24 Nisan 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31108

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI

İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/2/2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almış olan ve izin belgelerinin geçerliliği devam eden kişilerin satış yetkisi devam eder. Ancak bu kişilerin 13 üncü maddede belirtilen sınav başarı belgesi ve sorumlu yönetici için alınacak sağlık raporu hariç olmak üzere diğer bilgi ve belgeler ile faaliyette bulunulan ilin il müdürlüğüne en geç 1/6/2020 tarihine kadar başvuru yapmaları ve belgelerini bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yenilemeleri, sağlık raporunu ise faaliyette bulunulan ilin il müdürlüğüne en geç 31/12/2020 tarihine kadar sunmaları zorunludur.”

“(6) Bitki koruma ürünleri toptancı veya bayi izin belgesi almak üzere yapılacak başvurularda COVID-19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında, sorumlu yönetici olarak istihdam edilen kişiye ait, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen sağlık raporu, 31/12/2020 tarihine kadar istenmez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/2/2019

30685

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/2/2020

31040