18 Nisan 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31103

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/4/2017 tarihli ve 30027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına “kontenjanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, programda görev alan öğretim üyesi sayısı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve tez danışmanlığı sayısı dikkate alınarak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (ç) bedinde yer alan “en az 75 ALES” ibaresi “en az 70 ALES” olarak değiştirilmiş, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Eğitim dili, yabancı bir dil olan lisansüstü programlara öğrenci kabulünde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini öğrenim görecekleri yabancı dilde eğitim yapan bir bölümde tamamlayanlarda bu şart aranmaz.

(9) Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “5 katı” ibaresi “3 katı” olarak değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “YDS’den veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (e) bendinde yer alan “YDS’denveya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “doktora” ibaresi “doktora/sanatta yeterlik” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “en az” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “enstitülerde” ibaresi “akademik birimlerde” olarak değiştirilmiştir.

“f) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda ALES puanının aranmadığı durumda sıralama, lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılır.  Puan eşitliği durumunda yaşı küçük olan aday kabul edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin lisans programından aldıkları dersler için, 11/10/2017 tarihli ve 30207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun ilgili anabilim/anasanat dalının onayı ve gelmek istediği anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulu kararıyla özel öğrenci olarak kabul edilirler.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “ç) Yatay geçiş başvurusu, tezli yüksek lisans programlarında en geç üçüncü yarıyıl, doktora programlarında en geç beşinci yarıyıl sonuna kadar yapılabilir.”

“Tezsiz yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulündeki değerlendirmede, lisans not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır. Eşitlik durumunda, kayıtlı olduğu programda aldığı derslerin not ortalaması yüksek olan aday tercih edilir.”

“(6) Yatay geçiş yapılmak istenilen program ile kayıtlı olunan program adının farklı olması durumunda, programların müfredatında yer alan derslerin toplam kredisinin üçte ikisinin içeriği eşdeğer olmalıdır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Lisansüstü öğrenciler, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından ders seçebilirler. Bu şekilde, tezli yüksek lisans programlarında en fazla iki, doktora/sanatta yeterlik programlarında yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Gerekli hallerde bu durumdaki öğrenciye ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler aldırılabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “başarısız olduğu dersin” ibaresi “bu dersin” olarak değiştirilmiştir.

“Devam koşulunun yerine getirilmediği tekrar derslerine devam etmek esastır. Devam mecburiyeti olmayan öğrenciler de yarıyıl içi değerlendirmelerine katılmak zorundadır. Eğitim programının özelliği gerektirdiğinde, anabilim/anasanat dallarının, devam koşulunu sağlayıp başarısız olmuş öğrencilerin derse devam etmesini istemeleri halinde bu uygulama enstitü kurulunun kararı ile gerçekleştirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu sınavları

MADDE 22 – (1) Yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu sınavları aşağıdaki gibidir:

a) Yarıyıl içi değerlendirme: Dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği sınav, uygulama, laboratuvar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılan değerlendirmedir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır.

c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrencilerin girdiği sınavdır. Bütünleme sınavı yapılıp yapılmaması, ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

ç) Mazeret sınavı: Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri yarıyıl sonu sınav hakkını o dersin açıldığı ilk sınav döneminde kullanırlar. Bu derslerin başarı notunun hesaplanmasında mazeretli olduğu yarıyılın ara sınav puanları esas alınır. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri ara sınav hakkını aynı yarıyıl içinde kullanırlar. Mazeret sınavlarına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

d) Tek ders sınavı: Tezsiz yüksek lisans programında derslerini ve dönem projesinde başarılı olmuş ancak tek dersten başarısız olan öğrencilere verilen sınav hakkıdır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “etkinlikler” ibaresi “değerlendirme” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içindeki sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmenin %40’ı ve yarıyıl sonu sınav notunun da %60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Yarıyıl içi değerlendirme ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkı oranları anabilim/anasanat dalı teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senato onayı ile değiştirilebilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun en az 60 olması gerekir. Bütünleme sınavı yapılmayan ve öğrenci başarısına yarıyıl içi değerlendirme puanının etkisinin fazla olduğu birimlerde derslerden başarılı sayılmak için yarıyıl/yıl sonu sınavından asgari bir not alma koşulu aranmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “ALES’ten en az 70 puan almak ve not ortalaması en az 80 olmak koşuluyla ders dönemini bitirdikten sonra” ibaresi “ikinci yarıyıl sonunda ALES’ten en az 70 puan almak ve ilgili programda not ortalaması en az 80 olmak koşuluyla” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya “ALES puanının %50’si” ibaresinden sonra gelmek üzere “lisans” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “Başarılı bulunan” ibaresi “Anabilim/anasanat dalı kurulunca onaylanan” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Danışman, öğrencinin dönem projesi konusunu birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Proje konusu anabilim/anasanat dalı kurulu kararıyla kesinleşir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “en az üç, en fazla beş” ibaresi “üç veya beş” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları bağlı olduğu enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazar. Öğrenci öğretim planındaki tüm yükümlülükleri başarı ile tamamlaması ve her bir lisansüstü enstitü için Senato tarafından ayrı olarak belirlenen diğer koşulları yerine getirmesi durumunda tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “enstitü içerisinde aynı programın tezsiz yüksek lisans programı var ise,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasına “ders,” ibaresinden sonra gelmek üzere “seminer,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “talepleri halinde, enstitüde aynı programın tezsiz yüksek lisans programı var ise” ibaresi “ve doktora tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar. Öğretim planındaki yükümlülükleri yerine getiren öğrenci, Senato tarafından enstitüler için ayrı ayrı belirlenmiş olan diğer koşulları da yerine getirmesi durumunda tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.”

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2017

30027