18 Nisan 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31103

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ar-Ge: Araştırma Geliştirmeyi,

b) Birim: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan grupları,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Merkez: Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

f) Proje: Ar-Ge, girişimci ve yenilik içeren çalışmayı,

g) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite Ar-Ge politika ve stratejilerinin oluşturulmasına katkı vermek.

b) Üniversite içerisinde ulusal/uluslararası Ar-Ge fonlarının tanıtımını, bilgilendirmesini yapmak ve bu fonlardan daha fazla yararlanabilmek adına eğitim hizmeti, seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

c) Üniversite ve sanayi iş birliğini geliştirmek adına oluşabilecek potansiyeli, fırsatları ortaya koymak, analiz, tanıtım, etkinlik ve benzeri çalışmalar yapmak ve kontratlı projelere aracılık etmek.

ç) Üniversite içerisinde proje yazma ve yönetme kültürünün geliştirilmesini, proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi ya da gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde teknik konularda destek vermek.

d) Ulusal/uluslararası projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık, projelendirme ve idari destek hizmetleri sunmak.

e) Ar-Ge, yenilik ve girişimci içerikli projeler ile ilgili olarak ulusal/uluslararası kamu ve özel sektör ile iş birliği yapmak.

f) Fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerinin desteklenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

g) Projelerden elde edilen kazanım ve verileri Merkez bünyesinde toplamak, bu konuda veri bankası oluşturmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak.

ğ) Üniversite-sanayi iş birliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma çerçevesinde uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

h) Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesini, sanayinin sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretilmesini sağlamak.

ı) Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve Üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi, şirketleşme ve girişimcilik faaliyetlerine yönelik destek hizmetlerinde bulunmak.

i) Ulusal/uluslararası üniversitelerin teknoloji merkezleri/ofisleri ile iş birliği içerisinde çalışarak ulusal/uluslararası paydaşların (yerli/yabancı şirket, üniversite gibi) olduğu çalışma ortamlarını hazırlamak.

j) Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak, proje yönetimi süreçlerini izlemek.

k) Kariyer planlaması ve akademik gelişimi desteklemek.

l) Üniversitede sağlık, eğitim, fen ve mühendislik içerikli bilimsel proje faaliyetlerinin nitelik ve nicelik yönünden arttırılmasını sağlamak.

m) Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini sağlamak.

n) Ulusal/uluslararası proje ve programların teknik destek ihalelerine başvurmak, ihale dosyalarını hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teşvik etmek.

b) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

c) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak, yayın sayısının arttırılması için gerekli desteği sağlamak.

ç) Merkezde yapılacak lisansüstü tez sayısının arttırılmasını sağlamak.

d) Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, yeni çalışma konularında akademisyenleri projeler hazırlamaya teşvik etmek.

e) Üniversite adına sunulan proje başvurularının ön değerlendirmesi, izlenmesi, raporlandırılması konusunda destek olmak.

f) Proje bütçesinin etkin yönetimini sağlamak.

g) Projelere ilişkin her türlü harcama belgelerini, ara ve final raporlarını, sözleşmeleri, proje çıktılarının kopyasını ve orijinallerini proje yürütücülerinden temin etmek ve muhafaza etmek.

ğ) Gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin dönemlik faaliyet raporları yayımlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda Ar-Ge, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Merkezin amaçları doğrultusunda Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak için Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla üç kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, koordinasyon, denetim ve Proje kaynaklarının etkin takibini sağlamak.

e) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, bir üye müdür yardımcısı, dört üye enstitü müdürü (Bilişim, Eğitim, Fen ve Sağlık) ile Müdürün Üniversitenin öğretim üyeleri arasından önereceği beş aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, birinci fıkradaki usulle yeni üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma usul, esas ve programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili projeleri hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve uygulanmasını sağlamak.

c) Ar-Ge ve eğitim çalışmalarını denetlemek.

ç) Uygulama ve araştırma komisyonları ile Birim ve Proje grupları oluşturmak.

d) Merkezin yıllık çalışma ve faaliyet programlarını incelemek, bütçesini ve gündemindeki projeleri değerlendirmek.

e) Merkez yönetimi tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

f) Merkezin yıl içi faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini arttırıcı önerilerde bulunmak.

g) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Müdür ve bir müdür yardımcısı Danışma Kurulunun daimi üyeleridir. Danışma Kurulu; daimi üyelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik uygulama ve araştırmalarla doğrudan ilgisi olan ve bu konularda çalışmalar yapmış Üniversite ve Üniversite dışından öğretim elemanlarından oluşmak üzere Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş kişi ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır. Toplantıda alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek.

b) Üniversitenin bilişim, eğitim, fen, mühendislik alanlarında Ar-Ge, girişimcilik, sanayi odaklı bilimsel ve teknolojik potansiyelinin arttırılması için her türlü öneride bulunmak ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

c) Merkezin amaç ve çalışma konularıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 15/11/2010 tarihli ve 27760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.