12 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31097

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ AVRASYA VE TÜRK DÜNYASI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Avrasya ve Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Avrasya ve Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Avrasya ve Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Avrupa ve Asya’yı kapsayacak şekilde tanımlanan bölgede geçmişte meydana gelmiş, halen mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeler konusunda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak.

b) Geleceğe yönelik misyonlar geliştirmek ve uygulamak.

c) Alanla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak proje faaliyetleri yürütmek.

ç) Merkezin kapsama alanı içinde yer alan üniversitelerle Merkezin hedefleri doğrultusunda işbirliği yapmak.

d) Alanla ilgili bir arşiv oluşturmak ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak.

e) Medya ve yayın dünyasıyla ortak projeler yürütmek.

f) Lisans ve lisansüstü eğitimlere katkı sağlamak.

g) Rektörün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak.

b) Ortak ilgi ve faaliyet alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek.

c) Alanla ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, seminer, toplantı, eğitim ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ç) Alanla ilgili olarak sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.

d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek.

e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak.

f) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek.

g) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak.

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak gerektiğinde Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği yapmak.

h) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde yazılı, görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet sayfası, belgesel film ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayımlamak.

ı) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak.

i) Avrasya ve Türk Dünyası araştırmalarıyla ilgili arşiv oluşturmak.

j) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak.

k) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

l) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olamayacağı durumlarda, yerine müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyet alanları kapsamında Müdüre yardımcı olmak amacıyla  Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesi ve denetimiyle ilgili önlemleri almak ve koordinasyonu sağlamak.

b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Üniversite öğretim elemanları arasından değişik bilim alanlarında Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini tespit etmek ve görevlendirilmeleri için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini tespit etmek.

e) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak, alınan kararları uygulamak.

f) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek; Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporunu Rektöre sunmak ve sonuçlandırmak.

g) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ğ) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

ı) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel görevlendirmeleri için Rektörlük makamına teklifte bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları da dâhil olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından,  Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye ile birlikte toplam en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla süreyle görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün önerisi ile Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Merkezin idari ve teknik personel ihtiyacını tespit etmek.

b) Gerekli gördüğü durumlarda, çalışma alanı ile ilgili görüşleri hayata geçirmek üzere Merkez bünyesinde geçici ve sürekli çalışma grupları oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek.

c) Merkez elemanlarını araştırma, inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak; amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

f) İlgili mevzuat ile verilen görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında görev yapan, Üniversite içinden veya dışından üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa, gerekli gördüğü durumlarda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt çoğunluk aranmaksızın toplanır ve kararlar alır.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda görüşlerini bildirmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.