28 Nisan 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31112

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ BİTKİ ADI İLE ANILAN YAĞLAR TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2012/29)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/8)

MADDE 1 – 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği (Tebliğ No: 2012/29)’nin Ek-1’inde yer alan Bitkisel Yağların Gaz Likit Kromatografi ile Tespit Edilen Yağ Asitleri Kompozisyonu (Toplam yağ asitleri yüzdesi olarak) tablosunun yağ asitlerine karşılık gelen fındık yağı başlıklı 7 nci sütunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-3’ünde yer alan Bitkisel Yağların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri tablosundaki fındık yağına ait iyot değeri “81-95” olarak,  palm süperoleine ait yoğunluk değeri “0,886-0,900 (40 °C’de)” ve kırılma indisi değeri “1,459-1,460 (40 °C’de)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-4’ünde yer alan Bitkisel Yağların Sterol Kompozisyonu (Toplam sterol yüzdesi olarak) tablosunun fındık yağı ve pamuk yağı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri 31/12/2020 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/4/2012

28262

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/6/2015

29398