13 Nisan 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31098

YÖNETMELİK

Kayseri Üniversitesinden:

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ SEYRANİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kayseri Üniversitesi Seyrani Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kayseri Üniversitesi Seyrani Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kayseri Üniversitesi Seyrani Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kayseri Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Kayseri Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Develi ve çevresinin sosyal, ekonomik, kültürel mirası ile tarihine yönelik disiplinlerarası araştırma ve akademik çalışmalar yapmak, bu tür çalışmaları desteklemek, yerel, ulusal ve uluslararası birimlerle koordinasyon sağlayarak iş birliği içerisinde her türlü araştırmaların ve uygulama projelerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak ve ulusal ve uluslararası akademik diyaloğun gelişimine katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Develi ve çevresi ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek ve organize etmek.

b) Develi’nin gelişimi, toplumsal, ekonomik, tarihi ve kültürel mirası ile ilgili disiplinlerarası araştırmaları desteklemek.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, kongre, sempozyum, kolokyum, panel, sergi ve her türlü bilimsel toplantılar, çalıştaylar ve eğitim seminerleri düzenlenmek ve bu tür etkinliklere katılmak.

ç) Develi ve çevresi ile ilgili her türlü yayın, görsel, işitsel ve yazılı belge ile arşiv malzemesini derlemek ve bunları kullanıma açık hale getirmek.

d) Develi ve çevresi ile ilgili sözlü tarih araştırmaları yapmak ve bu tür araştırmaları desteklemek.

e) Develi ve çevresi ile ilgili halk bilim ve somut olmayan kültürel miras verilerini toplamak ve bunların devamlılığını sağlamak.

f) Develi ve çevresindeki her türlü hayvansal ve tarımsal üretime ilişkin özellikle de yöre ile ismi ön plana çıkmış tarımsal ürünlerle ilgili, Üniversite kamu ve özel sektör iş birliğinde proje ve rapor hazırlamak, bunların tanıtımını yapmak, bölge üreticilerine yönelik eğitim programları ile toplantılar düzenlemek ve yayınlamak.

g) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmak, araştırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek.

ğ) Öğrencilerin ilgili konularda yaptığı yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan gücü yetiştirmek. Bu öğrencilere yönelik seminerler düzenlemek.

h) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun Develi'nin toplumsal, ekonomik, tarihi ve kültürel mirasını içeren faaliyetlerini desteklemek.

ı) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmalarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin kadrolu en fazla iki öğretim elamanı Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ile Müdür tarafından önerilen Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.

c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Üniversiteye bağlı birimlerden veya Üniversite dışından merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ile kamu ve özel sektör kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa Müdürün daveti ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

Alt çalışma birimleri

MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyet konularında belirlenecek programların uygulanması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından merkeze bağlı alt çalışma birimleri kurulabilir. Programı tamamlanan alt çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Alt çalışma birimleri için merkezde laboratuvar, atölye, mekân ve/veya personel tahsis edilebilir.

(3) Alt çalışma birimlerinin faaliyetleri alt çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürütülür. Alt çalışma birim yürütücülerini Müdür görevlendirir. Birim yürütücüleri, planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.