12 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31097

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hukuk Fakültesi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

b) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında, disiplinlerarası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel yöntemleri kullanarak insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi hedeflerine yönelik teorik ve pratik alanda araştırmalar ve çalışmalar yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında araştırma yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak.

b) Dezavantajlı grupların insan hakları konusunda farkındalığını artırmak ve insan haklarına erişimini sağlamaya yönelik destekleyici bilimsel ve akademik faaliyetler yapmak.

c) Hukuk öğretiminde insan haklarına dair farkındalığı geliştirmeye yönelik destekleyici bilimsel ve akademik faaliyetler yapmak.

ç) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer, sertifika programı ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

d) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası,       resmi veya özel kurum, örgütler ve sanat ve kültür çevreleriyle Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak.

e) Farklı sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, Merkezin amaçlarına uygun olarak ve bunlara işlerlik kazandıracak nitelikte eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek.

f) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda, yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde, hukuki danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

g) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanlarında, ulusal ve uluslararası mahkeme kararlarını, sözleşmeleri ve uygulamaları izlemek, gerektiğinde ülke raporları hazırlamak ve bu konulardaki değerlendirmeleri ve çalışmaları ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunmak.

ğ) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanlarında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait bir süreli yayın hazırlayıp yayımlamak, komisyon ve çalışma grubu oluşturmak.

h) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanlarında teorik ve pratik bilgi ve deneyim birikiminin yayılmasını sağlamak.

ı) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, insan hakları konusunda araştırmaları ve yayınları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yerine aynı usulle yeni Müdür atanır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesinden, etkinliklerin gözetim ve denetiminden sorumludur.

(2) Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

(3) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır.

(4) Merkez bünyesinde Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Diğer dört üye, Merkezin çalışma alanlarında eserleri olan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

c)  Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Merkez elemanlarının uygulama, araştırma ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve çalışmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.