12 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31097

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (TAM): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Görevleri ve Faaliyet Alanı

Merkezin amaçları ve görevleri

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve görevleri şunlardır:

a) Türk dünyasının dil, tarih ve edebiyat eserlerini, arkeolojisini, sanatını, günümüzdeki siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel durumunu incelemek.

b) Türk dünyası ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, bu araştırmalara Türkiyat araştırmacılarının katılımını sağlamak.

c) Türkiye’nin dünya konjonktürü içindeki yerinin kuvvetlendirilmesi için Türk dünyasının potansiyel gücünün harekete geçirilmesiyle ilgili projeler hazırlamak ve çözümler üretmek.

ç) Türk dünyası ile ilgili olarak Türkiye’de ve Türkiye dışında yapılan çalışmaları değerlendirmek, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek.

d) Türk dünyasında yayımlanan kitap, gazete, dergi, broşür, afiş, ses ve görüntü kayıtlarından oluşan Türk Dünyası Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezini kurmak.

e) Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren her konu hakkında bilgi ve fikir alış verişini gerçekleştirmek, elde edilen sonuçları Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak.

f) Türk dünyası ile ilgili kitap ve dergi yayımlayarak bu alan üzerinde çalışan bilim adamlarımızın bilgi ve tecrübelerini kalıcı eserler hâline getirmek.

g) Türk dilinin Türk dünyasında ortak iletişim dili hâline getirilmesi amacıyla kurslar açmak ve yayınlar yapmak.

ğ) Türk dünyası ile ilgili çalışmalarda bulunan Türkiye ve Türkiye dışındaki enstitü, merkez, kişi ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

h) Türk tarih ve kültürüyle ilgili hazırlanacak yazılı ve görüntülü medya programlarına bilimsel destek sağlamak.

ı) Yurt içi ve yurt dışında Türk tarih ve kültürü ile ilişkili merkezlere kuruluş amacına uygun olarak kısa süreli araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek.

i) Kuruluş amacına uygun olarak yükseköğretimle ilgili mevzuat çerçevesinde kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Merkezin faaliyet alanı

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanını; 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere Türklerin tarih içerisinde yaşadığı bütün eski ve yeni yurtlarını, bu yurtlarda yaşamış ve yaşamakta olan tüm Türk topluluklarını, Türklerin bu yurtlarda dil, tarih ve edebiyat eserleri başta olmak üzere meydana getirdikleri kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan münasebetlerini incelemek üzere gerçekleştirilecek her türlü çalışmalar oluşturur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin genel çalışma alanı olan Türkoloji biliminin tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları ile Türk tarihi disiplinlerinde profesörlük veya doçentlik unvanına sahip Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Türkoloji’nin tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları ile Türk tarihi disiplinlerinde en az doktora unvanına sahip Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir. Müdürün görevi sona erdiği zaman, yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Değişik bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek atanması için Rektöre teklif etmek.

b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.

d) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

f) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

g) Müdür, bu Yönetmelikle belirlenen çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden birinci derecede sorumlu olup her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin işleyişi ve faaliyetleri hakkında Rektörlüğe rapor verir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları da dahil olmak üzere Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan ve en az doktora unvanına sahip Üniversitenin öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye ile birlikte toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir.

(4) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda, Türk dünyası ile ilgili projeleri hayata geçirmek üzere geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Müdüre yardımcı bir organ olarak çalışmalarını sürdürür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Merkezin idarî ve teknik personel ihtiyacını belirlemek.

b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek.

c) Merkez elemanlarının araştırma, inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

f) İlgili mevzuat kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanında bilgi, tecrübe ve eser sahibi uzman bilim adamları ve bu alanla ilgili çalışmalarda bulunan kurum temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğine seçilme ve üyeliğe son verme, Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ve Rektörün onayıyla gerçekleşir. Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmaksızın tavsiye niteliğinde kararlar alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü âlet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.