12 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31097

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ BİREYLER İÇİN

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte hizmet üretme, personel yetiştirme, araştırma, proje geliştirme-uygulama çalışmalarının ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ile ilgili esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grupları: Merkez çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

c) Merkez (HEGSEM): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliğiyle, yurt içindeki ve yurt dışındaki, engelli bireyler için görsel sanatlar eğitimi ile ilgili her alanda, bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak ve eğitim çalışmalarında bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversite ile kamu ve özel sektör arasında bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarını organize etmek ve yürütmek, gerçekleştirilen araştırmaları desteklemek ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak.

b) Üniversite bünyesinde bilim dallarının gelişmesine katkıda bulunmak, bu bilim dalları arasında oluşturulacak araştırma ve eğitim programlarını düzenlemek ve/veya düzenlenmesine yardımcı olmak.

c) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının engelli bireyler için görsel sanatlar eğitimi, görsel sanatlara yönelik tedavi (terapi) yöntemleri ve uygulamaları, görsel sanatlara yönelik meslek eğitimi ve benzeri alanlarda hizmet içi eğitim taleplerini karşılamak, bu amaçla kurs, seminer ve benzeri kısa ve uzun süreli eğitim programları açmak, bu kuruluşların problemlerine çözüm yolları aramak, projeler hazırlamak ve gerçekleştirmek, eğitim faaliyetlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak.

ç) Üniversite çalışanları ve öğrenciler, kamu ve özel sektörde çalışan eğitimciler, engelli birey aileleri ve toplumdaki diğer bireylerin eğitimi amacıyla kitap, dergi, gazete, broşür ve benzeri yayınlar hazırlayıp yayımlamak ve bu konuda hizmet içi eğitim programları düzenlemek.

d) Uzaktan eğitim çalışmaları için internet, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarını kullanmak ve bu konuda videokaset, DVD ve CD programları hazırlamak ve yayımlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içi ve/veya yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, eğitim kurumları, özel/kamu kuruluşları, eğitim kurumları, vakıf ve derneklerle işbirliği yapmak, bilimsel bilgi alışverişinde bulunmak ve hizmet değişimi sağlamak.

f) Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak eğitim danışmanlığı, program geliştirme, gelişim izleme ve değerlendirme, eğitim kurumları için engelli bireylere yönelik yayınlar ve eğitim materyali geliştirme hizmetleri sunmak.

g) Merkez bünyesinde Merkezin çalışma alanlarına yönelik araştırma grupları oluşturmak ve bu grupların alana kaynak kazandırılmasına yönelik bilimsel araştırma ve uygulama yapmalarını sağlamak.

ğ)  Merkez bünyesinde engelli bireylerin eğitim aldığı yerlerde ve/veya kendi evlerinde Türkiye koşulları göz önünde bulundurularak uygulanabilir eğitim ve tedavi programları oluşturmak.

h)  Merkez çalışmalarını ve engelli bireyler için görsel sanatlar eğitimi ve görsel sanatlar tedavi alanını kamuya tanıtmak ve bilgilendirmek amacı ile görsel sanatlar festivalleri ve sergiler düzenlemek ve görsel sanatlar projeleri oluşturmak.

ı) Merkezin amacına uygun olarak yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde kendine verilen görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkezin faaliyet alanları kapsamında Müdüre yardımcı olmak amacıyla  Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Değişik bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek görevlendirilmesi için Rektöre önermek.

b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.

ç) Yönetim Kurulunca karara bağlanan konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek.

e) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

f) Danışma Kurulu tarafından incelenen faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak.

g) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün önerdiği öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Müdürün yokluğunda bu görevi Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir. Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl süreyle görev yaparlar. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan üyelikler için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye belirlenir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezce yürütülecek faaliyetlerle ilgili çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait esasları, ihtiyaç duyulan personelin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını ve bu gruplarda görevlendirilecek üyeleri tespit edip çalışma gruplarını oluşturmak.

c) Kuruluş amacına uygun araştırma, proje ve eğitim müracaatlarını inceleyerek karara bağlamak, uygun gördüğü müracaata ait çalışmaları ilgili çalışma grubuna yaptırmak.

ç) Çalışma grubu tarafından hazırlanan raporları incelemek ve karara bağlamak.

d) Merkezin dönemler halindeki çalışma planını hazırlamak ve uygulamaya koymak.

e) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel-kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak amaç ve görevlere uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.

f) Merkezin yıllık programını hazırlamak.

g) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

ğ) Yıllık faaliyet raporunda yer almayan konulara ilişkin Rektörlüğün onayını alarak diğer faaliyetlerin başlatılmasına karar vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite mensubu, özel ve kamu sektörü ile uluslararası alanlardaki tanınmış kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu başkanı Müdürdür. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi dolan Danışma Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılma veya bir yıldan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılmayacak Danışma Kurulu üyesinin yerine yenisi görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

 a) Merkezin görevleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar, uygulamalar ve alınacak önlemler hakkında tavsiyede bulunmak.

b) Merkezin diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Merkezin faaliyet veya dönem raporlarını incelemek ve önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak, Müdürün isteği halinde Yönetim Kurulu çalışmalarına katılmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Çalışma grupları Müdürün önerisi, Yönetim Kurulu kararı ile belirli ve uzmanlık isteyen konularla ilgili, geçici veya sürekli olarak oluşturulan, Merkezin çalışmalarına katkıda bulunan organlardır.

(2) Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim üyelerinden ve bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ulusal ve uluslararası üyelik

MADDE 16 – (1) Merkez, Yönetim Kurulunun teklifi, Rektörün onayı ile ülke içindeki kuruluşlara, kendi alanındaki uluslararası kuruluşlara üye olabilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.