12 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31097

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (HBV ASYAM): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye ve Asya’daki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak olan işbirliği çerçevesinde doğuda Çin Seddi’nden, batıda Anadolu’ya, kuzeyde Sibirya’dan, güney ve güney batıda Afganistan, Hindistan, Pakistan ve İran gibi ülkeleri kapsayan bölgelere yönelik araştırmalar yapmak.

b) Eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler geliştirmek.

c) Üniversite bünyesinde faaliyet göstermekte olan dil, tarih, coğrafya, edebiyat, sanat tarihi, Türk lehçeleri, arkeoloji, antropoloji, sosyoloji, güzel sanat, siyaset bilimi, halkbilimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, iktisat, işletme, iletişim ve beden eğitimi gibi sosyal ve beşeri bilimler bölümlerine akademik alanda destek vermek.

ç) Başta Rusya, İran ve Çin olmak üzere Orta Asya’daki soydaş devlet ve akraba toplulukların bulunduğu bölgelerde faaliyet göstermekte olan üniversiteler, araştırma enstitüleri ve araştırma merkezleri ve benzeri eğitim, öğretim ve araştırma kurumları arasında disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırma yapmak, bölgeyle ilgili tarihi ve güncel bilgileri toplayarak değerlendirmek, bölge ülkelerinin siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel alandaki gelişmelerini takip ederek gelişmeler hakkında bilimsel ve güncel raporlar hazırlamak.

d) Uygun görülen araştırma sonuçlarını ve uzmanlar tarafından hazırlanan güncel raporları, Merkezin Türkçe, İngilizce, Rusça, Çince, Hintçe ve Farsça dillerinde hazırlanacak olan resmi internet sitesi aracılığı ile Türkiye ve bölge ülkelerindeki ilgili kurumlar ve şahıslar, öğretim elemanları, araştırmacılar ve öğrenciler arasında paylaşmak suretiyle Türkiye ile Asya ülkeleri arasında karşılıklı güven duygularını geliştirmek.

e) Ortak tarihi mirasımıza birlikte sahip çıkmak ve korumak.

f) Rusya ve Çin gibi bölge ülkeleri ile altyapısı sağlam istikrarlı işbirliğinin oluşmasına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belirlenen yetki ve sınırlar çerçevesinde hizmet etmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Asya tarihi, coğrafyası, kültürü, arkeolojisi, antropolojisi, sanatı ve benzeri alanlarla ilgili ana kaynakları ve ana kaynaklardan doğrudan yararlanarak yazılan eserleri toplayarak Merkezin kütüphanesini oluşturmak, kütüphanede toplanan ana kaynakları tasnif etmek, uygun görülen kaynak eserleri ve yabancı dildeki temel eserleri tercüme ederek neşretmek.

b) Başta Çin, Rus, Hint ve Fars kaynakları olmak üzere geçmişten günümüze kadar Asya ile ilgili olarak yazılan kaynaklardan, arkeolojik bulgulardan ve doğrudan ana kaynakların ışığında yapılan araştırma eserlerinden yararlanmak suretiyle Asya’daki devletler ve akraba toplulukların tarihini; siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatını, tarihi süreç içerisinde Dünya medeniyetlerine katkılarını, bölgedeki diğer milletler ve topluluklar ile olan ilişkilerini araştırmak, bölge ülkelerinin Türkiye ile olan ilişkilerini ve bu ilişkilerde yaşanan güncel sorunları bilimsel yöntemlerle inceleyerek çözüm yollarını ortaya koymak.

c) Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşlar ile Asya’daki devlet ve toplulukların Türkiye’deki büyükelçilikleri ve temsilciliklerinin katkıları ile ilgili kurum ve kuruluşlara, yetkili ve ilgili şahıslara ihtiyaç duyulan bölge ve alanlar hakkında araştırma ve bilgilendirme programları yapmak, rapor hazırlamak, proje yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, paneller, konferanslar düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) Yılda en az iki sayı olmak üzere, yurt içi ve yurt dışından kabul edilen Orta Asya ile ilgili çeşitli makalelerin yer alacağı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Araştırmaları Dergisi adlı uluslararası hakemli dergiyi çıkarmak.

d) Türkiye ve Asya’daki soydaş devlet ve akraba toplulukların, ilişkilerin güçlenmesine yönelik olarak zamanın şartlarına uygun yeni ve istikrarlı politikalar üretmelerine, ilgili devlet kurumları, üniversiteler, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ve şirketlerinin birbiri ile doğrudan ilişki kurmalarına ve bu ilişkiler sayesinde birbirine olan güven duygusunun pekişmesi için lazım olan ortamın yaratılmasına zemin hazırlamak gayesiyle Asya’daki devlet ve toplulukların siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel alanlardaki gelişmeleri, bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımaları ve bu gelişmeler hakkındaki uzman görüşlerinin yer aldığı iki aylık Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HBV ASYAM) Haber Bültenini çıkarmak.

e) Asya’daki Türk tarihi, kültürü ve sanat varlıklarını tanıtmaya, yaşatmaya ve korumaya yönelik sergi açmak, yarışlar, araştırma gezileri ve ödül törenleri düzenlemek.

f) Türkiye ile Asya’daki Türk devletleri ve akraba toplulukları ile ortak olan tarihi ve kültürel mirası tespit etmek; dil, tarih, edebiyat, sanat, bilim ve teknoloji alanlarında ortak terminoloji geliştirmek, Asya ile ilgili ciddi araştırmaları bulunan ülke ve bölgelerdeki bilim kuruluşları ve bilim adamları arasındaki işbirliğini artırmak.

g) Ülke ve bölgelerdeki bilim kuruluşları ve bilim adamlarının bilimsel zeminde fikir alış verişinde bulunmalarını sağlamak için yılda en az bir defa Rektörlüğün ve ilgili kamu kurumlarının desteği ve işbirliğinde uluslararası toplantılar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede Merkezin temel çalışma alanı olan Asya’daki devletler ve milletler ile ilgili çalışmaları ile bilinen, bölge ülkelerinde halen kullanılan klasik ve modern dillerden birini bilen daimi statüde çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Merkezin amaçlarında belirtilen alanlarda çalışan öğretim üyelerinden iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görev süresi sona eren müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(3) Müdüre, yokluğunda kendisi tarafından görevlendirilen yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür gerektiğinde yardımcılarının değiştirilmesi için Rektöre teklifte bulunur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin temel çalışma alanı olan Asya tarihi, dili ve kültürü gibi değişik bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri tespit ederek görevlendirilmesi için Rektöre teklif sunmak.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yürütmek.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve kurulu toplantıya çağırmak.

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak, gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak, hazırladığı çalışma programını uygulamak.

d) Merkezin bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

e) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde amaca uygun olarak gerçekleşmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

f) İlgili kamu kurumları ile Üniversiteye bağlı birimler arasında Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak.

g) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları da dâhil olmak üzere, doktor unvanına sahip öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeyle birlikte toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(4) Herhangi bir sebeple boşalan üyelikler için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye belirlenir.

(5) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu ayrıca Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Bu Yönetmelik çerçevesinde ve kuruluş amaçları doğrultusunda, Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek.

c) Merkezce yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait esasları ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek.

d) Merkez çalışanlarının derleme, araştırma, arşivleme, tasnif etme, uygulama, yayım, kurs, seminer, sempozyum ve benzeri konulardaki projelerini ve taleplerini değerlendirip kararlaştırmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

f) Müdürün gündeme getireceği Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında bilgi, tecrübe ve eser sahibi olan bilim adamları, istekleri halinde Asya ile ilgili çalışma alanları olan kurumların temsilcileri ile Merkezin ihtiyaç duyduğu diğer alanlarda uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen en az 15, en çok 30 üyeden oluşur. Geçerli bir mazereti olmaksızın ardı ardına üç defa toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Gerekli hallerde yeni Danışma Kurulu üyesi seçilebilir ve mevcut olan Danışma Kurulu üyelerinin görevi sona erdirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez Müdürün davetiyle ve salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür Danışma Kurulu toplantılarında oy kullanamaz.

(3) Danışma Kurulunun görevi; üyelerden ve akademik birimlerden gelen çalışma programlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, Yönetim Kurulunun faaliyet raporunu değerlendirmek, yapılmış veya yürütülmekte olan çalışmalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş beyan etmek, gerekirse çalışma alanları ile ilgili komisyonlar oluşturmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Demirbaş, alet ve ekipman

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.