20 Nisan 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31105

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Dicle Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Merkez (Hastane): Dicle Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

e) Müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı): Merkezin müdür yardımcılarını,

f) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak.

ç) Bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla, Tıp Fakültesi ve Üniversite içinde ve dışında sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak.

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

e) Alanında diş hekimliğinde uzmanlık, yüksek lisans ve doktora eğitimi yaptırmak.

f) Yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesine destek vermek.

g) Üniversitenin ilgili bölüm ve programlarının eğitim ve uygulama programlarının yürütülmesine destek sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve bununla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunan toplum ağız ve diş sağlığı birimi oluşturmak ve bu birime saha çalışmalarında destek verebilecek kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak.

d) Merkezin amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda doğru bilgilere sahip olması ve doğru davranış ve alışkanlıklar kazanmasına yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı Merkezin faaliyet alanıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Başhekim.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Başhekim

MADDE 8 – (1) Başhekim, Üniversitenin devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıllık süre için görevlendirilir. Başhekim; Merkezin tıbbî, idarî, malî ve teknik destek, uzmanlık eğitimi ve hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. Başhekim görev başında olmadığı zaman yardımcılarından birini usule uygun olarak vekil bırakır. Görev süresi biten Başhekim, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Başhekimin görevleri

MADDE 9 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda, ilgili mevzuatlara uygun olarak Merkezin misyonu, vizyonu, temel değerleri, kalite politikası ve stratejik hedefleri çerçevesinde hastane hizmetlerini yürütmek.

b) Merkezi, eğitim-öğretim, idari ve tıbbi araştırmalar için uygulamalara hazır hale getirmek ve Merkez hizmetlerinin en ekonomik, etkin, kaliteli ve verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.

c) Merkezdeki iş ve işlemlerin hızlı ve kolaylık içinde yapılması için gerekli tedbirleri almak.

ç) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

d) Komisyon, komite, kurul ve konseylerin teşekkülünü ve işlerliğini sağlamak.

e) Merkezin faaliyet alanındaki sağlık ve diğer tüm hizmetlerin planlanmasını, uygulanmasını, yürütülmesini sağlamak.

f) Merkezin personel planlamasını yapmak/yaptırmak ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak Rektörlüğe sunmak.

g) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarının geliştirilmesini, uygulanmasını sağlamak ve denetimini yapmak.

ğ) Fakülte enfeksiyon kontrol komisyonunca alınan kararların işleyişini sağlamak.

h) Merkezin akreditasyon süreçlerini planlamak, yürütmek ve elde edilen kazanımların sürekliliğini sağlamak.

ı) Rektör ve rektör yardımcısının katılmadığı durumlarda Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

i) Gerektiğinde yetkili amirin izni ile Merkez adına açıklama yapmak.

Başhekim yardımcıları

MADDE 10 – (1) Başhekimin önerisi ve Rektörün onayı ile Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla 2 kişi başhekim yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Başhekim yardımcıları, Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Başhekime yardımcı olurlar.

(2) Başhekimin görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten başhekim yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, Rektörün görevlendirdiği rektör yardımcısı, Dekan, Başhekim ile Fakültede görev yapan 5 öğretim üyesi olmak üzere en az 9, en fazla 12 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Başhekimin önerisi ile Rektör tarafından 3 yıllık süre ile görevlendirilir. Herhangi bir nedenle boşalan üyelikler için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kuruluna katılması halinde Rektör veya görevlendirdiği rektör yardımcısı, bunların katılmadıkları durumlarda ise Başhekim Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu başkanının yazılı çağrısı üzerine yılda en az 2 defa olağan toplantı yapar. Gerektiğinde olağan dışı toplantılar yapılabilir. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar, sekreteryası Başhekimlik tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Danışma Kurulunun tavsiyeleri ışığında, Başhekim tarafından son şekli verilen stratejik plan çerçevesinde hazırlanan yıllık faaliyet planı ve faaliyet raporlarını görüşmek, onaylamak ve ibra etmek.

b) Merkezde sağlık hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili faaliyette bulunan tüm birimlerin rasyonel, etkin ve verimli çalışması için gerekli eşgüdümü sağlamak.

c) Merkezin kadro ve bütçe tasarısı hakkında görüş hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

ç) İş sağlığı ve güvenliği ile hasta ve çalışan güvenliği alanlarında, mevzuata uygun bir şekilde gerekli önlemleri almak ve düzeltici faaliyetleri karara bağlamak.

d) Kalite, performans ve benzeri her türlü ölçüm verilerini değerlendirmek.

e) Hastanelerin gelir ve gider raporlarına göre idari kararlar almak.

f) İlgili mevzuat hükümlerine göre Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

g) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim plânlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

ğ) Başhekim tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kararlar almak.

h) Merkezin sürekli daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını belirlemek.

ı) Merkezin personel ve diğer kaynaklarını inceleyerek Merkezin plan ve programları hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere raporlar hazırlamak.

i) İlgili mevzuat hükümlerine göre diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Dekan, dekan yardımcıları, Başhekim, başhekim yardımcıları, anabilim dalı başkanları ve diş hekimliği araştırma görevlileri ve uzmanlık öğrencilerinin bir araya gelerek kendi aralarından seçeceği bir temsilci ile Hastane Müdürü olmak üzere en fazla 16 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Başhekimin önerisi ve Rektörün onayı ile 3 yıllık süre için görevlendirilir. Öneri süreci Başhekimlik tarafından başlatılır, Dekanlık nezdindeki süreç Dekan tarafından yürütülerek Başhekimliğe iletilir. Başhekim öneriyi Rektör onayına sunar.

 (2) Danışma Kurulu yılda en az 2 defa olağan toplanır. Katılması halinde toplantıya Rektör başkanlık eder. Rektörün katılmadığı durumlarda Başhekim başkanlık eder. Rektör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu olağan dışı toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun raportörlüğünü Hastane Müdürü yapar.

(3) Danışma Kurulu; Fakültenin öğretim üyelerinden gelen görüş, öneri ve eleştirileri değerlendirir, Merkezin amaçlarına uygun, hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüşleri Yönetim Kuruluna öneri olarak iletir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hastane Müdürü

MADDE 14 – (1) Hastane Müdürü; ilgili mevzuat hükümlerine göre dört yıllık lisans mezunları ve/veya sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup, en az on yıllık devlet memurluğu tecrübesi olan ya da tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde en az beş yıl deneyimi olan adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürü, görev ve sorumluluk alanlarında Başhekimlik tarafından belirlenen esaslara göre çalışır ve verilen görevleri yapar.

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 15 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Kurulu ve Başhekim tarafından çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

 (2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekana ve Başhekime karşı sorumludurlar.

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 16 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu görevlendirmesi, ilgili anabilim/bilim dalının öğretim üyeleri arasından yoksa diğer anabilim dallarından anabilim dalı/bölüm akademik kurul kararı, Dekanlık görevlendirmesi ve Başhekimin uygunluk görüşü yöntemiyle haftalık/aylık periyotlar için veya belirli bir süre için düzenlenerek yapılır.

(2) Klinik sorumlusu, ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili olarak anabilim dalı/bölüm başkanı/Dekan ve Başhekime karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca alt yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından sorumludur.

(4) Klinik sorumlusu, klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin, bunun dışındaki personelin bu Yönetmeliğe göre çalışmalarından ve diğer ilgili bütün mevzuat hükümlerine göre hizmet üretmelerinden sorumludur.

Oylama usulü

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte geçen kurullarda veya Merkezde kurulacak tüm kurul, komite ve komisyonlarda her üye oyunu kabul veya ret yönünde kullanır. Çekimser oy kullanılamaz. Ret oyu kullanan üyeler gerekçeli açıklama yazarlar. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Tüm kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar verilmiş olur.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Başhekime devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.