15 Nisan 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31100

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKÂ VE BÜYÜK VERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Erciyes Üniversitesi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; yapay zekâ, büyük veri ve makineli öğrenme bilim dallarında yenilikçi araştırma-geliştirme ve bilgi kapasitesi oluşturmak, ileri seviyede yöntem ve teknolojiler geliştirmek, yapay zekâ ve büyük veri konularında araştırma çalışmalarını ülke yararına yüksek teknoloji çıktılarına dönüştürmek, bu sayede ülkenin bilim ve teknolojide rekabetçi gücünü artırmak, güçlü bir Üniversite-sanayi-kamu işbirliği ekosistemi yaratarak geliştirilen büyük veri ve yapay zekâ teknolojilerini kamu, sanayi ve topluma ait problemlerin çözümlenmesine uyarlamak, bu bilgi birikimine dayalı yüksek teknolojili ürünler geliştirmek, yüksek teknolojide dışa bağımlılığı azaltmak, ülkede her sektörde yüksek seviyede ihtiyaç duyulan büyük veri ve yapay zekâ alanında donanım ve yetkinlik sahibi insan ve iş gücünü, yeni nesil mühendisleri, bilim insanlarını eğitmek, endüstriyel, akademik ve kamu sektörlerine entegre etmek, bunlara yönelik eğitim, bilgi ve kaynak paylaşımı faaliyetlerini yürütmek, yapay zekâ ve büyük veri alanında yurt içi ve yurt dışı işbirliklerini oluşturmak, ortak projeler üreterek ülkeye yaygın fayda sağlayacak sürdürülebilir gelişimi mümkün kılacak ilgili araştırma, geliştirme, eğitim, organizasyon ve koordinasyon çalışmalarını yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yapay zekâ ve büyük veri çalışmaları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde Ar-Ge faaliyetleri yapmak, yapay zekânın temel bilim kuramlarını oluşturan istatistiksel makine öğrenmesi, derin öğrenme, optimizasyon, karar verme, belirsizlik kuramı ve benzeri alanlarda temel araştırmalara paralel olarak uygulamalı araştırmalar yürütmek.

b) Gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili gerekli bilgi sistemleri, yazılımları ve hesaplama altyapısını tasarlamak, kurmak ve işletmek, bu amaçla ülkede yapay zekâ alanında referans uzmanlık kaynağı oluşturmak.

c) Üretim, enerji, tarım, uzaktan algılama, otomasyon, sağlık, finans, kamu, güvenlik, savunma ve benzeri birçok sektör ve sistem içerisinde duyargalardan ve süreçlerden elde edilen verileri kullanılabilir veri kümelerine dönüştürmek, elde edilen verileri katılımcı kurumların ve sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bilgi ve kapasiteye dönüştürmek için gereken veri analizi, yapay zekâ modelleri ve yöntemleri üzerine Ar-Ge çalışmaları yapmak, tespit, tanıma, takip, anlam çıkarma, planlama, navigasyon, yapay zekâ etmenleri, simülasyon ve oyun tasarımına dayalı senaryo üretimi, karar destek yöntemleri ve benzeri sistemleri geliştirmek ve uygulamaya koymak.

ç) Yapay zekâ ve büyük veri araştırmalarına dayalı teknoloji geliştirmek suretiyle uluslararası seviyede rekabetçi ve dışa bağımlılığı azaltan verimlilik artırıcı yenilikçi yöntem ve ürünleri uygulamaya koymak.

d) Yapay zekâ ve büyük veri alanında yeni nesil yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere gereken eğitimleri tasarlamak, firmalara ve kamuya yönelik özel kurslar düzenlemek, ilgili tüm kurumsal ve uygulamalı eğitim faaliyetlerini koordine etmek.

e) Ürettiği bilginin kullanımını yaygınlaştırmak ve yapay zekâ ile büyük veri alanında farkındalığı artırmak için toplumun her kesimine yönelik eğitimler ve tanıtım faaliyetleri düzenlemek, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve yaygın katılım sağlamak.

f) Faaliyetlerine destek sağlamak üzere yapay zekâ ve büyük veri konularında ortaklıklar oluşturmak, proje üretmek, iş ve hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılan veya görevden alınan Müdürün yerine aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez personelinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Yönetim ve Danışma Kurullarının toplantı gündemlerini hazırlamak.

e) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Yönetim Kurulunca belirlenen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya görev değişikliği olanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir kez üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden, sorunların çözülmesinden ve koordinasyonun sağlanmasından Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin etkinlikleri ve yönetimiyle ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin faaliyet raporunu ve çalışma programını görüşerek onaylamak.

c) Merkezin bireysel, kamusal ve kurumlar arası hizmet ve ilişkilerini belirlemek, diğer ilgili kurumlarla işbirliği halinde anlaşmaları şekillendirmek ve onay vermek.

ç) Merkeze yapılan proje tekliflerini değerlendirmek ve bütçelerini onaylamak.

d) Merkezin uzun vadeli stratejik plan ve programını hazırlamak.

e) İlgili diğer iş ve işlemleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite öğretim üyeleri ve istekleri halinde konuyla ilgili diğer üniversite, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerini açıklayıp, tartışılmasını sağlamak, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirmek ve Merkezin ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışmalar yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) İhtiyaçlar doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kararı ile Merkezde uygulama birimleri kurulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı üzerine, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Anlaşmalar, kaynakların kullanımı ve işbirliği

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından, yeni projeler için kendi adına ve/veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ile Avrupa Birliği fonları da dahil olmak üzere harici kaynakların kullanımı için başvuru ve anlaşmalar yapılabilir.

(2) Merkez tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında her türlü taşınır ve/veya alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. Merkez hizmetleri için sahaya kurulan uzun süreli ya da kalıcı ekipmanların mülkiyet yönetim esasları ise Yönetim Kurulu kararları ve ilgili kuruluşlarla yapılacak mutabakatlara göre belirlenir.

(3) Merkezin faaliyetlerinde Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile Üniversitenin bütün laboratuvar imkânları kullanılabilir.

(4) Merkez, amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışında araştırma, hizmet, eğitim ve sanayi kuruluşları ile işbirliği yapabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.