27 Nisan 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31111

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Havacılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERHAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Havacılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERHAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma-geliştirme çalışmalarını,

b) Birimler: Merkezde oluşturulan birimleri,

c) Çalışma grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını,

ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Fakülte: Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini,

e) Merkez: Erciyes Üniversitesi Havacılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERHAM)’ni,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,

g) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Sektör: Türk havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili tüm sektörleri,

h) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası havacılık hizmetlerinin düzenli, emniyetli işleyişine ve sağlıklı gelişimine yönelik her konuda uygulamalar, araştırmalar, projeler yapmak ve eğitim çalışmaları yürütmek.

b) Kamu-özel sektör iş birliği çerçevesinde üretim, bakım, araştırma, danışmanlık, tanıtım, satış ve pazarlama birimleri kurmak ve faaliyetlerde bulunmak.

c) Ulusal ve uluslararası kuruşlarca akredite edilen standardizasyon, kalite kontrol, keşif ve denetleme birimleri oluşturmak ve faaliyetlerde bulunmak.

ç) Öğrenci ve öğretim elemanlarının staj, uygulama ve araştırma çalışmalarına altyapı sağlamak.

d) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin, standartların ve benzeri belgelerin hazırlanmasına, değiştirilmesine veya yenilenmesi çalışmalarına katkı vermek.

e) Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde eğitim organizasyonları kurmak, sertifikalı kurs programları düzenlemek ve lisans vermek.

f) Üniversite ve Fakülte dâhilinde bulunan teçhizat, laboratuvar, donanım ve bilgi birikiminin diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla buluşturulmasını sağlamak, bunun için kurslar düzenlemek.

g) Üniversite ve Fakülte öğretim elemanlarının teknoloji ve diğer alanlarda yapacakları çalışmalara destek sağlamak, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde yapılacak pratik çalışmalara katkıda bulunmak, teknolojik gelişmeler ve uygulama alanları konusunda analiz ve çalışmalar yapmak, çözüm önerilerinde bulunmak ve bu alanlarda yayımlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu-özel sektör iş birliği çerçevesinde hava araçları, uydu ve benzeri sistemler ile bunların donanımlarını, ilgili cihazlarını üretmek, bakımlarını yapmak, araştırmalarını yürütmek, danışmanlık hizmetlerini organize etmek, tanıtım, satış ve pazarlama birimlerini kurmak, geliştirmek ve işletmek.

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca akredite edilen standardizasyon, kalite kontrol, keşif ve denetleme birimlerini kurmak ve işletmek.

c) Öğrenci ve öğretim elemanlarının staj, uygulama ve araştırma çalışmaları için bina, üretim atölyeleri, araştırma laboratuvarları ve her türlü altyapıyı kurmak, geliştirmek ve işletmek.

ç) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak üzere test laboratuvarı kurmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemleri, standartları ve benzeri belgelerin hazırlanmasına, değiştirilmesine veya yenilenmesine katkıda bulunmak.

d) Fakültenin faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde sektörün insan kaynağını geliştirmek için; yer eğitimleri, uçuş-sentetik uçuş eğitimi, hava araçları bakım eğitimi organizasyonları kurmak, işletmek, sertifikalı kurs programları düzenlemek ve ilgili mevzuata uygun lisans vermek.

e) Modern tekniklerin ve uygun teknolojilerin uygulanmasına öncelik vererek yeni gelişmeleri izlemek; bilimsel, ekonomik ve endüstriyel araştırma, inceleme, geliştirme projeleri hazırlamak ve tatbiki uygulamalar ile üretim ve kalite kontrol çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.

f) Sektördeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemeler yapmak.

g) Üniversitenin ve Fakültenin mevcut olanaklarından yararlanarak laboratuvar deneyleri, pilot uygulama deneyleri ve/veya endüstriyel ölçekte deneyler yapmak.

ğ) Sektörde ihtiyaç duyulan özel sınavları ve bunların ölçme ve değerlendirmelerini yapmak ve/veya yaptırmak.

h) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geliştirdiği teknik bilgileri, buluşları ve uygulamaları, aynı amaç doğrultusunda çalışan uluslararası kuruluşlarla paylaşmak.

ı) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duydukları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak; çalışma sonuçları hakkında bilimsel görüş ve rapor sunmak, proje ve benzeri bilimsel ve teknik araştırmalar yapmak ve yayımlar hazırlamak.

i) İlgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak; bu hususlarla ilgili sertifika programları düzenlemek.

j) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak; bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin, standartların ve benzeri belgelerin hazırlanmasına, değiştirilmesine veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak.

k) Merkezin çalışmalarında etkinliği arttırmak için, gerektiğinde ulusal veya uluslararası kuruluşlarla bilimsel ve teknolojik iş birliği de yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve başka kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılmak; ilgili konularda yarışmalar düzenlemek.

l) Çağdaş teknolojik imkânlardan yararlanarak, Türkiye ve yabancı ülkelerde yayımlanmakta olan rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, tebliğ ve benzeri her türlü belge ve eserleri toplayarak arşiv, kitaplık ve bilgi merkezi oluşturmak.

m) Merkezin her türlü bilimsel ve teknik verileri, buluşları, yenilikleri, üretim, araştırma ve benzeri faaliyetleri ve önerilerini yayınlamak; bu faaliyetleri içeren slayt, resim, video ve diğer arşivleri oluşturmak.

n) Mevcut altyapı ve personel imkânları ile Üniversitenin diğer birimlerinin ihtiyacı olan üretim, bakım, tanıtım, araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetimden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisiyle Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından en fazla üç kişi, müdür yardımcısı olarak üç yıl süre için görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süreleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin çalışma planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile Merkez personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, Merkez bünyesindeki çalışma gruplarının ve Merkez birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür başkanlığında, müdür yardımcılarının da katılımıyla yedi üyeden oluşur. Müdür yardımcıları dışındaki diğer üyeler Merkezin çalışma alanları ile ilgili, Müdür tarafından önerilen iki kat öğretim üyesi arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki defa ve en az dört üyenin katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğuyla alınır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili stratejik, idari ve mali konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayım, eğitim, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen, Merkezin faaliyet alanlarına çalışmalarıyla katkıda bulunabilecek, Üniversite öğretim üyeleri ile istekleri halinde diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdür ya da müdür yardımcısının başkanlığında toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin birimleri

MADDE 12 – (1) Merkez çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütmek üzere, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler oluşturulabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkez birimlerinde görev yapacak olan akademik ve idari personel, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Birimlerin görevleri; Merkezin çalışma alanlarına uygun programları, talep edilen faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili komisyonlar oluşturmak, çalışma alanlarına uygun ihtiyaçları tespit etmek, stratejileri belirlemek ve koordinasyonu sağlamaktır.

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyetlerinin verimliliğini artırmak amacı ile sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grubu başkanları ve üyeleri, Müdür tarafından önerilen adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Sürekli çalışma grubu üyeleri üç yıl, diğer üyeler verilen görevlerin gerektirdiği süreler için görevlendirilir. Çalışma gruplarının faaliyetleri Müdür tarafından izlenir ve denetlenir. Süresi dolan çalışma grubu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.