26 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31110

YÖNETMELİK

Antalya AKEV Üniversitesinden:

ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AKEVSEM): Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdürlük: Merkezin Müdürlüğünü,

d) Mütevelli Heyet: Antalya AKEV Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

f) Senato: Üniversitenin Senatosunu,

g) Üniversite: Antalya AKEV Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında verilecek sürekli eğitim programlarını düzenlemek ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirerek Türkiye’nin kalkınmasına hizmet vermektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel bilgiyi yetişkinlerle ve kurumlarla paylaşarak ve kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak.

b) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek ve planlamak.

c) Rektörlüğe bağlı bölümlerde bu amaçla yürütülen her türlü etkinliğin koordinasyonunu sağlamak.

ç) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak, uzmanlık alanını kapsayan eğitim programları sunmak.

d) Bölümlerin bağlantılı olduğu diğer programlar konusunda öğrencilerin yetişmesini sağlamak.

e) Bölümlere destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları ile öğrencileri çoklu becerilerle donatmak.

f) Tam donanımlı insan gücünü yetiştirmek için gerekli çalışmaları yapmak.

g) Amaçları doğrultusundaki tüm etkinliklerini yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, çeşitli kesimlere yönelik konferanslar gibi yollarla gerçekleştirmek.

ğ) Hayat boyu eğitim çerçevesinde eğitim programları düzenlemek.

h) Faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ı) Yönetim Kurulu kararı, Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile farklı şehirlerde Merkeze ait şubeler açmak.

i) Türkiye ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun iş birliği yapmak, çalışma grupları oluşturmak.

j) Kampüs içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek.

k) İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak.

l) Uzman konuşmacıların sunacakları günlük seminerleri organize etmek.

m) Ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar açmak veya örgün eğitim hizmeti sunmak.

n) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimi ve güvenliği uzmanı eğitimlerini düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi düzenlemek, yayın hazırlamak, danışmanlık yapmak.

o) 4857 sayılı Kanun hükümlerine göre işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitimler düzenlemek, eğitime katılanlara eğitim katılım belgesi düzenlemek, yayın hazırlamak, sertifika için eğitim programları düzenlemek, danışmanlık yapmak.

ö) İlgili mevzuat çerçevesinde personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

p) İhtiyaç duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, katılımcı bir toplum yapısının oluşmasına katkı sağlayacak programlar geliştirmek.

r) Eğitimin gerektirmesi halinde aynı ya da farklı şehirlerde fiziki atölyeler oluşturarak, uygulamalı eğitim vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Mütevelli Heyeti Başkanın da görüşü alınarak Üniversitenin tam zamanlı personeli arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektörün onayı ile Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görev süresi de üç yıldır. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekalet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversitenin tam zamanlı idari ve akademik personeli arasından Mütevelli Heyeti Başkanın da görüşü alınarak Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür dahil üç kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan hazırlıkları Rektörlüğe sunmak.

b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlendirmek.

c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda iş birliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliğine yönelik esasları tespit ederek Müdürlüğe sunmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Müdürlüğe sunmak.

d) Müdür tarafından sunulan bütçeyi eğitim planları dahilinde inceleyerek, Rektörün oluruna sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin tam zamanlı idari ve akademik personeli ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu azami onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için Müdürlüğe değerlendirmelerini aktarmak.

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdürlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Gerekli hallerde, Merkezin amaçlarına uygun faaliyetleri gerçekleştirmek, program ve projeler hazırlamak amacıyla çalışma grupları oluşturulur. Farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu temsilcileri, Üniversite personeli arasından veya istemeleri hâlinde ilgili sektörlerden, Yönetim Kurulunca seçilir ve Rektör tarafından en fazla bir yıl süreyle görevlendirilir. Gerekli hâllerde görev süresi dolan çalışma grubu temsilcileri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 14/1/2019 tarihli ve 30655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antalya AKEV Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü yürütür.