27 Nisan 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31111

YÖNETMELİK

Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KENE KAYNAKLI HASTALIK ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (HÜKENEM): Hitit Üniversitesi Kene Kaynaklı Hastalık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kene enfestasyonları ve kene kaynaklı hastalıklar konusunda hem yöresel hem de ülke genelinde problemlerin tespiti ve çözüm yollarına ilişkin araştırma ve teknolojiyi takip etmek, uygulamaya aktarmak ve yayım çalışmaları yapmak, keneler başta olmak üzere vektörler ve taşıdıkları hastalık etmenleri konusunda standardizasyon çalışmaları yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, kurumsal ve bireysel taleplere cevap vererek bölgesel ve küresel düzeyde etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri yapmak için stratejiler geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Keneler başta olmak üzere eklembacaklı vektörler ve naklettikleri hastalıklar üzerinde araştırma ve inceleme yapmak.

b) Ortaya çıkan sorunların insan ve hayvan sağlığı bakımından önemini, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yönlerini tüm ayrıntılarıyla ortaya koymak ve bu sorunların çözümünde en uygun yöntemleri belirlemek amacıyla araştırmalar yapmak.

c) Üniversite bünyesinde, kene enfestasyonları ve kene kaynaklı hastalıklar konusunda gerçekleştirilen her türlü aktiviteye destek vermek ve Üniversite içinde gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Yeni teknolojileri izlemek, bunları Türkiye’ye nakletmek ve uygulamaya sokmak için çalışmak.

d) Çalışma alanında ihtiyaç duyulan laboratuvarları kurmak, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatmak ve bunların işlevselliğini sağlamak.

e) Kene enfestasyonları ve kene kaynaklı hastalıklarla ilgili her türlü temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme projelerini yürütmek.

f) Bölgede kene enfestasyonları ve kene kaynaklı hastalıklar başta olmak üzere vektörlerle bulaşan hastalıkların teşhisini yapmak ve tedavi seçeneklerini önermek.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında piyasada kene enfestasyonları ve kene kaynaklı hastalıklar konusunda kullanılan her türlü cihaz, materyal ve diğer girdilerin kalite ve standartlarının belirlenmesinde teknik destek sağlamak.

ğ) Keneler başta olmak üzere vektörler ve bunların naklettikleri hastalıkların kontrolü amacıyla ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Faaliyet alanına ilişkin danışmanlık hizmeti vermek, standartların belirlenmesinde teknik destek sağlamak; ilgili personel, öğrenci ve vatandaşlar için seminer, konferans, kongre, açık oturum, sempozyum, çalıştay, bilimsel ve teknik içerikli gezi programları düzenlemek.

ı) Gerektiğinde düzenlenen çalıştay ve seminerlere katılanlara belge vermek.

i) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel kongre, sempozyum, konferans ve kurslara imkanlar ölçüsünde temsilci göndermek.

j) Vektörler ve naklettikleri hastalıklara ilişkin koleksiyon, müze, kitaplık ve dokümantasyon üniteleri kurmak; her türlü yayın ile kamuoyunu yazılı ve görsel basın aracılığı ile bilgilendirme faaliyetinde bulunmak.

k) Vektörler ve naklettikleri hastalıklarla ilgili risk haritaları oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin ilgili birimlerindeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından biri yerine vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür yardımcıları, görev süreleri sona ermeden aynı usulle değiştirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesinden birer öğretim üyesi olmak üzere Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen toplam en fazla yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine aynı usulle son verilir. Yönetim Kurulu yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülecek araştırma, eğitim ve yayın faaliyetleri için yıllık çalışma programları hazırlamak.

b) Merkez tarafından yürütülecek çalışmalarda, gerektiğinde konu ile ilgili Üniversite öğretim elemanlarından üçer kişilik çalışma grupları oluşturarak Rektörün onayına sunmak.

c) Müdür tarafından sunulan faaliyet programı ile teklifleri görüşerek karara bağlamak.

ç) Merkezin yıllık bütçe teklifini hazırlamak.

d) Merkezin etkinliklerini gözden geçirmek, tartışmak ve yeni programların oluşmasına katkıda bulunmak.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen Üniversitenin ve ilgili kamu kurumları ve özel kuruluşların, üç yıl süreyle belirlenen temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üye sayısı en az üç, en fazla yirmi kişidir. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az bir kez ve gerekli hallerde Müdürün çağrısı ile toplanır. Toplantıya katılamayacak Danışma Kurulu üyelerinin mazeretlerini Merkeze bildirmeleri gerekir.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmalar ve uygulamalar hakkında tavsiyelerde bulunmak, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik konularda danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda inceleme yaparak görüş bildirmek.

b) Merkezin diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını incelemek ve önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin faaliyet alanına giren konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak, Müdürün isteği halinde Yönetim Kurulu çalışmalarına katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin kapsamlı ve devamlılık arz eden faaliyetlerinde Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulunun kararı ile çalışma birimleri ve proje grupları oluşturulabilir. Çalışma birimleri ve proje gruplarının kuruluşu, çalışma ve görev süreleri Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(2) Çalışma birimleri ve proje gruplarının başlıca görevleri şunlardır:

a) Keneler başta olmak üzere eklembacaklı vektörlerin teşhisi, tıbbi ve veteriner önemi, vektörlük potansiyeli, vektörle nakledilen hastalıkların tanımlanması ve epidemiyolojik verilerin elde edilmesi gibi konularda katkı sağlamak.

b) Vektör kontrolünde yeni stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) Vektörlerle bulaşan hastalıklara karşı tedavi, aşı ve kontrol çalışmalarına yardımcı olmak.

ç) Bilgisayar tabanlı ileri teknolojik coğrafi bilgi sistemli risk haritalarının oluşturulmasına yardımcı olmak.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.