16 Nisan 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31101

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ İÇİN

İDARİ GEREKLİLİKLER HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/2015/504)’TE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi İçin İdari Gereklilikler Hakkında Yönetmelik (AB/2015/504)’in 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, tarım ve orman araçlarının tip onayı ve piyasa gözetimi için idari gereklilikleri hakkındaki (AB)2018/128 ve (AB)2016/1789 ile değişik (AB) 2015/504 sayılı Avrupa Komisyonu Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK I’inin Bölüm A’sının 1.1 maddesine aşağıdaki bent eklenmiş, 2 nci maddesindeki 5 numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(j) Otomatik kilitleme sistemine sahip katlanır ROPS'a sahip olan T2, T3 ve T4.3 kategorisi araçlarda; ön testin AB/1322/2014 Yönetmeliğinin Ek IX Bölüm B3’ündeki 5.5 maddesinde belirtilen deney işlemlerine göre yapıldığını belirten imalatçı belgesi.”

“(5) Motorlarda motor tipi veya motor ailesi ile ilgili bilgiler verilmelidir; uygulanabilir ise, tip onayı kapsam genişletme numarası olmadan.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK I’inin Bölüm B’sindeki;

a) 9 uncu maddede yer alan “ENERJİ DEPOLAMA CİHAZI/CİHAZLARI” ibaresi ile 9.4.3.1.1 maddesinde yer alan “Vites boşta ise ek atalet momenti” ibaresi bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki şekilde değiştirilmiştir ve 11.2.7 maddesinden sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki 11.2.8 maddesi eklenmiştir.

b) 43.3 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

c) 43.6.5 maddesinden sonra gelmek üzere ve İlave 15’in sonuna bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki 43.A maddesi ayrı ayrı eklenmiştir.

ç) 45.6.3.1 ila 45.6.3.4 maddeleri bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki şekilde değiştirilmiştir.

d) 46.2.2 maddesi bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki şekilde değiştirilmiştir.

e) İlave 15’e bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki 7 maddesi eklenmiştir.

f) İlave 15’indeki 9 uncu maddede yer alan “ENERJİ DEPOLAMA CİHAZI/CİHAZLARI” ibaresi ile 9.4.3.1.1 maddesinde yer alan “Vites boşta ise ek atalet momenti” ibaresi bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki şekilde değiştirilmiştir ve 11.2.7 maddesinden sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki 11.2.8 maddesi eklenmiştir.

g) İlave 15’in 43.3 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

ğ) İlave 15’in 43.6 maddesi bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki şekilde değiştirilmiştir.

h) İlave 19’un 46.2.2 maddesi bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki şekilde değiştirilmiştir.

ı) “Açıklama notları” kısmına bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki 11, 15 ve 16 numaralı dipnotlar eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK III’ünün İlave 1’indeki;

a) 3.4.4 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.4.4. Dümenleme(33a):

— Sağ ve sol palet setleri arasındaki hız farkı suretiyle: Evet/hayır(1)

— İki karşılıklı veya dört palet setinin tümünün döndürülmesi suretiyle: Evet/hayır(1)

— Aracın ön ve arka kısmının merkezi bir dikey eksen etrafında eklemlendirilmesi (boğumlanması) suretiyle: Evet/hayır(1)

— Aracın ön ve arka kısmının bir merkezi dikey eksen etrafında eklemlendirilmesi (boğumlanması) ve tekerlekli dingil üzerindeki tekerleklerin yönünün değiştirilmesi suretiyle: Evet/hayır(1)”

b) 29.1 maddesinin numarası 29.2 şeklinde değiştirilmiştir.

c) 3.5.2 ve 37.2 maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

ç) 39.1 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 39.2 maddesi eklenmiştir.

“39.2. Azami çekilebilir kütle(23): ... kg”

d) “Kuyruk mili/milleri” başlığı altındaki 51.1, 51.2.1, 51.3.2 ve 51.2.4 maddeler yürürlükten kaldırılmış, aynı başlığın altına aşağıdaki 51.2, 51.3 ve 51.2.3 maddeleri eklenmiştir.

“51.2. Ana PTO:                     Yer: Ön/arka/diğer(1) (diğer ise belirtin: ……...)

51.3. İkincil PTO(33):            Yer: Ön/arka/diğer(1) (diğer ise belirtin: ……...)

51.2.3. İsteğe bağlı(33):     Anma hızında/hızlarında güç kesilmesi yapılan güç (OECD Kodu 2(26) veya ISO 789-1:1990 (Tarım traktörleri - Test prosedürleri - Bölüm 1: Güç kesme cihazları için güç testleri) uyarınca)

 

 

e) Kısım 2’deki 49.5.1 maddesinden sonra gelen “Yükleme platformu/platformları” ibaresi “Yükleme platformu/platformları(33d)” olarak değiştirilmiştir.

f) “İlave 1 hakkında açıklama notları” kısmındaki (23) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı kısma aşağıdaki (33p) numaralı dipnot eklenmiş, (24) ve (37) numaralı dipnotlar yürürlükten kaldırılmıştır.

“(23) Azami çekilebilir kütle, arka üç noktalı kaldırma mekanizmasının alt bağlantı kollarında veya arka üç noktalı kaldırma mekanizmasının üzerinde belirtilir (imalatçı tarafından beyan edilen şekilde).”

“(33p) Sadece hidrolik enerji depolama cihazı takılmış R veya S kategorisi araçları çekebilecek T ve C kategorisi araçlar için geçerlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK VII’sinin İlave 1’indeki 4 üncü madde bu Yönetmeliğin Ek-2’sindeki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK VIII’ine bu Yönetmeliğin Ek-3’ündeki 3.3 ve 3.4 maddeleri ile İlave 1 ila İlave 5 eklenmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2016

29932 (1. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2019

30992

Ekleri için tıklayınız