27 Nisan 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31111

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ GELİŞTİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum ve kuruluşlarını, vakıfları, sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri, teknoloji geliştirme bölgelerini, organize sanayi bölgelerini, özel kanunlar ile kurulmuş teşebbüs, özel kurum ve kuruluşları,

c) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

ç) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,

d) Merkez: Mersin Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Merkez birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,

f) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koordinasyon grubunu,

g) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ğ) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

h) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

ı) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm Merkez Müdürlerinden oluşan kurulu,

i) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

j) Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını,

k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede öğrenci merkezli eğitim anlayışı ve bütünleyici eğitim felsefesi çerçevesinde mükemmelliği hedefleyen öğrenme ve öğretme uygulamalarının geliştirilmesi ve desteklenmesi doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, yayın, proje, eğitim, organizasyon, eşgüdüm ve değerlendirme faaliyetleri yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, Üniversitenin öğrenme ve öğretme hedefleri doğrultusunda çeşitli uygulamaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Mükemmellik ve sürekli gelişim anlayışı çerçevesinde, eğitim-öğretimde güncel eğitim felsefeleri, modelleri ve teknikleri alanında araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde bulunmak.

b) Öğrencilerin gelişimsel özellikleri ile öğrenme ve öğretim hedefleri doğrultusunda Üniversite bünyesinde öğrenci merkezli aktif eğitim yöntemlerinin yaygınlaşması için çalışmalar yapmak.

c) Üniversitede çağdaş eğitim teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanabilmesi için projeler yapmak ve ilgili birimlerle eşgüdüm içinde güncel eğitim teknolojilerinin öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından kullanılmasına destek sağlamak.

ç) Derslikler, teknik donanım, bilişim ve kütüphane kaynakları gibi eğitim-öğretime tahsis edilen tüm kaynakların geliştirilmesi ve etkin kullanımı konusunda Üniversitenin ilgili birimleriyle ortak çalışmalar yapmak.

d) Öğrencilerin Üniversitenin amaç ve hedeflerine sağlıklı bir şekilde ulaşabilmeleri için ilgili öğrenci destek birimleriyle ortak çalışmalar yapmak.

(2) Merkez, öğretim becerilerini geliştirmeyi isteyen öğretim elemanlarına destek olmak ve bilgi vermek amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversiteye yeni katılan öğretim elemanlarına yönelik etkili öğretim seminerleri düzenlemek.

b) Öğretim elemanlarına yönelik öğrenciyle iletişim, ölçme ve değerlendirme, öğretim teknolojilerinin kullanımı, güncel öğretim yöntemleri gibi konularda seminerler sunmak.

c) Öğretim elemanlarının öğretim faaliyetlerini çeşitlendirmelerine yönelik bireysel veya grup danışmanlığı hizmeti vermek.

ç) Farklı alan, bölüm ya da programlardan öğretim elemanlarının bir araya gelerek eğitim ve öğretim ile ilgili bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaştıkları öğrenme ortamları oluşturmak.

(3) Merkez, öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek,  öğrenme becerilerini geliştirmek ve başarılarını arttırmak amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversiteye yeni gelen tüm öğrencilerin uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmaları yapmak ya da Üniversitede yapılacak bu tür çalışmalara destek sunmak.

b) Eğitsel konulara yönelik öğrencilere bireysel danışmanlık ya da grup rehberliği hizmeti sunmak.

c) Öğrencilerin akademik yetkinliklerini artırmayı ve öğrenme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan öğrenme stratejileri, etkili zaman yönetimi, motivasyon sağlama, sınav kaygısı ve erteleme davranışı ile başa çıkma gibi çeşitli konularda seminer vermek ya da çalışma grupları oluşturmak.

ç) Akran destekli eğitsel rehberlik uygulamaları düzenlemek.

d) Akademik başarı elde etme konusunda güçlükler yaşayan öğrencilerin belirlenmesi, olası başarısızlık nedenlerinin incelenmesi ve ilgili öğrencilere akademik destek sunulması konularında çalışmalar yapmak.

(4) Merkez, çalışma alanıyla ilgili araştırma ve yayın yapmak, danışmanlık hizmeti vermek ve kendi faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Öğrencilerin eğitsel ihtiyaç, beklenti ve profilinin belirlenmesi ve akademik gelişimlerine olumlu ya da olumsuz etki eden faktörlerin incelenmesine yönelik araştırmalar yapmak.

b) Araştırmalardan elde edilen bulguları Üniversite bünyesinde ilgili yönetici ve öğretim elemanlarıyla paylaşarak öğrencilerin akademik gelişimini destekleyici ve öğretim ortamını zenginleştirici uygulamaların geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak.

c) Merkez bünyesinde gerçekleştirilen araştırma bulgularını, bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılarda sunmak ya da bilimsel yayın haline getirmek.

ç) Öğrenme ve öğretim odaklı çeşitli çevrimiçi kaynaklardan oluşan sanal kütüphane ortamı sunmak.

d) Üniversite bünyesinde çalışma alanına yönelik olarak ilgili kişi ve birimlere müşavirlik hizmetleri vermek.

e) Yurt içinde ve yurt dışında, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak, yapılmakta olan benzeri çalışmalara katılmak ve proje hazırlamak.

f) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara eğitim, danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek ve onlarla işbirliği içinde çalışmak.

g) Merkez bünyesinde sunulan tüm hizmetler kapsamında değerlendirme çalışmaları yapmak.

ğ) Merkezin çalışma alanları doğrultusunda kitap, broşür, bülten ve benzeri yayınlar yapmak.

h) Merkezin çalışma alanında her türlü ulusal/uluslararası bilimsel etkinliğe katılmak.

ı) Merkezin çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

i) Merkezin çalışma alanı ile ilgili gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

j) Üniversitenin misyon ve vizyonu ile bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının öğrenme ve öğretme gereksinimleri kapsamında Rektörlükçe ve Danışma Kurulunca önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Gerekli görüldüğünde Müdürün talebi üzerine müdür yardımcıları Rektör tarafından değiştirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâletin kesintisiz altı aydan fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitmeden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörün onayına sunmak.

ç) Gerekli durumlarda Merkez birimlerinin, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir koordinatör görevlendirmek.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu Kurulları toplantıya çağırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre öneride bulunmak.

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre öneride bulunmak.

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektör onayına sunmak.

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektöre bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanları dahil olmak üzere beş üyeden oluşur. Müdür, Merkezin oluşum amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve Rektör bu öğretim elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır; açık oylamayla ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak.

b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Merkez birimlerinin, koordinasyon/ çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak.

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak.

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel ihtiyaçlarına ilişkin önerileri karara bağlamak.

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayıyla kurulur. Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulundan oluşur.

(2) Bu Kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur:

a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına katkı yapacak öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca seçilen kişilerin Rektör tarafından görevlendirilmesiyle oluşur. İç Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanları göz önüne alınarak en fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle görevlendirilir.

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzmanlarını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının Danışma Kurulundaki temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün onayı ile kesinleşir. Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan en fazla 25 dış paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz; ancak, kararlar açık oylamayla toplantıya katılan üye sayısının oy çokluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Müdürün görev süresinin dolması veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma Kurulu üyelerinin kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Koordinatör

MADDE 15 – (1) Koordinatör; Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için Müdür tarafından görevlendirilen kişidir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

İzinler ve görevlendirmeler

MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri asli görevlerinin bulunduğu birimler üzerinden yapılır.

Dosyalama

MADDE 18 – (1) Merkezin her türlü belge ve dosyalama süreçleri için Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) belgeleme sistemi kullanılır. Bu sistemde yer almayan belgeler Merkez tarafından ilgili organlarınca hazırlanarak belge yayınlanma süreci çerçevesinde yayınlanmak üzere Üniversitenin Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne gönderilir.

Merkezler arası koordinasyon ve denetim

MADDE 19 – (1) Merkez ile Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri arasındaki ortak konu ve çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe yapılır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.