16 Nisan 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31101

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YAPIM VE GENEL GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA TARIM VE ORMAN

ARAÇLARININ TİP ONAYI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (AB/1322/2014)’TE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım ve Genel Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/1322/2014)’in 12 nci maddesinde yer alan “T2, T3 ve T4.3” ibaresi “T2/C2, T3/C3 ve T4.3/C4.3” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik, tarım ve orman araçlarının yapım ve genel gereklilikleri hakkındaki (AB)2018/830 ve (AB)2016/1788 ile değişik (AB)1322/2014 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) (AB)2018/830 sayılı düzenlemeye uyum amacıyla bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişiklikler 1/10/2020 tarihine kadar uygulanmayabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-I’inde yer alan tablonun sonuna aşağıdaki not eklenmiştir.

“Not: Bu Yönetmelikte herhangi bir BM/AEK Regülasyonu için alternatif spesifik uygulama tarihinin belirtildiği durumlar dışında, yukarıdaki tabloda listelenen BM/AEK Regülasyonları içerisindeki geçiş hükümleri uygulanır. Tabloda belirtilen BM/AEK Regülasyonlarının ileri seviyelerine göre alınan onaylar da kabul edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK II’si, bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK III’ünde yer alan Tablo 1 ve 6.2.2 maddesi bu Yönetmeliğin Ek-2’sindeki şekilde değiştirilmiş, aynı eke 6.2.6 maddesinden sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan 6.2.7 ve 6.2.8 maddeleri eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK VI’sında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) 3.8.2 maddesinin ilk paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçerli olduğunda, soğuk havada gevrekleşme özellikleri 3.8.2.1 ila 3.8.2.7 maddelerindeki veya 3.8.3 maddesindeki gerekliliklere göre doğrulanır.”

b) “Ek VI için açıklayıcı notlar:” kısmında yer alan (1) numaralı not aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aksi belirtilmediği sürece, B maddesinde belirtilen numaralandırma ve koşulların metni,  tarım ve orman traktörlerindeki koruyucu yapıların resmi testi (dinamik test) için OECD standardı kod numaralandırma ve testiyle aynıdır, OECD Kod 3, Şubat 2017 tarihli 2017 Basımı.”

c) 3.8.2.7 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 3.8.3 maddesi eklenmiştir.

“3.8.3. Soğuk havada gevrekleşmeye karşı direnç, -18 °C ya da daha soğuk olan azaltılmış sıcaklıkta 3 üncü maddede yer alan kurallar ve talimatların uygulanması vasıtasıyla ortaya konabilir. Dinamik test işlemi öncesinde, koruyucu yapı ve her türlü montaj donanımı -18 °C ya da daha soğuk bir sıcaklıkta soğutulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin EK VII’sinin “EK VII için açıklayıcı notlar:” kısmında yer alan (1) numaralı not aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aksi belirtilmediği sürece, B bendinde belirtilen numaralandırma ve koşulların metni, paletli tarım ve orman traktörlerindeki koruyucu yapıların resmi testi için OECD standart kodunun numaralandırma ve metniyle aynıdır; OECD kod 8, Şubat 2017 tarihli 2017 Basımı.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK VIII’inde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) 3.11.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.11.2. Geçerli olduğunda, soğuk havada gevrekleşme özellikleri 3.11.2.1 ilâ 3.11.2.7 maddelerinde verilen zorunluluklar uyarınca doğrulanır.”

b) “Ek VIII için açıklama notları:” kısmında yer alan (1) numaralı not aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aksi belirtilmediği sürece, B maddesinde belirtilen numaralandırma ve koşulların metni, tarım ve orman traktörlerindeki koruyucu yapıların resmi testi için OECD standart kodu numaralandırma ve testiyle aynıdır (statik test), OECD kod 4, Şubat 2017 tarihli 2017 Basımı.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin EK IX’unda aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) 1.3.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.3.1. Asıl tanımı: Lastiğin ya da paletin orta düzlemi

Lastiğin veya paletin orta düzlemi, jantların veya paletlerin dış kenarlarındaki dış sınırı içeren iki düzlemden eşit mesafededir.”

b) 1.3.2 maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Paletli traktörler için, iz paletlerin orta düzlemi arasındaki mesafedir.”

c) 1.4 maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Palet takılan traktörler için, sürüş tekerleklerine ait dingilin içinden geçen traktörün orta boylamsal düzlemine dik olan dikey düzlemler arasındaki mesafe.”

ç) 2.1.2 ve 2.1.3 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.1.2. Daha büyük ebatlı lastiklerin veya paletlerin takılı olduğu dingillerin birisinin sabit veya ayarlanabilir 1150 mm’den az minimum iz genişliği. Daha geniş lastiklerin veya paletlerin monte edildiği dingilin, 1150 mm’den daha fazla genişliği olmayan bir ize ayarlandığı varsayılır. Daha dar lastiklerin veya paletlerin dış kenarlarının, diğer dingilin lastiklerinin veya paletlerinin dış kenarlarının ötesine geçmediği şekilde diğer dingilin enini ayarlamak mümkün olmalıdır. İki dingile aynı ebatlı lastiklerin ve jantların veya paletlerin takıldığı durumda, iki dingilin sabit veya ayarlanabilir izi 1150 mm’den daha az olmamalıdır.”

“2.1.3. Devrilmeye karşı koruyucu yapı ve imalatçı tarafından tavsiye edilen en büyük ölçüye sahip lastikler ya da paletler dahil olmak üzere, traktörün boş kütlesine tekabül eden 400 kg’dan çok, ancak 3500 kg’dan az olan kütle. Azami müsaade edilen kütle 5250 kg’ı aşmayacak ve kütle oranı (azami müsaade edilen kütle/referans kütle) 1,75’den fazla olmayacaktır.”

d) 3.1.2.3 maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Traktöre palet takılması halinde, imalatçı palet ayarını tanımlar.”

e) 3.1.3.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.1.3.2. Bir kriko veya vinç kullanılarak, sürekli olarak eğim açısını ölçerken, traktörün ağırlığının yüzde 50’sinden daha fazlasını taşıyan dingile rijit olarak bağlanan traktör parçasını eğin. Bu açı, traktör zemine temas eden lastik ya da paletler üzerinde kararsız şekilde dengede duruyorken en az 38° olmalıdır. Testi, direksiyon tam sağa dönük ve kilitli iken ve bir kez de tamamen sola dönük ve kilitli iken gerçekleştirin.”

f) 3.1.4.3.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.1.4.3.1. Hesaplamayla süreksiz yuvarlanma davranışını doğrulama amacı için, aşağıdaki traktör özellikleri belirlenmelidir (Şekil 6.5’e bakın):

B0          (m)          Arka lastik ya da palet genişliği;

B6          (m)          Sağ ve sol çarpma noktaları arasında koruyucu yapının genişliği;

B7          (m)          Motor kaputunun genişliği;

D0          (rad)        Sıfır konumundan seyahatin sonuna ön dingilin salınım açısı;

D2          (m)          Tam dingil yükünde ön lastiklerin ya da paletlerin yüksekliği;

D3          (m)          Tam dingil yükünde arka lastiklerin ya da paletlerin yüksekliği;

H0          (m)          Ön dingil pivot noktasının yüksekliği;

H1          (m)          Ağırlık merkezinin yüksekliği;

H6          (m)          Darbe noktasındaki yükseklik;

H7          (m)          Motor kaputunun yüksekliği;

L2          (m)          Ön dingil ile ağırlık merkezi arasındaki yatay mesafe;

L3          (m)          Arka dingille ağırlık merkezi arasındaki yatay mesafe;

L6          (m)          Koruyucu yapının öndeki kesişme noktası ile ağırlık merkezi arasındaki yatay mesafe (bu nokta, ağırlık merkezinin önüne uzanırsa, bir eksi işareti önüne eklenir);

L7          (m)          Motor kaputunun ön köşesi ile ağırlık merkezinin arasındaki yatay mesafe;

Mc         (kg)         Hesaplama için kullanılan traktör kütlesi;

Q            (kgm2)    Ağırlık merkezi aracılığıyla uzunlamasına eksen civarındaki atalet momenti;

S            (m)          Arka iz genişliği.

İz (S) ve lastik (B0) genişliklerinin toplamı, koruyucu yapının B6 genişliğinden büyük olmamalıdır.”

g) 3.1.4.3.2.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.1.4.3.2.2. Dönüş ekseni traktörün boylamsal eksenine paralel olup, yokuş aşağı ön ve arka lastik ya da paletin temas eden yüzeylerinden geçer.”

ğ) 3.1.5.1 maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ağırlık merkezi ile arka dingil (L3) ya da ön dingil (L2) arasındaki mesafe arka ve ön tekerlek ya da paletler arasındaki traktörün kütle dağılımına dayanarak hesaplanır.”

h) 3.1.5.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.1.5.2. Arka (D3) ve ön (D2) tekerlek ya da paletlerinin yükseklikleri

Tekerlek ya da paletlerin en yüksek noktasından zemin düzlemine olan mesafe ölçülecek (Şekil 6.5) ve aynı yöntem ön ve arka tekerlek ya da paletler için de kullanılır.”

ı) 3.1.5.4 maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Darbe noktası, ön ve arka lastiklerin ve paletlerin üst dış noktalarının oluşturduğu hattan geçen koruyucu yapıya teğet düzlemle tanımlanır (Şekil 6.7)”

i) 3.1.5.6 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.1.5.6. Motor kaputunun yüksekliği (H7)

Motor kaputunun darbe noktasından zemin düzlemine düşey mesafe ölçülür.

Darbe noktası, ön ve arka tekerlek ya da paletlerin dış noktasının tepesi vasıtasıyla oluşturulan hattan geçen koruyucu yapı ve motor kaputuna teğet olan düzlem yardımıyla tanımlanır (Şekil 6.7). Ölçüm motor kaputunun her iki tarafında gerçekleştirilir.”

j) 3.1.5.9 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.1.5.9. Ön dingilin pivot noktasının yüksekliği (H0)

Ön dingil pivot noktasının merkezi ile ön tekerlek ya da paletler arasındaki düşey mesafe (H01) imalatçının teknik raporuna dahil edilir ve kontrol edilir. Ön tekerlek ya da paletlerin merkezi ile zemin düzlemi (H02) arasındaki düşey mesafe ölçülür (Şekil 6.8). Ön dingil pivot yüksekliği (H0), önceki her iki değerin toplamıdır.”

k) 3.1.5.10 ve 3.1.5.11 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.1.5.10. Arka palet (iz) genişliği (S)

Bir imalatçının öngördüğü şekilde takılı en büyük ebatlı lastiğin veya paletin minimum arka izi ölçülür (Şekil 6.9).”

“3.1.5.11. Arka teker ya da palet (iz) genişliği (B0)

 Üst kısmında arka teker ya da paletin dış ve iç dikey düzlemleri arasındaki mesafe ölçülür (Şekil 6.9).”

l) 3.2.1.3.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.2.1.3.4. Palet (iz) genişliği, mümkün olduğu ölçüde, koruyucu yapının dayanım testleri sırasında tekerlekler ya da paletler ile desteklemeyeceği şekilde ayarlanmak zorundadır. Söz konusu bu testler statik prosedürüne göre yapıldığı takdirde, tekerlekler ya da paletler sökülebilir.”

m) 3.2.2.2.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.2.2.2.4. Traktöre, traktör gövdesi ile tekerlekler ya da paletler arasında süspansiyon sistemi takılması halinde, testler sırasında bloke edilir.”

n) 3.2.5.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.2.5.4. Ezme donanımı

Şekil 6.10’da gösterilen bir tertibat, üniversal bağlantılar yoluyla yük uygulama mekanizmasına bağlanan, yaklaşık 250 mm enindeki rijit bir kiriş yoluyla bir koruyucu yapıya aşağı yönde kuvvet uygulama kapasitesindedir. Traktör lastikleri ve paletleri ezme kuvvetini taşımasın diye uygun dingil sehpaları sağlanmalıdır.”

o) 3.3.2.2 maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bunu tahmin etmek için, ön ve arka lastikler veya paletler ve iz genişliği ayarı, imalatçının belirttiği en küçük standart ayardadır.”

ö) Şekil 6.5 başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şekil 6.5

Üç dingilli dönüş davranışı ile traktörün devrilmesine ilişkin hesaplama için gereken veriler

 

 

Not: D2 ve D3 tam dingil yükü altında ölçülmelidir.”

p) 5.3.1 maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Palet takılmış bir traktörün söz konusu olması halinde, imalatçı palet ayarlarını tanımlar.”

r) “B4. SANAL TESTLER İÇİN KOŞULLAR” bölümüne Örnek 6.1’den önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Palet takılan bir traktör söz konusu olduğunda, asıl model üzerinde aşağıdaki satırlar ikame edilmek zorundadır:

520 LOCATE 12, 40: PRINT “ARKA PALETLERİN YÜKSEKLİĞİ D3=”

*540 PRINT ‘FRT PALETLERİN YÜKSEKLİĞİ D2=’: LOCATE 13, 29: PRINT”

650 LOCATE 17, 40: PRINT “ARKA PALETLERİN GENİŞLİĞİ B0=”

970 LPRINT TAB (40); ‘ARKA PALETLERİN YÜKSEKLİĞİ D3=’;

*980 LPRINT “FRT PALETLERİNİN YÜKSEKLİĞİ D2=”;

1160 LPRINT TAB (40); “ARKA PALET GENİŞLİĞİ B0=”;

1390 W2 = SQR (H0 * H0 + L0 * L0): S1 = S/2 + B0/2

1530 F2 = 2 * ATN (- L0/D3 + SQR((L0/D3) ^ 2 – (D2/D3) + 1))

1590 X(1, 5) = D3

1660 Y(1, 5) = -L3

* Geçerliyse”

s) “Ek IX için açıklayıcı notlar:” kısmında yer alan (1) numaralı not aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) B2 ve B3 bölümlerinin numaralandırması, tüm Ekle uyumlaştırılmamışsa, B bölümünde belirtilen numaralar ve koşullar metni, dar izli tekerlekli tarım orman traktörlerinin önüne monteli yuvarlanmaya karşı koruyucu yapıların resmi testi için OECD standard kodunun metni ve numaralarıyla aynıdır, OECD Kod 6, Şubat 2017 tarihli 2017 Basımı.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin EK X’unda aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) “A. GENEL HÜKÜMLER” kısmına 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 3 üncü madde eklenmiştir.

“3. 2 nci maddede ortaya konan gerekliliklere ilâve olarak, B3 bölümünde belirtilen katlanabilir devrilmeye karşı koruyucu yapılara (ROPS) ilişkin performans gereklilikleri.”

b) 3.1.2.2.5 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.1.2.2.5. Yapının arka kısmında ilk yükün tatbik edilmesi için seçilen taraf, test kuruluşunun kanaatine göre, yapı için en olumsuz koşullar altında bir dizi yükün tatbikiyle sonuçlanacak biçimde olmalıdır. Yanal yük, boylamsal yükten çok traktörün medyan düzleminin tam aksi tarafına uygulanır. Ön yük, yanal yük olarak koruyucu yapının boylamsal orta düzleminin aynı tarafına uygulanır.”

c) “B2. ALTERNATİF DİNAMİK TEST PROSEDÜRܔ bölümünden sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan “B3. KATLANABİLİR DEVRİLMEYE KARŞI KORUYUCU YAPILARA İLİŞKİN PERFORMANS GEREKLİLİKLERİ” bölümü eklenmiştir.

ç) “Ek X için açıklayıcı notlar:” kısmında yer alan (1) numaralı not aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aksi belirtilmediği sürece, B kısmında belirtilen numaralandırma ve koşulların metni, dar izli tekerlekli tarım ve orman traktörlerindeki arkaya monteli yuvarlanmaya karşı koruyucu yapıların resmi testi için OECD standart numaralandırma ve testiyle aynıdır. OCED kod 7, Şubat 2017 tarihli 2017 Basımı.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK XI’inde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) 3.1.3 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.1.3. Koruyucu yapı bir nesnenin düşmesi halinde sadece sürücüyü korumak için tasarlanabilir. Bu yapı üzerine, az ya da çok geçici niteliğe sahip olan, sürücü için hava koşullarına karşı koruma takılabilir. Sürücü genellikle ılık havalarda bunu çıkaracaktır. Buna rağmen, giydirmenin daimî olduğu ve ılık hava havalandırmasının pencereler ya da kanatçıklar vasıtasıyla sağlandığı koruyucu yapılarda mevcuttur. Kaplamanın yapının dayanımını artırabilmesinden dolayı ve kaza meydana geldiğinde kaplamanın sökülebilirliğinin olmaması halinde, sürücü tarafından bu şekilde çıkartılabilen tüm parçalar testin amaçları bakımından çıkartılır. Açılabilen kapılar ve pencereler, koruyucu yapının dayanımına katkı sağlamayacakları şekilde ya sökülür ya da test için açık konumda kilitlenir.”

b) 3.1.3 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 3.1.3.1 maddesi eklenmiştir.

“3.1.3.1. Emniyet alanının dikey izdüşümü üzerinde açılabilir çatı kapağının bulunması halinde, imalatçının talebine istinaden, onun sorumluluğu altında ve onun verdiği talimatlar uyarınca, test çatı kapağı ya:

— kapalıyken ya da,

— kilitli durumdayken ya da,

— açık konumdayken ya da,

— çıkarıldığında gerçekleştirilebilir.

Her halükârda, 3.3 maddesinin gereklilikleri yerine getirilecek ve test şartının tanımı test raporunda belirtilir.

Bu kuralların geriye kalan bölümünde, sadece koruyucu yapının test edilmesine atıfta bulunulur. Bu durumun geçici niteliğe sahip olmayan bir giydirmeyi kapsadığı anlaşılmalıdır.

Temin edilen herhangi geçici bir giydirmenin tanımı teknik özellikler içine dahil edilir. Cam ya da benzeri gevrek malzemeler test öncesinde çıkarılır. Test sırasında lüzumsuz hasardan etkilenecek olan ve koruyucu yapının ya da onun boyutlarının dayanımını etkilemeyecek traktör ve koruyucu yapı parçaları imalatçının istemesi halinde test öncesinde sökülebilir. Test esnasında herhangi bir onarım ya da bakım yapılamaz. Birkaç özdeş numune birden fazla düşürme testinin gerekli olması halinde imalatçı tarafından temin edilebilir.”

c) Tablo 10.2’den önce gelmek üzere aşağıdaki 3.6.2.8 maddesi eklenmiştir.

“3.6.2.8. Alternatif biçimde, belirtilen bu gereklilikler, tüm yapısal elemanların – 18 °C ve altı bir sıcaklıkta bulunmaları halinde, test nesnesi etkisi tatbik edilerek doğrulanabilir.”

ç) Şekil 10.3’ün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şekil 10.3

Asgari FOPS test kurulumu

Normal montaj yerinde test tezgahına sıkıca takılan koruyucu yapı”

d) “Ek XI için açıklayıcı notlar:” kısmında yer alan (1) numaralı not aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aksi belirtilmediği sürece, C kısmında belirtilen numaralandırma ve koşulların metni, tarım ve orman traktörleri üzerindeki düşen cisimden koruyucu yapıların testine dair OECD standart kodunun metniyle ve numaralıyla aynıdır, OECD kod 10, Şubat 2017 tarihli 2017 Basımı.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin EK XIII’ünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) 1.3 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.3. Ölçme düzeneği

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu Standardı IEC 61672-1:2013 Elektroakustik - Ses Düzeyi Ölçerler - Bölüm 1: Özellikler kapsamında verilen şartlara uygun bir hassas kaliteli ses düzeyi ölçüm cihazı kullanılır. Ölçüm, A eğrisine uygun ve IEC yayınında tarif edilen şekilde yavaş bir tepki verecek şekilde ayarlanmış bir frekans ağırlıklandırma ağı ile yapılır.”

b) 1.3 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1.3.1, 1.3.2 ve 1.3.3 maddeleri eklenmiştir.

“1.3.1. Ekipman sıklıkla ve mümkün ise her ölçüm oturumundan önce kalibre edilir.

1.3.2. Deney raporunda ölçüm ekipmanları hakkında yeterli teknik açıklama verilir.

1.3.3. Değişken okumalarda azami değerlerin ortalaması alınır.”

c) 3.1.3 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.1.3. Eğer gürültü seviyesini etkileme ihtimali varsa kuyruk mili veya sıcak hava fanı, ön cam silecekleri gibi motorla çalışan veya kendi gücünü sağlayan ekstra ekipman, ölçümler yapılırken çalışmayabilir, motor soğutma fanı gibi normalde motorla aynı anda çalışan parçalar, ölçümler yapılırken çalışmalıdır.

İmalatçının isteğine bağlı olmak üzere, motor stop edilmişken ve havalandırma fanları, buz çözücüler ile diğer elektrikli tertibat gibi yardımcı unsurlar azami ayarda çalışırken ilâve isteğe bağlı gürültü ölçümü yapılabilir.”

ç) 3.2.2.2.1 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 3.2.2.2.2 maddesi eklenmiştir.

“3.2.2.2.2. İsteğe bağlı üçüncü dizi ölçümler sırasında, motor durdurulacak ve havalandırma fanları, buz çözücüler ile diğer elektrikli tertibatı azami ayarda çalışır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin EK XIV’ünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) 3.5.7.5 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 4 üncü madde eklenmiştir.

“4. Koltuğa ait AB aksam tip onayına yönelik diğer koşullar

Bir koltuğa AB aksam tip onayı verilebilmesi için 2 nci ve 3 üncü maddelerde yer verilen şartlara uygunluğun yanı sıra aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekir:

a) Sürücü kütlesinin bir fonksiyonu olarak ayar aralığı en az 50 ila 120 kg arasında olmalıdır.

b) Yanal kararlılık deneyinde ölçülen eğim açısındaki değişim 5 dereceyi geçmemelidir.

c) 3.5.3.3.7.2 maddesinde verilen iki değerden hiçbiri 1,25 m/s2’den fazla olmamalıdır.

ç) 3.5.7.4 ve 3.5.7.5 maddelerinde bahsi geçen oran 2’den yüksek olmamalıdır.”

b) İlave 3’teki tabloda yer alan PS 1 numaralı satırdaki “0 344” ibaresi “0 089” şeklinde, PS 2 numaralı satırdaki “0 333” ibaresi “0 215” şeklinde, PS 699 numaralı satırdaki “0 064” ibaresi “0 062” şeklinde ve PS 700 numaralı satırdaki “0 036” ibaresi “0 000” şeklinde değiştirilmiştir.

c) İlave 4a’daki tabloda yer alan PS 1 numaralı satırdaki “0 156” ibaresi “0 022” şeklinde, PS 2 numaralı satırdaki “0 147” ibaresi “0 089” şeklinde ve PS 699 numaralı satırdaki “0 080” ibaresi “0 062” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) İlave 8’e Şekil 1’den önce gelmek üzere aşağıdaki 2.1 maddesi eklenmiştir.

“2.1. Koltuğun konumlandırılması

EK XV’in amaçları bakımından; koltuk referans noktası (S), koltuk en gerideki uzunlamasına konuma ve yükseklik ayar aralığının orta noktasına ayarlanmış iken elde edilir. Sürücü kütlesine göre ayarlanabilir olup olmamasına bakılmaksızın süspansiyon sistemine sahip koltuklar, süspansiyon hareket aralığının orta noktasına ayarlanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin EK XV’inin 3.3.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.3.2. Üst basamak ya da ayaklık aracı terk eden kişi açısından kolaylıkla tanımlanabilir ve erişilebilir olmak zorundadır. Devam eden basamak ya da ayaklıklar arasındaki dikey mesafe eşit olacaktır. Ancak, 20 mm’lik bir toleransa izin verilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin EK XVIII’inin “Ek XVIII için açıklayıcı notlar:” kısmında yer alan (1) numaralı not aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Numaralandırma yoksa, B bölümünde öngörülen koşullar, tarım ve orman traktörlerinin üzerindeki koruyucu yapıların resmi testine (statik testi) dair OECD standart kodunun metniyle aynıdır, OECD Kod 4, Şubat 2017 tarihli 2017 Basımı.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin EK XXII’sinin 3 üncü maddesinin (l) fıkrası ve 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Güç çıkış ünitesi ara şaftı ile kullanma uygulamaları hakkında bilgi ve şaftların teknik olarak mümkün olan eğimleri, ana kalkanın ve temizleme alanının şekli ve boyutuna bağlıdır. Buna aşağıdakilerle ilişkili talimatlar ve özel uyarılar da dâhildir:

i) Güç çıkış ünitelerinin bağlanması ve ayrılması,

ii) Arka güç çıkış ünitesine bağlı alet ve makinelerin kullanılması,

iii) Uygulanabilir ise, boyutları azaltılmış Tip 3 PTO kullanımı ve koruyucu kalkanın boyutunun küçülmesi nedeniyle ortaya çıkan sonuçlar ve riskler.”

“4. Gürültü beyanı

Kullanıcı el kitabı, Ek XIII’te ortaya konan herbir test koşulunda operatör kulağındaki gürültü değerlerini verir ya da alternatif olarak numunesinin test raporunun 4 üncü maddesine göre OECD standart Kod 5’in ses seviyesi test sonuçlarını verir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin EK XXIII’ünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) 1.2, 1.2.1, 1.2.3, 3.1.1 ve 3.2 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.2. Kontrol cihazları; bu cihazların montaj, yerleşim, işletim ve tanımlanmasına dair 1.2.1 ila 1.2.4 maddelerinde belirtilen uygulanabilir ilgili şartları yerine getirmelidir. İmalatçı bu Ekte belirtilen koşullara en azından eşdeğer bir etkiye sahip olduğunun kanıtını sağlarsa, diğer düzenlemelere izin verilir.”

“1.2.1. Direksiyonlar ya da kumanda levyeleri, vites kolları, kontrol kolları, manivelalar, pedallar ve anahtar gibi kontrol cihazları, aşağıdaki standardın A ve C Ekinde ortaya konan hükümler dahil olmak üzere, tahrik güçleri, deplasmanları, konumları, işletim yöntemleri ile renk kodları ISO 15077:2008 standardı uyarınca seçilir, tasarlanır, imal edilir ve düzenlenir.”

“1.2.3. Pedallar uygun boyuta ve alana sahip olmalıdır ve yeterince aralıklı olmalıdır. Pedalların kaymaya dirençli yüzeyi olmalı ve temizlemesi kolay olmalıdır.

Sürücünün aklının karışmaması için debriyaj, fren ve gaz pedalları, aşağıdakiler haricinde motorlu bir araçla aynı işlevlere ve düzenlere sahip olmalıdır:

a) Gaz pedalı kontrolü ve manuel debriyaj kontrolü hakkındaki EN 15997:2011’in gereklilikleri ile uygun olduğu kabul edilen iki taraflı koltuğu ve gidonu bulunan araçlar,

b) Aracı harekette tutmak için sağ pedala sürekli şekilde basılması gereken T veya C kategorisi araçlar (örneğin gaz pedalı ve kademesiz vites kutusuna sahip araçlar veya geri ve ileri yön için iki pedala ve hidrostatik vites kutusuna sahip araçlar),

c) Azami tasarım hızı 15 km/saatten düşük ve yön vermek için elle kumanda edilen manivelalara sahip olan C kategorisi araçlar.”

“3.1.1. Hidrostatik vites kutusuna veya hidrostatik aksama sahip vites kutusuna sahip araçlarda, kavrama mekanizmasının boşa alınmaması durumunda motorun çalışmaması gerektiğini belirten 3.1 maddesinin şartı, vites kontrolünün boş veya baskılanmamış konumda değilken motorun çalıştırılamaması anlamına gelmektedir.”

“3.2. Yerde bulunan bir operatör (örneğin, traktörün yan tarafı), motoru çalıştırabilir ve 3.1 maddesine göre motorun güvenli şekilde çalışmaya başlayacağını garanti eden gereklilikleri eş zamanlı olarak yerine getirebilir. Ek bir kontrol cihazı motoru çalıştırmak için aktive edilmelidir.”

b)  3.2 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 3.3 maddesi eklenmiştir.

“3.3. Marş motorunun uçları, basit araçlarla (örneğin, tornavida) marş otomatiğinin hat değiştirmesini önlemek için korunmalıdır.”

c) 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12 nci madde eklenmiştir.

“12. Sanal terminaller

Sanal terminallere ilişkin kontrol cihazları, ISO 15077:2008 Ek B'de belirtilen şartlara uygun olmalıdır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin EK XXVI’sının 3 üncü ve 5 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Hidrolik bağlantılar

Hidrolik valflar ve traktörün arkası, önü ya da yanındaki hidrolik valflar arasındaki bağlantılar ve işlem modu ve akış yönü, yağ, yakıt, aşınma ve gübre gibi kimyasal maddelere karşı dayanıklı sağlam etiketler üzerinde renkli kodlama ve/veya numaralarla tanımlanmalıdır; yeri, tanımlanması ve kullanım talimatları kullanım kılavuzunda (kullanıcı el kitabında) bulunmalıdır.”

“5. Frenleme ile ilgili ilave uyarı işaretleri

Traktörler, AB/2015/68 Yönetmeliğinin Ek I’inin 2.2.1.29.1.1 ila 2.2.1.29.2.1 maddelerine uygun olarak görsel uyarı işaretleri ve hata uyarı işaretleriyle donatılmalıdır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin EK XXVII’sinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Kabin malzemesinin yanma oranı

Temin edildiğinde koltuk, duvar, döşeme ve tavan kaplaması gibi kabin içi malzemenin yanma oranı, ISO 3795:1989 ya da FMVSS302 standartları uyarınca test edildiğinde azami 150 mm/dk oranını geçmemelidir.”

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2016

29932 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2019

30992

Ekleri için tıklayınız