15 Nisan 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31100

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ AVRASYA-KORE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Avrasya-Kore Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Avrasya-Kore Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ERAKAM): Erciyes Üniversitesi Avrasya-Kore Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye’nin ve Türkî devletlerin Kore Cumhuriyeti (Kore)’ni daha yakından tanımasına yardımcı olmak amacıyla Kore’nin siyasi, ekonomik ve sosyal yapısı ile dili, edebiyatı, kültürü ve tarihini ele alan akademik çalışmalar yapmak, yapılmasını teşvik etmek ve bu konuda gerekli danışmanlık hizmetleri vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kore hakkında sosyal ve beşeri alanlarda bilimsel ve akademik araştırma ve incelemeler yapmak.

b) Kore ve Kore dili konusunda araştırma ve incelemeler yapmak, araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Kore’ye dair çeşitli alanlarda hizmet veren kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.

ç) Kore hakkında araştırma yapmak isteyen araştırmacı ve bilim adamlarının projelerine bilimsel destek sağlamak.

d) Başta Türk akademisyenler olmak üzere tüm bilim insanlarına Kore’de yapacakları araştırma ve bilimsel çalışmalarda danışmanlık hizmeti vermek.

e) Kore’nin Türkiye’deki temsilcilikleriyle ortak programlar ve tanıtım günleri düzenlemek.

f) Kore kültür, sanat ve edebiyatının yakından tanınması için Koreli düşünür, edebiyatçı ve sanatçıları davet etmek ve çeşitli etkinlikler tertip etmek.

g) Merkez bünyesinde Kore Kütüphanesi açmak ve bu alanda çalışmak isteyen bilim insanlarının hizmetine sunmak.

ğ) Kore Çalışmaları Dergisi adı altında hakemli ve akademik bir süreli yayın çıkarmak.

h) Türki Cumhuriyetlerdeki akademisyenlerle iletişim ağı kurarak ortak çalışmalar yapmak.

ı) Türkiye’deki diğer üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezleri ile ortak programlar ve çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi, Rektör tarafından üç yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında iki ayda bir kez olağan olarak toplanır. Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplantı da yapılabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır. İzinsiz, özürsüz ve mazeretsiz olarak üst üste iki defa veya bir yılda üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli kararları almak; plan ve program esaslarını belirlemek.

b) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyacını görüşmek.

c) Merkezin yılsonu faaliyet raporunu görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.