14 Nisan 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31099

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde, servis olabilmek için müracaat edenlerden 15 inci maddenin (d) fıkrasında belirtilen Akreditasyon Belgesi şartı aranmaz. Ancak, bu kişi ve kuruluşların müracaat esnasında aynı standardın; “6.1 personel, 6.2 tesisler ve donanım, 7.1 muayene yöntemleri ve prosedürler, 7.2 muayene öğeleri ve numunelerinin yönetimi, 7.3 muayene kayıtları, 7.4 muayene raporları ve muayene sertifikaları” maddelerine uygunluğuna dair Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenmiş Raporu Bakanlığa ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu Rapora istinaden yetkilendirilen servislerin, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde Akreditasyon Sertifikasını alarak Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 3 yıl sonra servis olabilmek için müracaat edeceklerin, 15 inci maddenin (d) fıkrasında belirtilen Akreditasyon Sertifikası ile müracaat etmeleri zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/7/2018

30470

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/3/2019

30712

2-

11/10/2019

30915

3-

14/12/2019

30978