22 Nisan 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31107

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl; on beş hafta olarak düzenlenir. Ara sınav ile yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yapmayan öğrenci, o yarıyılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. İlgili yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde mazeretleri nedeniyle ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenci, akademik takvimde belirlenen ders kayıtlanma ekle/bırak süresinin bitiminden itibaren dört iş günü içinde dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına müracaat edebilir. Öğrencinin mazereti, ilgili yönetim kurulunda görüşülür, alınan karar öğrenciye tebliğ edilir. Öğrencinin gerekli katkı payı ve öğrenim ücretini ödemesi halinde alması gereken dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir ve ders atamaları yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her ders için ilgili yarıyılın sekizinci haftasında en az bir ara sınav yapılır ve bu haftada ders işlenmez. İlgili ders için bir ara sınav yapılması halinde ara sınavın %40’ı, birden fazla ara sınav ve yarıyıl içi çalışması yapılması halinde, bu sınavların ve yarıyıl içi çalışmalarının yüzdelik oranlarının toplamının harf notuna katkısı %40 olacak şekilde dersin öğretim elemanı tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenci, sınav sonuçlarına; sonuçların akademik takvimde belirtilen ilan tarihinin bitimini izleyen beş iş günü içerisinde itiraz edebilir. İtirazlar dersin bağlı bulunduğu bölüm başkanlığına yapılır. İtiraz üzerine sınav evrakı öğretim elemanı tarafından incelenir. İnceleme sonucunda maddi hata tespit edilmesi halinde düzeltme talebi bölüm başkanlığınca ilgili dekanlığa/müdürlüğe gönderilir ve inceleme sonucu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye bildirilir. Öğrenci, inceleme sonucuna üç iş günü içinde ikinci itirazda bulunabilir; bu durumda ilgili yönetim kurulu tarafından dersin öğretim elemanı dışında üç kişilik bir komisyon kurularak sınav evrakı tekrardan incelenir. İnceleme sonucunda maddi hata tespit edilmesi halinde düzeltme talebi ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilgili bölüm başkanlığına, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye bildirilir. Başvuruların, öğretim elemanı veya komisyon tarafından en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıt dondurma başvurusu, bir dilekçe ve kayıt dondurma nedenini gösterir belgelerle birlikte ilgili bölüm başkanlığına yapılır. Kayıt dondurma işlemi, ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir ve ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Kayıt dondurma başvuru sonucu öğrenciye ilgili bölüm başkanlığı tarafından bildirilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin 1 inci ve 3 üncü maddeleri 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/5/2012

28282

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/5/2013

28662

2-

26/1/2014

28894

3-

14/5/2014

29000

4-

31/8/2014

29105

5-

29/5/2015

29370

6-

22/2/2016

29632

7-

26/2/2017

29991

8-

12/5/2017

30064

9-

4/3/2018

30350

10-

26/11/2018

30607

11-

19/12/2019

30983