12 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31097

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİBİLİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çeviribilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çeviribilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çeviribilim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; çeviri alanının bilimsel, kültürel, toplumsal ve tarihsel gelişimini bilimsel açıdan incelemek; çeviri alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri takip etmek; çeviribilim alanının gerek yurt içinde gerekse yurt dışında geliştirilmesine katkı sağlamak; alanın gelişmesine yardımcı olacak akademik ve bilimsel projeler hazırlamak; çeviri alanının bilimsel açıdan gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile ortak bilimsel ve eğitsel çalışmaları planlamak ve yürütmek; bu amaçlar doğrultusunda kamu kurumları ve özel kuruluşlara danışmanlık ve eğitim desteği vermek ve gerekli uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, çalışma alanına giren konularla ilgili olarak aşağıdaki faaliyetleri yapar:

a) Çeviri alanı ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak.

b) Çeviribilim konusunda araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Yurt içi ve yurt dışındaki devlet kurumlarına, özel kurum ve kuruluşlara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik; iktisadî idarî bilimler, hukuk, tıp, mühendislik, eğitim ve benzeri alanlara ilişkin yazılı ve sözlü çeviri hizmeti vermek.

ç) Merkezin çalışma dillerinden olan Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, İspanyolca, Çince, Rusça, Farsça dillerinde özel alan meslekî dil eğitimi vermek.

d) Merkezin çalışma dillerinde sosyal bilimler, sağlık bilimleri, doğa bilimleri, mühendislik ve benzeri alanların terimlerine yönelik internet erişimli veri tabanları ve sözlükler oluşturmak.

e) Yurt dışındaki çeviribilim araştırma merkezleri ile öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacı hareketliliğine zemin hazırlamak.

f) Çeviribilim alanında araştırma yapmak isteyen araştırmacı ve bilim adamlarının projelerini desteklemek.

g) Yurt dışındaki çeviribilimciler ile akademik ve bilimsel ortak programlar gerçekleştirmek.

ğ) Çeviri tarihi ve çeviribilim çalışmalarına yönelik Merkez bünyesinde arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak amacıyla, yurt dışı ve yurt içindeki üniversite ve merkez kütüphaneleriyle işbirliği gerçekleştirmek ve ilgili kurumlarda araştırma ve incelemelerde bulunmak.

h) Çeviribilim alanına ilişkin ulusal ve uluslararası kongreler ve Merkezin amaçları doğrultusunda seminer, konferans, çalıştay, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek.

ı) Merkezin çalışma dillerinde çeviri ve özel alan dil eğitimi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdüre, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine görevlendireceği müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez.

(2) Müdür, Merkezin faaliyet alanları kapsamında kendisine yardımcı olmak amacıyla Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

c) Merkeze bağlı idarî ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

e) Her yılın sonunda Rektöre, Merkezin çalışmaları ile ilgili faaliyet raporu vermek.

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.

g) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üyeyle birlikte toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda bir kez olağan olarak ve gerekli gördüğü durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına yönelik araştırma, uygulama, işbirliği ve eğitim-öğretim ile ilgili çalışma programı hazırlamak ve söz konusu alanlarda kararlar almak.

b) Merkezin personel ihtiyacını ve bütçesini görüşmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında görev yapan, Üniversite içinden veya dışından üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda bir kez olağan olarak ve gerekli gördüğü durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına öneri ve katkıda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.