16 Nisan 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31101

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ FONKSİYONEL GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ

HAKKINDA TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/2015/208)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Fonksiyonel Güvenlik Gereklilikleri Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/208)’nin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, tarım ve orman araçlarının fonksiyonel güvenlik gereklilikleri hakkındaki (AB)2018/829 ve (AB)2016/1788 ile değişik (AB)2015/208 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) (AB)2018/829 sayılı düzenlemeye uyum amacıyla bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişiklikler 1/10/2020 tarihine kadar uygulanmayabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK I’indeki tablonun sonuna aşağıdaki not eklenmiştir.

“Not: Bu Yönetmelikte herhangi bir BM/AEK Regülasyonu için alternatif spesifik uygulama tarihinin belirtildiği durumlar dışında, yukarıdaki tabloda listelenen BM/AEK Regülasyonları içerisindeki geçiş hükümleri uygulanır. Tabloda belirtilen BM/AEK Regülasyonlarının ileri seviyelerine göre alınan onaylar da kabul edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK IV’ünün 1.1 ve 1.2 maddeleri yürürlükten kaldırılmış, 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Ek’e aşağıdaki 3 üncü ve 4 üncü maddeler eklenmiştir.

“2. ISO 10998:2008 Değişiklik-1 2014’te yer verilen şartlar, azami tasarım hızı 40 km/saatten yüksek ancak 60 km/saatten düşük olan Tb ve Cb kategori araçların yönlendirilmesi için uygulanır.”

“3. Cb kategorisinde yer alan traktörlerin direksiyon döndürme işlemi, Ek XXXIII madde 3.9’da yer verilen hükümlere uygun olmalıdır.”

“4. 1 inci maddede bahsi geçen araçların direksiyon döndürme kuvvetine ilişkin şartlar, Ek I’de atıf yapılan şekilde 79 sayılı BM/AEK Regülasyonunun 6 ncı maddesinde N2 kategorisindeki araçlara yönelik belirtilen şartlarla aynıdır. Tabure ve tutamaklı araçlarda ise aynı direksiyon döndürme kuvveti, tutamağın ortası için uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK V’indeki “1. TANIMLAR” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve 3.1.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Ekin amaçları bakımından Ek XXXIII’ün 1 inci maddesindeki tanımlar ile aşağıdaki tanımlar uygulanır:”

“3.1.2. Düz ve öne doğru konumdan başlayarak 12 metre yarıçapında bir daire elde etmek için gerekli olan döndürme kuvveti tam direksiyon söz konusu olduğu durumda 25 daN’dan fazla olamaz. Başka bir tertibata bağlı olmayan bir destekli yönlendirme tertibatının kullanılması durumunda, eğer yardımcı güç kaynağı arıza verirse gerekli olan direksiyon döndürme kuvveti 60 daN’den fazla olamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK VII’sindeki 2 nci maddeye aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“ISO 5721-2:2014’te belirtilen testler ve kabul şartları, aynı zamanda 2.55 metreden daha geniş olan traktörler için de geçerlidir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK X’u, bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin EK XII’sindeki 3, 4, 6.1.1, 6.2.1, 6.15.1, 6.15.5, 6.15.6, 6.18.1, 6.18.4.3 ve 6.26.1 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. ONAY

AB tip onayı sürecinde sunulacak, 2.1 ila 2.4 maddelerinde yer verilen belgelere ait şablonlar, AB/2015/504 Yönetmeliğinin EK I’inde belirtilen şablonlardır.”

“4. ONAY NUMARASI VE İŞARETLERİ

Bu Ekte belirtilen şartlar uyarınca onaylanan her araca, AB/2015/504 Yönetmeliğinin EK IV’ünde belirtilen örneğe uygun şekilde bir onay numarası ve işareti verilir.”

“6.1.1. Mevcudiyet: Azami tasarım hızı 40 km/saatten fazla olan traktörler için zorunludur. Diğer traktörler için isteğe bağlıdır. R ve S kategorisi araçlarda uzun huzmeli farların kullanılması yasaktır. Uzun huzmeli farlar, 1 sayılı BM/AEK Regülasyonunda tarif edilen ve Ek I'de atıf yapılan şekilde sadece azami tasarım hızı 40 km/saatten fazla olmayan traktörlerde kullanılabilir. Uzun huzmeli farlar; 1, 8 ve 20 sayılı BM/AEK Regülasyonlarında tarif edilen ve Ek I'de atıf yapılan şekilde sadece 31/12/2020 tarihine kadar ilk defa tip onayı alacak yeni traktör tiplerinde ve 31/12/2022 tarihine kadar tip onayı mevcut yeni üretilen traktörlerde kullanılabilir.”

“6.2.1. Mevcudiyet: Traktörlerde kısa huzmeli farlar bulunmalıdır. R ve S kategorisi araçlarda kısa huzmeli farların kullanılması yasaktır. Kısa huzmeli farlar, 1 sayılı BM/AEK Regülasyonunda tarif edilen ve Ek I'de atıf yapılan şekilde sadece azami tasarım hızı 40 km/saatten fazla olmayan traktörlerde kullanılabilir. Kısa huzmeli farlar, 1, 8 ve 20 sayılı BM/AEK Regülasyonlarında tarif edilen ve Ek I'de atıf yapılan şekilde sadece 31/12/2020 tarihine kadar ilk defa tip onayı alacak yeni traktör tiplerinde ve 31/12/2022 tarihine kadar tip onayı mevcut yeni üretilen traktörlerde kullanılabilir.”

“6.15.1. Mevcudiyet: Uzunluğu 4,6 metreden fazla olan tüm araçlarda zorunlu. Diğer tüm araçlarda opsiyonel.”

“6.15.5. Geometrik görünürlük:

Yatay açı: 20° öne ve arkaya doğru.

Dikey açı: Yatay düzlemin 10° üstünde ve altında. Yatay düzlemin altındaki dikey açı, reflektörün zeminden yüksekliği 750 mm’den az ise 5°’ye düşürülebilir.”

“6.15.6. Yön: Yana doğru. Yönün değişmediği durumda, reflektör dönebilir.”

“6.18.1. Mevcudiyet: Uzunluğu 4,6 metreden fazla olan traktörlerde zorunlu. Uzunluğu 4,6 metreden fazla olan R3 ve R4 kategorisi römorklarda zorunlu. Diğer tüm araçlarda opsiyonel.”

“6.18.4.3. Uzunluk: Aracın üç eşit parçaya bölündüğü düşünüldüğünde ortadaki parçaya en az bir adet yan işaret lambası takılır; en öndeki yan işaret lambası aracın önünden en fazla 3 metre uzakta olabilir. Birbirine bitişik iki yan işaret lambası arasındaki mesafe 3 metreden fazla olamaz. Eğer aracın yapısı, tasarımı veya işletme koşulları bu şartın sağlanmasına izin vermiyor ise bu mesafe 4 metreye çıkartılabilir.

Aracın arkası ile en arkada bulunan yan işaret lambası arasındaki mesafe 1 metreden fazla olamaz.

Öte yandan; uzunluğu 6 metreyi aşmayan araçlar ve şasili kabinler için, aracın uzunluğunun ilk üçte birlik kısmına ya da son üçte birlik kısmına bir adet yan işaret lambası takılması yeterlidir. Traktörler için, aracın uzunluğunun ortadaki üçte birlik kısmına bir adet yan işaret lambası takılması da yeterlidir.

Yan işaret lambası, yan arka reflektör ile ortak biçimde ışık yayan bir yüzeyin parçası olabilir.”

“6.26.1. Mevcudiyet: Toplam genişliği 2,55 metreden fazla olan araçlarda zorunlu. Toplam genişliği 2,55 metreden fazla olmayan araçlarda opsiyonel.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK XII’sindeki İlave 3’ün bağlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GENİŞLİĞİ 2,55 METREDEN FAZLA OLAN ARAÇLARA İLİŞKİN SİNYAL PANELLERİ İLE SİNYAL FOLYOLARININ TESPİTİ VE İŞARETLENMESİ İLE RENK VE FOTOMETRİK ASGARİ ŞARTLAR, BOYUTLAR VE ASGARİ YANSITICI YÜZEY ALANI”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin EK XIII’ündeki Bölüm 2’de yer alan 1.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Bölümdeki 1.1.3.2 maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“1.1. Tüm kapılar, pencereler ve erişim kapakları kapalı konumda iken, yolcu kabininin yan kapılar hariç iç kısımları”

“Bu gereklilik, 5 mm’den az çıkıntı yapan kontrol cihazları ve bunların anahtarları arasındaki muhafaza parçalarına uygulanmaz, ancak bu tür parçaların dışarı doğru bakan açıları parçaların 1.5 mm’den az çıkıntı yapmaları haricinde körleştirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin EK XIV’ü, bu Yönetmeliğin Ek-2’sindeki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK XV’indeki;

a) Bölüm 2’de yer alan 1.1.1 ve 1.2.6 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.1.1. AB/167/2013 Yönetmeliğinin 24 ve 26 ncı maddeleri ve AB/2015/504 Yönetmeliğinin Ek I’i uyarınca elektromanyetik uyumluluk için araç tip onayı başvuruları, araç imalatçısı tarafından yapılır.”

“1.2.6. Uygulanabilir ise, kullanıma ilişkin kısıtlamalar tespit edilir. Bu tür kısıtlamalar, AB/2015/504 Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde tarif edilen bilgi dokümanında veya AB/2015/504 Yönetmeliğinin Ek V’inde tarif edilen şekilde AB tip onayı belgesinde açıklanmalıdır.”

b) Bölüm 2’de yer alan 3.4.2.1 maddesindeki “1000” ibareleri “2000” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Bölüm 5’te yer alan 1.2, 6.1.1 ve 7.4 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.2. Test yöntemi

Bu test, aracın doğrudan kontrolündeki bağışıklığın kötüleşmesini göstermek üzere tasarlanmıştır. Araç, bu Bölümde belirtilen elektromanyetik alanlara maruz bırakılır.”

“6.1.1. Aracın bu Bölümün şartlarını karşıladığını doğrulamak için; araç, bu aralıkta yer alan 14 farklı spot frekansta test edilir. Örneğin: 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750 ve 1000 ila 2000 MHz (ISO 11451-1, 3 üncü basım, 2005 ve Amd 1: 2008’de belirtilen artış miktarı uyarınca).”

“7.4. Elde edilecek test sinyalinin özellikleri

Araç, dikey kutuplaşma durumunda 20 ilâ 2000 MHz’lik frekans aralığında elektromanyetik radyasyona maruz bırakılır.

7.4.1. Azami zarf titreşimi

Test sinyalinin azami zarf titreşimi, volt/m cinsinden rms değeri Bölüm 2’nin 3.4.2 maddesinde belirtilen (bu Bölümdeki Şekil 3’e bakınız) modüle edilmemiş bir sinüs dalgasının azami zarf titreşimine eşit olmalıdır.

7.4.2. Test sinyali dalga formu

Test sinyal modülasyonu:

a) 20 – 1000 MHz frekans aralığında 1 KHz modülasyon ve % 80 modülasyon derinliğine (m = 0,8 ± 0,04) sahip olan Genlik Modülasyonu (AM) (Şekil 3’te tanımlanan şekilde) ve

b) ISO 11451-1, 3 üncü basım, 2005 ve Amd 1: 2008’de belirtilen şekilde, 1000 – 2000 MHz frekans aralığında ton = 577 μs ve süre = 4600 olan darbe modülasyonu olmalıdır.

7.4.3. Modülasyon derinliği

Modülasyon derinliği m, aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir:

m = (azami zarf titreşimi - asgari zarf titreşimi) / (azami zarf titreşimi + asgari zarf titreşimi).

7.4.4. Maruz kalma süresi

Her bir test frekansı için maruz kalma süresi test edilen aracın normal koşullar altında cevap verebilmesine olanak sağlayacak yeterliliğe sahip olmalıdır. Her halükârda, bu süre 2 saniyeden az olmamalıdır.”

ç) Bölüm 5’te yer alan 5.1.3, 6.1 ve 7.1.2 maddelerindeki “1000” ibareleri “2000” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin EK XX’sindeki 3.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.2. İmalatçı; AB/2015/504 Yönetmeliğinin EK IV’ü uyarınca verilen bilgileri kapsayan ve açık şekilde işaretlenen bir dikdörtgen bölgenin dışında kalmak şartıyla ilgili bilgilerin yanında veya altında ek bilgiler sunabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin EK XXI’indeki 2.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Ek’e aşağıdaki 2.3 maddesi eklenmiştir.

“2.1. T veya R kategorisinde yer alan araçların azami boyutları aşağıdaki gibidir:

2.1.1. Uzunluk: 12 metre.

2.1.2. Genişlik: 2,55 metre (lastiğin zeminle temas noktasında ortaya çıkan lastik yanağının biçim bozulması dikkate alınmaz).

Paçalık sistemleri dahil olmak üzere, zemin koruma için gerekli olan lastikler, kauçuk paletler ya da çift lastik kurulumlarının montajı nedeniyle ortaya çıkması halinde genişlik, aracın daimî yapısının 2.55 metre ile sınırlı olacağı ve tip onaylı aracın genişliğinin 2.55 metreyi aşmayacağı en az bir takım lastik ya da kauçuk paletle donatılması kaydıyla, 3.00 metreye kadar arttırılabilir.

2.1.3. Yükseklik: 4 metre.”

“2.3. R kategorisindeki herhangi bir aracın azami boyutları aşağıdaki gibidir:

2.3.1. Uzunluk: 12 metre.

2.3.2. Genişlik: 2,55 metre (lastiğin zeminle temas noktasında ortaya çıkan lastik yanağının biçim bozulması dikkate alınmaz).

Sadece aşağıda yer alan durumlardan herhangi birinin neden olması halinde genişlik 3,00 metreye kadar arttırılabilir:

a) Aracın genişliği 2,55 metreyi aşmayan en az bir takım lastikle donatılması kaydıyla, zemin koruma lastiklerinin kullanımı. Nakliye amaçları açısından gerekli olan aracın yapısı genişlik anlamında 2,55 metreyi aşmayacaktır. Aracın genişliği 2,55 metreyi aşmayan en az bir takım lastik ile donatıldığı durumda, takılması halinde paçalık sistemleri aracın genişliğinin 2,55 metre ile sınırlı olduğu sistemler olacaktır.

b) Aracın çalışması için ve 2006/42/AT Yönetmeliği uyarınca gerekli olan el aletlerinin mevcudiyeti. Nakliye amaçları açısından aracın yapısı genişlik anlamında 2,55 metreyi aşamaz.

2.3.3. Yükseklik: 4 metre.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin EK XXII’sindeki 1 inci maddede yer alan “bu Ek için de geçerlidir” ibaresi “ile aşağıdaki tanımlar uygulanır” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin EK XXV’inin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. YAKIT DEPOSUNUN STATİK ELEKTRİK GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ŞARTLAR

Yakıt deposu ve bunun yardımcı parçaları, statik elektrik kaynaklı kıvılcım tehlikesinin engellenmesini sağlayacak şekilde tasarlanıp araca monte edilir.

Gerekli durumlarda yük kaybına yönelik tedbir/tedbirler alınır. Öte yandan parlama noktası en az 55 0C olan bir yakıt türünü taşımak için tasarlanmış yakıt depolarında şarj dağıtım sistemi bulunması zorunlu değildir. Parlama noktası ISO 2719:2002'ye uygun şekilde belirlenir.

İmalatçı, teknik servise bu şartların yerine getirildiğini gösteren kanıtlar sunar.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin EK XXVI’sındaki 2.4.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.4.2. Tertibatın genişliği; lastiğin zemine yakın yerdeki şişkinliği hariç olmak üzere, tekerleklerin en dış noktalarından ölçüldüğünde arka dingilin genişliğinden fazla olamaz. Benzer şekilde her iki taraftan 10 cm’den fazla kısa olamaz. Birden fazla arka dingil bulunması durumunda genişlik, en büyük genişlik değeri olarak kabul edilir. Tertibatın genişliği hiçbir durumda 2,55 metreyi aşamaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin EK XXVII’sindeki 2.1 ve 2.4.1.2 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.1. Tertibat ile birlikte aracın genişliği, hangisi daha dar ise, aracın toplam azami genişliğini ya da 2,55 metreyi aşmamalıdır. Aracın en dış yüzeyinin ana parçası, aracın en dış düzleminden (azami genişlik) en fazla 120 mm içeride kalmalıdır. Ön ucu, 2.4.2 ve 2.4.3 maddeleri uyarınca bazı araçlarda içeri doğru çevrilebilir. Arka ucu ise arka lastiklerin en dış kenarına göre (en arkada kalan en az 250 mm’lik alan boyunca) en fazla 30 mm girinti yapabilir (zemine yakın yerde bulunan lastik şişkinliği hariç).”

“2.4.1.2. Rijit çeki çubuklu römorkta veya merkezi dingilli römorkta: Ön aksın ortasından geçen enine düzlemin önündeki alanda, ancak varsa römorkun normal manevra kabiliyetini sağlamak için, karoserin önünden daha fazla olmamalıdır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin EK XXVIII’indeki 2 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Platformun boyutları aşağıdaki gibi olmalıdır:

– Uzunluk, traktörün ön veya arka iz genişliğinin (hangisi daha büyük ise) 1,4 katından fazla olamaz,

– Genişlik, hangisi daha dar ise, traktörün toplam azami genişliğini ya da 2,55 metreyi aşmamalıdır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin EK XXX’undaki 2.2.4.3 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.2.4.3. Yük ve hız endeksleri ve uygulanan lastik hava basıncı değerleri ile ilgili bilgiler, uygun yük kapasitesine sahip olan uygun yedek lastiklerin, gerektiğinde araca takıldığından emin olmak için aracın kullanım kılavuzunda açıkça belirtilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin EK XXXIII’ündeki 1.1, 1.2, 1.3 ve 3.2 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Ek’e aşağıdaki 1.6, 1.7, 1.8 ve 1.9 maddeleri eklenmiştir.

“1.1. Palet alt takımı: Aşağıdaki unsurlardan en az ikisinden meydana gelen bir sistemi ifade eder:

Çevresinde sonsuz palet zinciri veya palet kayışı bulunan palet makaraları, palet avarası ve palet sürücüsü.

1.2. Palet makaraları: Araç ile palet alt takımının kütlesini palet kayışı veya palet zinciri üzerinden zemine aktaran ve palet alt takımında yer alan silindirleri ifade eder.

1.3. Palet kayışı: Çekiş kuvvetlerinin ortaya çıkmasını sağlamak üzere içeriden güçlendirilmiş kayış benzeri sonsuz esnek kauçuğu ifade eder.”

“3.2. Palet alt takımı, karayollarına zarar vermemelidir. 3.3 ila 3.5 maddelerinde belirtilen sınır değerler aşılmaz ve palet alt takımının yol kaplamasına temas eden yüzeyi elastomerik malzemeden (örneğin kauçuk vb.) imal edilmiş ise, palet alt takımına sahip araçların yola zarar vermediği kabul edilir.”

“1.6. Palet avarası: Palet kayışı veya palet zincirine tork transferi yapmayan palet alt takımında bulunan ve ana işlevi, palet zinciri veya palet kayışının gerginliğini sağlamak olan zincir dişlileri veya makaralarını ifade eder. Palet avarası aynı zamanda palet geometrisinde yokuş aşağı ve yukarı açılar oluşturur.

1.7. Palet sürücüsü: Aracın tahrik sisteminden gelen torku palet kayışı veya palet zincirine aktaran ve palet alt takımında bulunan zincir dişlisi veya kafes tekerleğini ifade eder.

1.8. Palet zinciri: Her baklanın enine metal paket pabucuna sahip olduğu, palet pabucunun seçime bağlı olarak yol yüzeyini korumak amacıyla kauçuk yastıklara sahip olduğu ve palet sürücüsüne bağlanan sonsuz metal zinciri ifade eder.

1.9. 1.2, 1.6 ve 1.7 maddelerinde tarif edilen tanımları gösteren şekiller:

 

 

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin EK XXXIV’üne aşağıdaki 1.3.a, 2.9 ve 8 numaralı maddeler eklenmiş, aynı Ek’in 4.6 ve 5.1.2 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.3.a. Çekilen araç üzerindeki mekanik bağlantının referans merkezi: Silindirik veya yuvarlak bir başa sahip çeki tertibatları için silindirik veya yuvarlak cihaz başının merkez düzlemi ile cihaz üzerindeki deliğin merkezinden geçen dikey eksen arasındaki kesişim noktasını; küresel başa sahip çeki tertibatları için ise küresel kavitenin geometrik merkezini ifade eder.”

“2.9. Çekilen bir aracın çekilen diğer bir aracı çektiği durumda, ilk çekilen aracın mekanik bağlantısı traktörler için mekanik bağlantılara ilişkin zorunluluklara uymalıdır.”

“8. Aşağıdaki araçlar, traktörün alt bağlantı kolları veya üç noktalı bağlantı noktasına bağlanmak üzere tasarlanan bağlantı parçalarına sahip olmalıdır:

a) Sa kategorisi taşıtları,

b) Öncelikle AB/167/2013 Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğğ) bendi kapsamında proses malzemeleri için tasarlanmış olan ve Ra kategorisinde yer alan birbiriyle değiştirilebilir çekilen ekipmanlar,

c) Yüklü ve yüksüz kütlesi arasında fark 2 tondan az olan Ra kategorisi araçlar.

Eğer birinci paragrafta bahsi geçen araçlara traktörün alt bağlantı kolları veya üç noktalı bağlantı noktasına bağlanmak üzere tasarlanan bağlantı parçaları takılmış ise bu sistemlere ait parçalar, ISO 730:2009 (Tadilat 1: 2014) 5 inci maddede yer verilen ebat şartlarına uygun olmalıdır.

Bağlantı parçalarını dayanımına ilişkin imalatçı hesapları veya deney sonuçları, 2006/42/AT Yönetmeliğine uygunluğun bir parçası olarak, teknik servise teslim edilir; bu bilgiler bu Ekteki 3.2 maddesinde belirtilen deney sonuçlarının yerine verilir. Teknik servis, imalatçı hesaplarının veya deney sonuçlarının doğruluğunu kontrol eder. Alt bağlantıların yatay ve dikey yönde güvenli şekilde sabitlenmesi veya bağlanmasına ilişkin uygun bilgiler ve ayrıca yedek parçaların malzeme kalitesi ve izin verilen toleranslar kullanım kılavuzunda belirtilir.”

“4.6. Verilen veya reddedilen her tip onayı veya tip onayı kapsam genişletmesi için AB tip onayı belgesine, şablonu AB/2015/504 Yönetmeliğinin Ek V’inde belirtilen bir belge eklenir.”

“5.1.2. AB/2015/504 Yönetmeliğinin Ek IV’ünde belirtilen örneğe uygun AB aksam tip onayı işareti,”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin EK XXXIV’ündeki 3.4.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Ek’e aşağıdaki 8 inci madde eklenmiş ve aynı Ek’in İlave 2’sine aşağıdaki 3.3 maddesi eklenmiştir.

“3.4.1. Traktördeki mekanik bağlantılar için; teknik açıdan müsaade edilen azami yüklü kütle değeri 2,5 tondan fazla olan tüm traktörlerde, aşağıdaki şartlardan birine uygun olan bir zemin (alt) açıklığına sahip römork bağlantısı bulunmalıdır:

h1 ≤ (((ma – 0,2 × mt) × L – (S × c)) / (0,6 × (0,8 × mt + S))) veya

h2 ≤ (((mıa – 0,2 × mt) × 1 – (S × c)) / (0,6 × (0,8 × mıt - 0,2 × mt + S)))

Burada;

mt: Traktör kütlesi,

m1t: Ön dingilde denge kütlesi bulunan traktör kütlesi,

ma: Yüksüz traktörün ön dingili üzerindeki ağırlık,

mıa: Ön dingilde denge kütlesi bulunan traktörün ön dingilindeki ağırlık,

L: Traktör dingil mesafesi,

S : Bağlantı noktası üzerindeki dikey yük,

c: Traktörün arka tekerleklerinin dingilinden geçen dikey düzlem ile mekanik bağlantının referans merkezi arasındaki mesafe.

mt, mlt, ma ve mla kütleleri kg cinsinden ifade edilir.”

“8. Aşağıdaki taşıtlar, üç noktalı bağ ile ya da traktörün alt askı kolları ile bağlanması istenen birleştiriciler ile monte edilebilir:

a) Sa kategorisi araçlar,

b) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen anlamda başlıca malzemeleri işlemesi amaçlanan R1a veya R2a kategorilerindeki birbiriyle değiştirilebilir çekilen ekipmanlar,

c) Yüklü ya da yüksüz kütlesi arasındaki fark 2 tondan az olan Ra kategorisi araçlar.

İlk paragrafta atıfta bulunulan araçlar, traktörün üç noktalı bağı ya da alt askı kollarına bağlanması düşünülen birleşimler ile donatılmış ise, bu sistemlerin parçaları ISO 730:2009, Değişiklik 1:2014, Bölüm 5’in boyutlarla ilgili gereklilikleri karşılamalıdır.

2006/42/AT Yönetmeliği ile uyumun bir parçası olarak, 3.2 maddesinde bulunan test sonuçları yerine, birleşimlerin parçalarının kuvveti üzerine olan imalatçının hesaplamaları ya da test sonuçları teknik servise sunulmalıdır. Teknik servis imalatçının hesaplamaları ya da test sonuçlarının doğruluğunu onaylamalıdır. Güvenli birleşim ve alt askıları dikey ya da yataydaki yerleşmesi hakkındaki uygun bilgi ve ayrı parçaların malzeme kalitesi ile izin verilen oyun, operatörün el kitabında verilmelidir.”

“3.3. Yük uygulaması

Traktör veya çekilen araç üzerindeki mekanik bağlantı aksamlarında; yük, karşılık gelen mekanik bağlantılardan birinin aksamları kullanılarak sırasıyla çekilen araç veya traktör üzerine uygulanır. İlave 1’de yer alan Tablo 2'deki kombinasyonlar dikkate alınır.”

MADDE 24 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2016

29932 (1. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2019

30992

Ekleri için tıklayınız