15 Nisan 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31100

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/49)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/11)

MADDE 1 ‒ 23/11/2019 tarihli ve 30957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/49)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Covid-19 salgını tedbirleri

GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle alınması gereken tedbirler kapsamında;

a) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi gereğince tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanlarınca yapılması gereken işletme kontrollerinden salgın nedeniyle yapılamayanlar; salgın ile ilgili alınan tedbirlerin bitiminden itibaren her ay bir ziyaret yapmak üzere, yılın sonuna kadar tamamlanabilir.

b) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar 2020 yılı için en az bir defa denetlenir.

c) Bu Tebliğin 9 uncu maddesi hükümlerince tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlarca yetkili kişiler aracılığı ile il müdürlüğüne teslim edilecek banka teminat mektubu verilme süresi 15/4/2020 tarihinden itibaren üç ay süre ile ertelenir. Bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/11/2019

30957