14 Nisan 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31099

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ASKERÎ YARGITAY, ASKERÎ YARGITAY BAŞSAVCILIĞI SIKIYÖNETİM

KOMUTANLIKLARI ASKERÎ MAHKEMELERİ VE ASKERÎ SAVCILIKLARINDA

GÖREVLENDİRİLEN HÂKİM, CUMHURİYET SAVCI VE YARDIMCILARININ

NOT VE SİCİLLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/1982 tarihli ve 17747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî Yargıtay, Askerî Yargıtay Başsavcılığı Sıkıyönetim Komutanlıkları Askerî Mahkemeleri ve Askerî Savcılıklarında Görevlendirilen Hâkim, Cumhuriyet Savcı ve Yardımcılarının Not ve Sicillerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet ve Millî Savunma Bakanları müştereken yürütür.