18 Nisan 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31103

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ALGILAMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Jeoloji, mühendislik jeolojisi, toprak, orman, hidrojeoloji ve benzeri haritaları yapmak.

b) Ekilebilir sahalar ve ekin cinslerinin tespiti, sulama suyu temini ve ürün tahminini önceden belirlemek.

c) Petrol, yeraltı suyu ve maden sahalarını tespit etmek.

ç) Mevcut arazi kullanımını (Ekili alanlar, sulanabilen sahalar, otlaklar, orman sınırları, dağlık kısımlar, taş-toprak ayırımı, su-bataklık ayırımı gibi) ve ileriye yönelik arazi kullanımını araştırmak.

d) Kaçak yapıların belirlenmesi, kara ve deniz trafiğinin düzenlenmesi ve şehir planlama çalışmaları yapmak.

e) Deniz, göl ve hava kirliliğinin tespiti, kirliliğe neden olan unsurların belirlenmesi, nükleer kazalar sonucu kirlenmenin tespiti ve maden çalışmalarının çevreye etkilerini araştırmak.

f) Erozyon ve sel alanlarının belirlenmesi, orman yangınlarında çekirdek ateşin ve maden ocağı (yeraltındaki) yangınlarının tespiti ve yanardağ faaliyetlerinin kontrolünü yapmak.

g) Mühendislik çalışmaları olarak; baraj yerleri, nükleer santral yerleri, nükleer atık depoları, yeni yerleşim alanları, hava limanları ve heyelan alanlarının belirlenmesini sağlamak.

ğ) Bu uygulama alanlarında, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine destek sağlamak.

h) Amaca uygun olarak çeşitli uydulardan alınan uydu görüntüleri yardımıyla değerlendirme yapmak ve arazi kontrolüyle desteklemek.

ı) Araştırmalarla ilgili olarak veri bankası oluşturmak ve uygulayıcı yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, Üniversite içinde ve hizmetin gerektirdiği her yerde uluslararası düzeyde bilime, teknolojiye ve ülke ekonomisine yönelik etkinliklerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öncelikli olarak Göller Bölgesi olmak üzere yurt içi ve yurt dışında araştırmalar yapmak, konu ile ilgili kitap, makale, belge, doküman ve benzeri malzemelerin teminini sağlamak.

b) Uzaktan algılama alanlarında uluslararası rekabet düzeyi yüksek uzman araştırmacılar yetiştirmek, araştırmacı ve bilim insanlarına ev sahipliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

c) Bölgede yürütülen yerel yönetimlerin faaliyetlerini yakından takip etmek, konu ile ilgili paydaşlar oluşturmak, görüşler almak, görüşler doğrultusunda katma değerli ürünler konusunda akademik niteliği olan faaliyetler yürütmek.

ç) Üniversite bünyesinde uzaktan algılama araştırma ve uygulamaları konusunda yapılan proje, araştırma, uygulama ve benzeri çalışmalara destek olacak altyapıyı ve akademisyen potansiyelini belirlemek, mevcut akademik personeli ve lisansüstü öğrencileri konu ile ilgili çalışma yapmaya teşvik etmek.

d) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, konferans, seminer, panel, çalıştay ve eğitimler düzenlemek veya düzenlenmesine yardımcı olmak, konuyla ilgili bilim insanlarını bu çalışmalara davet etmek.

e) Üniversitedeki mevcut altyapıyı, coğrafi bilgi sistemleri ile uzaktan algılama uygulama ve araştırmalarına yönelik kullanarak kamu kurumlarının ve özel kuruluşların bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle yörenin kalkınmasına katkı sağlamak.

f) İnsansız hava aracı sistemleri ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.

g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede uzaktan algılama alanında çalışan öğretim elemanları arasından üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunamadığı hâllerde müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak ve bunun için gereken her türlü tedbiri almak.

b) Yönetim Kurulu toplantılarını organize etmek, toplantı gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı ile ilgili Merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı işbirliğini gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin idari işlerini yürütmek, ihtiyaçları belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, daimi üye olan Müdür dahil 5 kişiden oluşur. Daimi üyeler dışındaki diğer 4 üye Merkezin çalışma alanıyla ilgili öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile Müdürün başkanlığında yılda iki kez toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak.

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma grupları ve bu gruplara görevlendirilecek adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak.

ç) Mevcut imkanlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporunu görüşüp karara bağlamak.

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çalışmaları yürütmek ve verimliliği artırmak amacıyla Rektörün onayı ile çalışma grupları oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri veya Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 18/5/2002 tarihli ve 24759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.