12 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31097

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İSLAM ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, İslamın bilimsel verilere dayalı olarak anlaşılması için, temel İslam bilimleri başta olmak üzere, İslam ve din bilimlerine dair alanlarda araştırmalar yapılmasını, yayımlanmasını ve ortaya çıkacak ürünlerin seminer, sempozyum, konferans gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla insanlara ulaştırılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Temel İslam bilimleri başta olmak üzere, İslam ve din bilimlerine dair çalışma konuları ve uygun araştırmacıları belirleyip bu konularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

b) İslam ve din bilimlerine dair araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.

c) Merkez tarafından desteklenen araştırma konularıyla ilgili internet sayfası, kütüphane ve arşiv oluşturmak.

ç) Merkezin faaliyet alanına giren konularda Merkez dışında hazırlanan araştırmalardan uygun görülenleri fiziki ve sanal ortamda yayımlamak.

d) Merkezin faaliyet alanına giren konularda konferans, seminer, sempozyum gibi bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak.

e) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili ve benzeri konularda faaliyet gösteren yerli ve yabancı bilim ve araştırma kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak.

f) İslam araştırmaları kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır. Müdüre, yokluğunda müdür yardımcısı vekâlet eder ve bu durum Rektörlüğe yazılı olarak bildirilir. Vekâletin altı ayı geçmesi durumunda Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

c)  Merkeze bağlı idari, teknik ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek.

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Kurul tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak.

g) Merkezin yıl sonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve Kurul tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak.

ğ) Gerekli hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye üç yıllık süre ile yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez salt çoğunlukla toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)  Merkezin yıllık faaliyet raporunu karara bağlamak ve Rektörlüğe sunmak.

b) Yıl içinde faaliyet plan ve programında önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini arttırıcı kararlar almak.

ç) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.

d) Merkezin personel ihtiyacını ve bütçesini görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı,  Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca doğrudan Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.