20 Nisan 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31105

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOÜKAGEM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama Araştırma Merkezi (KOÜKAGEM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Kariyer danışmanları: Merkezin kariyer danışmanlarını,

c) Merkez (KOÜKAGEM): Kocaeli Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

e) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili birimlerinin, tüm akademik programlarının ve iş dünyasının iş birliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.

b) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, bilgi, beceri, yetenek ve istekleri doğrultusunda, Üniversite ve ülke koşul ve ihtiyaçları doğrultusunda etkin kariyer planlama, geliştirme, uygulamaya yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesinde danışmanlık yoluyla iyileştirme sağlamak.

c) Üniversitenin öğrencilerinin kariyer tercihlerini kendi özelliklerine uygun, bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla, öğrencilerin iş hayatında veya akademik hayatta yönelmek istedikleri alanların seçimi ile bu alanlarda karşılaşabilecekleri sorunların çözümlerine yönelik bilgilendirme ve danışmanlık yapmak, öğrenci ve mezunlara destek olabilecek dinamik, katılımcı bir sosyal çevre oluşturmak.

ç) Kariyer geliştirmeye yönelik araştırma ve uygulama faaliyetlerimiz ile Üniversite ve mensuplarının saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak ve bu surette Üniversite ve ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

d) Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.

e) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp özellikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak.

f) Üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmalarını yapmak.

g) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile iş birliğini geliştirmek suretiyle Üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırarak öğrencilerin etkin staj yapabilecekleri kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde Üniversite mezunlarının istihdamını sağlamaya yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak.

h) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, bilgi, beceri, yetenek ve istekleri doğrultusunda, Üniversitenin koşulları ölçüsünde kariyer planlama, geliştirme ve uygulama alanında danışmanlık yapmak, öğrenci ve mezunlara destek olabilecek dinamik, katılımcı bir sosyal çevre oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve dışında, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve geliştirmeye yönelik uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

b) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, saygınlık, tercih edilirlik ve bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak vizyonu çerçevesinde, bütüncül bir yaklaşımla kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program geliştirmek önerilerini Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde eğitim, kurs, seminer, kongre, konferans, sertifika programları gibi faaliyetleri düzenlemek, koordine ve kontrol etmek, bu faaliyetler için gerektiğinde Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yapmak.

c) Eğitim ve istihdam alanında analizler yaparak, üniversite giriş sınavlarında öğrenci tercihlerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak, Üniversiteye giriş sınavları sonrasında öğrencilere, ailelerine yüz yüze veya internet üzerinden tercih rehberliği yapmak.

ç) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kariyer uyumlarını artırmaya dönük çalışmalar planlamak ve uygulamak.

d) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini tanımalarında gerekli olabilecek test ve teknikleri uygulamak, sonuçlarını yorumlamak, öğrencilerin bu doğrultuda kariyer planlarını oluşturmalarına danışmanlık yapmak.

e) Kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenleyen sivil toplum kuruluşları, birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve benzeri ile iş birliği yaparak kariyer etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya destek vermek, bu etkinliklere çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Üniversite mezunlarının da katılımlarını sağlamak.

f) Mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek, öğrencilerin iş yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sağlamak.

g) Üniversite ile yurt içi ve yurt dışı iş dünyası arasında kurulacak iş birlikleriyle oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla, staj imkânlarını geliştirmek, öğrenciler ve mezunları iş ortamı ile buluşturacak faaliyetler düzenleyerek öğrencilerin ilgili tarafları tanımalarını sağlamak.

ğ) Merkezin gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek ve bu amaçla basılı ve görsel yayımların yanı sıra e-dergi, e-broşür, e-bülten ve benzeri yayımlar hazırlamak, Merkezin dijital platformlarda etkinliğini sağlamak.

h) Kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik yayımların takibini yapmak, bu konudaki araştırmaları ve projeleri izlemek.

ı) Hizmetlerin planlaması ve sunulmasında özel ve kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapmak.

i) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

j) İşletmeler ve Üniversite arasında koordinasyon ve yönlendirme faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde Müdür Yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) KOÜKAGEM’i temsil etmek, yönetmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği birimleri, kurulları oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine etmek ve görevlendirmeleri yapmak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak ve gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.

ç) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili yıllık raporların hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarına ve kullanımına ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayarak Yönetim Kurulunun onayından geçen raporları Rektöre sunmak.

f) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Yıllık plan ve program önerilerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekli ile Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkezin faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekli ile Rektörün onayına sunmak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve yerine getirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu başkanlığını Müdür yapar. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

g) Merkezin yıllık faaliyet ve raporlarını değerlendirip karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulundan da en az iki üye olmak üzere, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları, istekleri halinde ilgili öğrenci ve mezun kulüp, dernek ve vakıf temsilcileri, kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kariyer danışmanı

MADDE 14 – (1) Üniversite öğrencisi adayları, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarına bireysel ve grup düzeyinde kariyer planlaması hakkında danışmanlık yapmak, iş başvurusu, özgeçmiş hazırlama ve mülakatlar hakkında bireysel düzeyde destek vermek ve mesleki gelişimlerine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin bu konudaki uzmanlık birimlerinden, fakültelerinden ve meslek yüksekokullarından veya dışarıdan kariyer planlama ve geliştirme konusunda uzman kişiler, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Kariyer danışmanları, kariyer planlama konusunda uzman, Üniversite-sanayi işbirliği konusunda deneyimli akademik personel veya uzmanlar arasından görevlendirilir.

Kariyer danışmanının görevleri

MADDE 15 – (1) Kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda, öğrenci adayları, öğrencilerin, mezunların ve çalışanların kariyer gelişimlerine destek olmak ve danışmanlık hizmeti vermek.

b) Uzman oldukları alanlarda Yönetim Kuruluna proje önerisinde bulunmak ve uygun görüldüğü takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ilgili iş birliklerinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Öğrencilere ve mezunlara etkin özgeçmiş yazma tekniklerini öğretmek.

ç) Öğrencilere ve mezunlara mülakat provaları yapmak.

d) Öğrencileri ve mezunları iş hayatına hazırlamak.

e) Uzman oldukları alanlarla ilgili olarak, öğrenciler için staj ve iş olanaklarını araştırmak.

f) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.