25 Nisan 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31109

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS 1441-1 YAYLAR-KALİTE GEREKLERİ-SİLİNDİRİK HELİSEL SIKIŞTIRMA

YAYLARI (BASINCA ÇALIŞAN)-BÖLÜM 1: YUVARLAK TEL VE ÇUBUKTAN

İMAL EDİLEN, SICAK SARILMIŞ STANDARDI VE TS 1441-2 YAYLAR-KALİTE

GEREKLERİ-SİLİNDİRİK HELİSEL SIKIŞTIRMA YAYLARI (BASINCA

ÇALIŞAN)-BÖLÜM 2:YUVARLAK ÇUBUKTAN İMAL EDİLEN,

SERİ İMALAT İÇİN STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS – 2020/31)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS 1441-1 “Yaylar-Kalite gerekleri-Silindirik helisel sıkıştırma yayları (basınca çalışan)-Bölüm 1: Yuvarlak tel ve çubuktan imal edilen, sıcak sarılmış” standardı ve TS 1441-2 “Yaylar-Kalite gerekleri-Silindirik helisel sıkıştırma yayları (basınca çalışan)-Bölüm 2:Yuvarlak çubuktan imal edilen, seri imalat için” standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Standardların kapsamı

MADDE 2 – (1) TS 1441-1 standardı; daire kesitli çubuktan, sıcak sarılan silindirik-helisel sıkıştırma yaylarının tarifini, sınıflandırma ve özelliklerini, numune alma, muayene ve deneyleri ile piyasaya arz şekline dair hususları kapsar. Bu standardda belirtilen müsaade edilebilir sapmalar, aşağıdaki koşulları karşılayan helisel sıkıştırma yaylarına uygulanır:

a) Parti büyüklüğü 5000 parçaya kadar

b) Çubuk veya tel çapı, d 8 mm ilâ 60 mm

c) Sarım dış çapı, De ≤ 460 mm

ç) Yüklenmemiş yay uzunluğu, L0 ≤ 800 mm

d) Aktif sarım sayısı, n ≥ 3

e) Sarım oranı, w 3 ilâ 12

(2) Parti büyüklüğünün 5000 parça veya daha fazla olduğu durumda, TS 1441-2 uygulanır.

(3) TS 1441-2 standardı; seri olarak yuvarlak çubuktan imal edilen, silindirik helisel sıkıştırma yaylarının tarifini ve deneylerini kapsar. Bu standard kapsamına giren yaylar esas olarak taşıt süspansiyonlarında kullanılır. Taşıt süspansiyon yayları genel olarak büyük ölçekte ve otomatik üretim hatlarında seri olarak imal edilir. Bu yüzden, imalat toleransları TS 1441-1’e göre daha dardır. Bu standardda belirtilen müsaade edilebilir sapmalar, aşağıdaki şartları karşılayan silindirik helisel sıkıştırma yaylarına uygulanır:

a) Seri imalat en az 5000 parçalık kafile

b) Çubuk uzunluğu, l, 4300 mm’ye kadar

c) Çubuk çapı, d 9 mm ilâ 18 mm

ç) Yüklenmemiş yayın L0 uzunluğu (serbest uzunluk) 600 mm’ye kadar

d) Sarım dış çapı, De 180 mm’ye kadar

e) Aktif sarım sayısı, n 5’ten 12’ye kadar

f) Sarım indisi, w 6 ilâ 12

g) Toplam yay çökmesi sc 180 mm ve fazlası

(4) Kafile büyüklüğünün 5000 parça veya daha fazla olduğu durumda, TS 1441-2 uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TS 1441 “Yaylar (basınca çalışan) silindirik-Helisel; Yuvarlak çubuktan, sıcak sarılmış” standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulunun 2/4/2015 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen TS 1441-1“Yaylar-Kalite gerekleri-Silindirik helisel sıkıştırma yayları (basınca çalışan)-Bölüm 1: Yuvarlak tel ve çubuktan imal edilen, sıcak sarılmış” standardı ve TS 1441-2 “Yaylar-Kalite gerekleri-Silindirik helisel sıkıştırma yayları (basınca çalışan)-Bölüm 2:Yuvarlak çubuktan imal edilen, seri imalat için” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS 1441-1 “Yaylar–Kalite gerekleri-Silindirik helisel sıkıştırma yayları (basınca çalışan)-Bölüm 1: Yuvarlak tel ve çubuktan imal edilen, sıcak sarılmış” standardı ile TS 1441-2 “Yaylar-Kalite gerekleri-Silindirik helisel sıkıştırma yayları (basınca çalışan)-Bölüm 2:Yuvarlak çubuktan imal edilen, seri imalat için” standardları kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS 1441-1 “Yaylar–Kalite gerekleri-Silindirik helisel sıkıştırma yayları (basınca çalışan)-Bölüm 1: Yuvarlak tel ve çubuktan imal edilen, sıcak sarılmış” standardı ile TS 1441-2 “Yaylar-Kalite gerekleri-Silindirik helisel sıkıştırma yayları (basınca çalışan)-Bölüm 2:Yuvarlak çubuktan imal edilen, seri imalat için” standardları ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Ancak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 1441-1 “Yaylar-Kalite gerekleri-Silindirik helisel sıkıştırma yayları (basınca çalışan)-Bölüm 1: Yuvarlak tel ve çubuktan imal edilen, sıcak sarılmış” standardı ve TS 1441-2 “Yaylar-Kalite gerekleri-Silindirik helisel sıkıştırma yayları (basınca çalışan)-Bölüm 2:Yuvarlak çubuktan imal edilen, seri imalat için” standardı ile ilgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS 1441-1 “Yaylar-Kalite gerekleri-Silindirik helisel sıkıştırma yayları (basınca çalışan)-Bölüm 1: Yuvarlak tel ve çubuktan imal edilen, sıcak sarılmış” standardı ile TS 1441-2 “Yaylar-Kalite gerekleri-Silindirik helisel sıkıştırma yayları (basınca çalışan)-Bölüm 2:Yuvarlak çubuktan imal edilen, seri imalat için” standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan standard

MADDE 8 – (1) 26/11/1975 tarihli ve 15424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TS 1441 “Yaylar (basınca çalışan) silindirik-Helisel; Yuvarlak çubuktan, sıcak sarılmış” standardı yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.