16 Nisan 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31101

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ ÇEVRESEL VE TAHRİK ÜNİTESİ

PERFORMANSINA YÖNELİK ŞARTLAR HAKKINDA TİP ONAYI

YÖNETMELİĞİ (AB/2015/96)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel ve Tahrik Ünitesi Performansına Yönelik Şartlar Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (AB/2015/96)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “EK XXX’unda” ibaresi “EK XXXIII’ünde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tip onayı ve piyasaya arzın amaçları bakımından;

a) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü, altıncı ve dokuzuncu fıkralarında tarif edilen T2, T4.1 ve C2 kategorisinde yer alan tarım ve orman araçları için 97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3c) ve (3d) alt bentlerinde belirtilen tarihler 1 yıl ertelenir.

b) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü, altıncı ve dokuzuncu fıkralarında tarif edilen T2, T4.1 ve C2 kategorisinde yer alan tarım ve orman araçları için 97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4a) alt bendinde belirtilen tarihler 1 yıl ertelenir.

c) AB/167/2013 Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü, altıncı ve dokuzuncu fıkralarında tarif edilen T2, T4.1 ve C2 kategorisinde yer alan tarım ve orman araçları için 97/68/AT Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4a) alt bendinde, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ve AB/167/2013 Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde belirtilen geçiş ve istisna hükümleri 1 yıl ertelenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik, tarım ve orman araçlarının çevresel ve tahrik ünitesi performansına yönelik şartlar hakkındaki (AB)2017/686 ve (AB)2016/1788 ile değişik (AB) 2015/96 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK II’sinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4. ONAY

Bu Yönetmeliğin Ek I’i uyarınca tip onayı belgesi veya Ek IV’ü uyarınca eşdeğer bir tip onayı belgesi düzenlenmiş olan motora sahip bütün tarım ve orman aracı tipleri, AB/2015/504 Yönetmeliğinin EK V’ine uygun olarak bir tip onayı belgesine sahip olmalıdır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK V’inin 1.1.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.1.1. Esneklik planı kapsamında piyasaya arz edilen tarım ve orman araçlarının sayısı, her bir motor kategorisi (motor gücü aralığı) için, ilgili motor gücü aralığında yer alan motorlara sahip olan ve imalatçı tarafından piyasaya arz edilen yıllık araç sayısının (Avrupa Birliği veya Türkiye pazarında son 5 yıl satışlarının ortalaması alınarak hesaplanan) %20’sinden fazla olamaz. Birinci cümleye bağlı olmaksızın; sadece T2, T4.1 ve C2 kategori traktörler için geçerli olmak üzere, Faz IV esneklik planı kapsamında piyasaya arz edilen araçların sayısı, her bir motor gücü aralığı için, ilgili motor gücü aralığında yer alan motorlara sahip olan ve imalatçı tarafından piyasaya arz edilen yıllık araç sayısının (Avrupa Birliği veya Türkiye pazarında son 5 yıl satışlarının ortalaması alınarak hesaplanan) %150’sinden fazla olamaz. Araç imalatçısının Avrupa Birliğinde veya Türkiye’de piyasaya 5 yıldan daha kısa bir süre içinde tarım ve orman araçları arz etmesi halinde yukarıda bahsi geçen ortalama değer, imalatçının fiili anlamda Avrupa Birliğinde veya Türkiye’de tarım ve orman araçları arz ettiği dönem esas alınarak belirlenir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2016

29932 (Mükerrer)