16 Nisan 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31101

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE

DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/167/2013)’TE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’in 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “makineleri” ibaresi “ekipmanları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tarım ve orman araçlarının tip onayı ve piyasa gözetimi ve denetimi hakkındaki (AB)2019/519, (AB)2018/830, (AB)2016/1788 ve (AB)1322/2014 ile değişik (AB)167/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) T1 kategorisi, sürücüye en yakın dingilin minimum iz genişliği 1150 mm’den az olmayan, çalışır durumdaki yüksüz kütlesi 600 kg’dan fazla olan ve alt açıklığı 1000 mm’den fazla olmayan tekerlekli traktörleri kapsar. Geri dönebilir koltuk ve direksiyon sayesinde geri dönebilir sürüş pozisyonuna sahip traktörler için, sürücüye en yakın aks en büyük çaplı lastiklere sahip olandır.

(3) T2 kategorisi, minimum iz genişliği 1150 mm'den az olan, çalışır durumdaki yüksüz kütlesi 600 kg’dan fazla olan ve alt açıklığı 600 mm’den fazla olmayan tekerlekli traktörleri kapsar. Traktörün ISO 789-6:1982 standardına göre hesaplanan ve zemine göre ölçülen ağırlık merkezinin yüksekliği her bir aksın ortalama minimum iz genişliğine bölündüğünde çıkan sonuç 0,90'dan fazlaysa, azami tasarım hızı 30 km/saat ile sınırlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “uygunluk belgesinin” ibaresi “tip onay belgesinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Deney sonuçları sayfası,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Seri sonu sınırlarına, ikinci ve dördüncü fıkrada belirtilen süre sınırına tabi olmak üzere; 32 nci madde uyarınca AB tip onayı geçersiz hale gelen bir araç tipiyle uyumlu olan araçlar piyasada bulundurulabilir, tescil edilebilir ve hizmete girebilir. Bu tür araçların tamamlanmamış olduğu durumlarda, bu araçların piyasada bulunmasına veya hizmete girmesine izin verilir, ancak tamamlanmamış araçların sürekli tescillerine ve trafiğe çıkmalarına tamamlanmadıkları sürece izin verilmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki “tescil edilebilir” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin onuncu fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ulusal tip onayı işlemlerinde imalatçının talep etmesi halinde, birinci cümlede belirtilen ilgili seviye/seviyelerden önceki ve AB’de mevcut tipler için halen geçerli olan seviye ve/veya bu seviyenin ilgili hükümleri uygulanabilir ve bu kapsamdaki onaylar/raporlar kabul edilir. Bununla birlikte, birinci cümlede belirtilen seviye/seviyeler ile ilgili ulusal tip onayı işlemleri yapılırken, AB’de mevcut tipler için halen geçerli olan seviye ve/veya hükümler dikkate alınarak işlem yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’inde yer alan 38 inci satırda Ca ve Cb kategorilerine karşılık gelen “UD” ifadeleri “X” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/8/2014

29088

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/12/2016

29932 (Mükerrer)

2-

28/12/2019

30992