir.

(3) Lisansüstü öğretim programlarına, ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrenci kabul edilir.

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, yabancı öğrenci sınavı sonuçlarına göre kabul edilirler. Ayrıca uluslararası öğrenci değişim programı öğrencileri ve dikey geçiş gibi diğer yollarla öğrenci kabulü, ilgili mevzuat ve Üniversite yönetmelikleri çerçevesinde yapılır.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve bu konuda alınacak Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak kabul edilirler.

Öğrenci hak ve yükümlülükleri ile disiplin işleri

MADDE 39 – (1) Kayıt kabul, sınav, sınıf geçme, mezuniyet ve benzeri konular Senato tarafından belirlenir. Yatay ve dikey geçişler, öğrenci konseyleri seçimi gibi hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sosyal hizmetler

MADDE 40 – (1) Üniversite, öğrencilerin ruh sağlığının korunması, ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirleri alır ve tesisleri kurar, rehberlik ve psikolojik danışma merkezi kurarak öğrencilerin kişisel sorunlarını çözmeye çalışır, özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak öğrencilerin staj yeri ve iş bulmalarına yardımcı olur.

Ders kitapları

MADDE 41 – (1) Öğrencilerin derslerinde en yeni ve güncel kitap ve dokümanları kullanmasını sağlamak Üniversitenin görevidir. Gerekli ise, ders kitapları Üniversite tarafından çıkarılan yönergeye göre, Üniversite tarafından basılır veya bastırılır.

(2) Derslerde kullanılan kitapları öğretim elemanları kendi hesaplarına bastıramazlar. Ancak, başvurdukları eğitim-öğretim yılı içinde bastırılamayacağı, Yönetim Kurulunca yazılı olarak bildirilen kitapları kendileri bastırabilirler.

Üniversite içi bilimsel denetim

MADDE 42 – (1) Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetleri üzerinde olur.

(2) Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölümünün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle gelecek yıldaki çalışma planını belirten raporu, bağlı bulunduğu dekana, enstitü veya yüksekokul müdürüne sunar. Dekan, enstitü veya yüksekokul müdürü, kendi kanaatini de ekleyerek raporları Rektöre sunar.

(3) Gerektikçe, öğretim elemanları, öğrenciler ve personel arasında anketler yapılarak Üniversitenin eğitim-öğretim kalitesi denetlenir.

(4) Her öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve verdiği derslerle yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini; yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer örneğini, bağlı bulunduğu birim yöneticisi aracılığıyla Rektörlüğe sunmak zorundadır.

(5) Öğretim elemanlarının akademik bilgileri ve bilimsel yayınları Üniversitede biriktirilir, saklanır ve gerektiği ölçüde sergilenir.

(6) Üniversitedeki akademik programların ve yapılan araştırmaların kalitesini yükseltmek için, 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinden yararlanılır.

Disiplin ve ceza işleri

MADDE 43 – (1) Üniversitedeki öğretim elemanları ve idari personelin disiplin iş ve işlemlerinde, 2547 sayılı Kanun hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Özlük hakları

MADDE 44 – (1) Üniversite yöneticileri, öğretim elemanları, idarî personeli ve diğer görevlilerin özlük haklarına ilişkin olarak 2547 sayılı Kanun ile 4857 sayılı Kanun, bu Yönetmelikteki ilgili hükümler ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Siciller

MADDE 45 – (1) Üniversitede görev yapan öğretim elemanları ile idari ve diğer personelin sicilleri ilgili mevzuata göre tutulur. Her türlü atama, yükselme, akademik unvanların kazanılması ve diğer özlük işlemlerinde bu siciller esas alınır.

İzinler

MADDE 46 – (1) Akademik personel, izinlerini öğretime ara verilen zamanlarda 2547 sayılı Kanun ile 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen esaslara göre kullanır.

(2) Rektör, iznini Mütevelli Heyet Başkanından, diğer yöneticiler ise bağlı bulundukları bir üst makamın talebi ve Rektörün onayı ile alır.

(3) Üniversitede görevli bütün personel, bağlı olduğu birinci disiplin amirinin talebi ve Rektörün izniyle görev başından ayrılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler

Kazanç amacı gütmeme ve gelirlerin vakfa devredilmemesi

MADDE 47 – (1) Vakıf, Üniversiteden herhangi bir suretle gelir, kazanç ve hak elde edemez. Üniversitenin her çeşit gelirleri Üniversitede kalır ve geçici ya da dolaylı olarak dahi hiçbir suretle Vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. Üniversitenin bağış ve diğer şekillerde iktisap edeceği taşınmaz mallar tapuda Üniversitenin tüzel kişiliği adına tescil edilir.

Mali kolaylıklar

MADDE 48 – (1) Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade eder ve emlak vergisinden muaftır.

Üniversitenin gelir kaynakları

MADDE 49 – (1) Mütevelli Heyet, Başkan ve Rektör, Üniversite gelirlerinin artırılması için yeni ve verimli mali kaynaklar bulunmasına çalışırlar.

(2) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Kurucu Vakıfça yapılacak bağış ve yardımlar.

b) Araştırma, geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleriyle, halka açık sürekli eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler.

c) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretleri.

ç) Yayın ve satış gelirleri.

d) Üniversitece yasalara ve usulüne uygun şekilde kurulacak işletmelerden ve kurulu işletmelere iştiraklerden elde edilecek gelirler.

e) Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar.

f) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.

g) Eğitim, uygulama ve teknoloji merkezlerinden elde edilecek gelirler.

Tesislerin işletilmesi

MADDE 50 – (1) Üniversite bünyesinde restoran, kafeterya, kantin olarak hizmet verebilecek yerler ile Üniversiteyi geliştirmek amacıyla kurulabilecek sağlık tesislerinin ve diğer tesislerin işletilmesi, Mütevelli Heyet kararı ile işletmecilere verilebilir. Üniversite, tesisleri başka firmaların iştiraki ile de işletebilir. Bu tesislerin işletilmesinde uyulması gereken esaslar, Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(2) Üniversite, Mütevelli Heyet kararıyla kuracağı iktisadi işletme vasıtasıyla tesislere ait her nevi hizmetin işletilmesinde faaliyet gösterebilir.

Alım, satım, yapım ve kiralama işleri

MADDE 51 – (1) Üniversitenin alım, satım, yapım, onarım ve kiralama işleri Mütevelli Heyet tarafından çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

İta amirliği ve mali denetim

MADDE 52 – (1) Üniversitenin mali denetimi, Mütevelli Heyet, Yükseköğretim Kurulu ve ilgili diğer kurumlarca yapılır.

(2) Mütevelli Heyet tarafından onaylanmasını takiben, bütçenin ita amirliği yetkisi Başkana verilir.

(3) Üniversite bütçesine ait gerçekleşen gelir ve giderleri gösteren cetveller, her yıl sonunda düzenlenerek, gelir ve gider belgeleriyle birlikte Mütevelli Heyet Başkanlığına verilir. Bunlar incelenir, varsa gerekli işlemler tamamlatılıp uygunluk sağlanarak karara bağlanır ve denetime hazır şekilde saklanır.

(4) Üniversitenin, Mütevelli Heyet tarafından onaylanan ayrıntılı bütçesinin bir örneği ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir Mütevelli Heyet kararları Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.

(5) Mali yıl sonu gerçek harcamalar, yeminli mali müşavirce usulüne uygun olarak incelenip tasdiklenir ve Yükseköğretim Kuruluna en geç müteakip yılın mart ayı sonuna kadar gönderilir.

Üniversiteye ait mallar

MADDE 53 – (1) Üniversiteye ait gayrimenkuller Üniversite adına tapuya tescil edilir. Her türlü araç, gereç ve demirbaşlar da noter tasdikli ayniyat kayıt defterine kaydedilip, kayıtlar usulüne uygun şekilde dosyalanır ve ayrıca elektronik olarak da tutulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte yapılacak değişiklikler

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte ancak Mütevelli Heyet kararı ile değişiklik yapılabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 56 – (1) 16/8/2015 tarihli ve 29447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antalya AKEV Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.