16 Nisan 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31101

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

FREN GEREKLİLİKLERİ HAKKINDA TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ

TİP ONAYI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (AB/2015/68)’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2016 tarihli ve 29932 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fren Gereklilikleri Hakkında Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (AB/2015/68)’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğğ) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“hh) Enerji kaynağı: Doğrudan veya dolaylı şekilde bir enerji depolama cihazı üzerinden frenlerin aktif hale getirilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlayan cihazı,

ıı) Enerji depolama cihazı: Fren uygulamak veya frenleri serbest bırakmak amacıyla enerji kaynağından gelen enerjiyi depolamak için kullanılan cihazı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin başlığında yer alan “araçlara” ibaresi “traktörlere” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik, tarım ve orman araçlarının fren gereklilikleri hakkındaki (AB)2018/828 ve (AB)2016/1788 ile değişik (AB)2015/68 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK I’inde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) 1.3, 1.4, 1.5, 2.2.1.21.2, 2.2.1.25.1 ve 2.2.2.3.1.3 maddeleri ile 2.2.2.15.1.1 maddesinde yer alan “Bu basınç, 11500 kPa’ı geçmemelidir.” cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) 2.2.1.11.1, 2.2.1.11.2, 2.2.1.18.6, 2.2.1.18.9, 2.2.1.23, 2.2.2.1 ve 2.2.2.2 maddeleri bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki şekilde değiştirilmiştir.

c) 2.2.2.15.1.1 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 2.2.2.15.1.1.1 ve 2.2.2.15.1.1.2 maddeleri eklenmiştir.

“2.2.2.15.1.1.1. Hidrolik enerji cihazlarındaki bu alçak basınç, azami çalışma basıncı 15000 kPa olarak enerji depolama cihazlarını kullanan sistemler için 11500 kPa’ı geçmemelidir.

2.2.2.15.1.1.2. Hidrolik enerji cihazlarındaki bu alçak basınç, tarif edilen fren performansına uygun olması amacıyla 15000 kPa’lık azami çalışma basıncına bağlanan enerji depolama cihazları için 11500 kPa’ı geçmemelidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK II’sinin 1.2 ve 2.5.3 maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 3.1.3.3 maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“1.2. Tutunma kullanım eğrisi: Aracın fren hızına karşılık çizilmiş, fren altındaki belirli bir dingil üzerindeki normal yol tepkisi ve yuvarlanma dirençsiz fren kuvveti oranının karakteristik eğrisini ifade eder.”

“2.5.3. Dingil başına teknik olarak izin verilen kütlenin toplamı 10000 kg’ı geçmeyen R3b ve S2b.”

“Park freni sistemi sadece servis freni esnasında kullanılmayan fren yüzeylerinde kullanılıyor ise, sıcak statik park freni sistemi deneyi yapılmayabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK II’sinin İlave 1’ine 1.1.4 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1.1.5 ve 1.1.6 maddeleri eklenmiş, aynı ekin İlave 1’inin 3 üncü maddesi alt maddeleri ile birlikte bu Yönetmeliğin Ek-2’sindeki şekilde değiştirilmiştir.

“1.1.5. Bu İlavede belirtilen şartlar, imalatçı tarafından hedeflenen en büyük çaptaki lastiklere sahip ilgili araç tipine takılan fren ekipmanlarına uygulanır.

1.1.6. Tutunma kuvveti kullanımına uygunluk ve bu İlavedeki Grafik 1, Grafik 2 ve Grafik 3 ile ilgili uyumluluk şartları, hesaplamalarla gösterilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK III’ünün 3.6.2.1.2.1 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin EK IV’ünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) “C. DEPOLANAN ENERJİLİ HİDROLİK FREN SİSTEMLERİ” başlıklı bölümün 1.1.1 maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tarif edilen servis freni performansının bir enerji kaynağı ile elde edildiği hidrolik fren sistemlerinde darbe sönümleyici olarak kullanılan enerji depolama cihazları, bu Ek bağlamında enerji biriktirme cihazı olarak kabul edilmez.”

b) “C. DEPOLANAN ENERJİLİ HİDROLİK FREN SİSTEMLERİ” başlıklı bölüme 1.3.2.1 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1.3.2.1.1 maddesi eklenmiştir.

“1.3.2.1.1. Tarif edilen fren performansına uygun olması amacıyla 15000 kPa’lık azami çalışma basıncına bağlanan enerji depolama cihazlarının kullanılması halinde, testin başlangıcında enerji depolama cihazındaki basınç imalatçı tarafından temin edilen azami basınç olmalıdır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK VII’sinin 1 inci, 2 nci ve 4 üncü maddeleri alt maddeleri ile birlikte bu Yönetmeliğin Ek-3’ündeki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin EK VII’sinin İlave 1’inde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) 3.7 maddesi alt maddeleri ile birlikte bu Yönetmeliğin Ek-4’ündeki şekilde değiştirilmiştir.

b) 3.8 maddesinde yer alan “En kötü durum test şartları (*):” ibaresi “En kötü durum test şartları (**):” şeklinde, “(*) İmalatçı, değişikliğin sertliği etkilemediğini gösterebilirse, hiçbir test gerekmez.” cümlesi “(**) İmalatçı, değişikliğin sertliği etkilemediğini gösterebilirse, hiçbir test gerekmez.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin EK VIII’inde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) 10.3.1.1 ve 10.3.1.2 maddelerinde yer alan “aktarımlı” ibareleri “aktarmalı” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 10.4.3.2 maddesinden sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan 10.4.4 ila 10.4.5.4 maddeleri eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin EK XIII’ünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) 1.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1.1. Tek devreli tipteki hidrolik bağlantı aşağıdakilerden herhangi birinin takıldığı traktör üzerine monte edilebilir:

a) Ek I’deki 2.1.4 maddesinde atıf yapılan bağlantı tiplerinden herhangi birisi,

b) Ek I’deki 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 ve 2.1.5.1.3 maddelerinde atıf yapılan bağlantı tiplerinden herhangi birisi. Bu durumda, bağlantı parçasının mükerrer olmasını engellemek amacıyla, tek devreli tipteki hidrolik bağlantının erkek bağlantı parçası; belirtilen bağlantı parçası üzerinde üretilen basıncın 1.1.2 ve 1.1.3 maddelerine uygun olması kaydıyla, Ek I’deki 2.1.5.1.1 maddesinde tarif edilen erkek bağlantı parçası olabilir.”

b) 1.1 maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1.1.1, 1.1.2 ve 1.1.3 maddeleri eklenmiştir.

“1.1.1. Çekilen bir aracın kontrol hattı ile bütünleyici hattının bağlanması halinde, üretilen basınç pm Ek II İlave 1’deki Grafik 2’ye uygun olmalıdır.

1.1.2. Tek devreli tipteki hidrolik bağlantılı çekilen bir aracın bağlanması halinde, üretilen basınç pm bu Ekteki 2 nci veya 3 üncü maddeye uygun olmalıdır.

1.1.3. 1.1.1 ve 1.1.2 maddelerindeki bağlanan hatların tespiti otomatik yöntemler vasıtasıyla gerçekleştirilir.”

c) 1.2 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2016

29932 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/12/2019

30992

Ekleri için tıklayınız