12 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31097

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİK ÇEVRE

DEĞERLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeolojik Çevre Değerleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeolojik Çevre Değerleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ARÇED): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeolojik Çevre Değerleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toprak altında ve üstünde bulunan taşınır ve taşımaz arkeolojik değerler üzerinde inceleme ve araştırma yapmak.

b) Toprak altında kalmış eski yerleşim yerlerinde arkeolojik kazılar yapmak.

c) Eski yerleşim yerlerinin tespitine yönelik olarak yüzey araştırmaları yapmak.

ç) Toprak üstünde bulunan tarihi kalıntıların onarım ve korunmasına yönelik inceleme ve çalışmalarda bulunmak; bu kalıntıların tescil, röleve ve restorasyon çalışmalarını yapmak; tüm çalışmaların masaüstü değerlerini ve bilimsel yayınlarını yapmak.

d) Merkezin çalışma konularında geziler, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek; ilgili mevzuatı kapsamında konu ile ilgili bilirkişilik ve danışmanlık hizmetleri vermek, bu faaliyetleri kamu kurumları ve üniversitelerarası organizasyonlar çerçevesinde yürütmek.

e) Kuruluş amacına uygun olarak yükseköğretim mevzuatı içerisinde kendine verilen diğer görevleri yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından Merkezin çalışma alanları kapsamında talep edilecek konularda araştırma, inceleme ve fizibilite raporları hazırlamak.

b) Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından talep edilecek yüzey araştırması, kurtarma kazısı, tarihi eser onarımı ve koruması gibi alanlarda projeler üretmek ve yürütmek.

c) Baraj altında kalacak alanlarda yüzey araştırması ve arkeolojik kazı organizasyonları gerçekleştirmek.

ç) Sulama göletleri yapılacak alanlar ile sulama kanalları güzergâhlarında arkeolojik yüzey araştırmaları ve kurtarma kazıları yapmak.

d) Petrol ve doğalgaz boru hatlarının geçeceği güzergâhlar üzerinde arkeolojik çevrenin korunmasına yönelik yüzey araştırmaları ve kurtarma kazıları organize etmek ve bunları yürütmek.

e) Yeni karayolu yapılacak güzergâhlardaki arkeolojik çevrenin korunmasına yönelik projeler üretmek ve yürütmek.

f) Yüksek gerilim ve enerji nakil hatları güzergâhlarında tarihi ve arkeolojik dokuların tespit edilmesi ve bunların zarar görmesini engellemek için alternatif güzergâhlar önermek veya kurtarma kazıları yapmak.

g) Eski devirlere ait toprak üstünde kalmış mimarî kalıntıların onarım ve koruma çalışmaları konusunda projeler üretmek.

ğ) Tarihi eser ve arkeolojik yerleşimlerin (sit alanı) tanım, tespit ve değerlendirmeleri konusunda bilirkişilik yapmak.

h) Çeşitli kuruluşlarca talep edilen konularda danışmanlık yapmak.

ı) Bu maddede belirtilen faaliyet alanları doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi bakanlıklar ile ilgili bakanlıklara bağlı, özellikle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurumlar, il ve ilçe belediyeleri gibi mahalli idareler ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının talep edecekleri konularda; danışmanlık, fizibilite, proje üretimi, proje yürütülmesi ve benzeri alanlarda çalışmalar yapmak.

i) Yurt dışında benzeri faaliyetleri yürüten resmî ve özel kuruluşlar (Üniversiteler, enstitüler, vakıflar ve benzeri) ile ortak projeler ve organizasyonlar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından en az üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün yokluğunda, Müdürün önereceği yardımcısı kendisine vekâlet eder. Vekâletin altı aydan uzun sürmesi halinde yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görev süresi dolan müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Değişik bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek Rektöre önermek.

b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.

d) Yönetim Kurulunca karara bağlanan konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek; Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

f) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

g) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdür dâhil olmak üzere yedi üyeden oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür. Müdürün yokluğunda bu görevi Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir.

(5) Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yaparlar. Görev süresi dolan yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan üyelikler için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye belirlenir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre, Merkezin çalışma programını planlamak, Merkezin idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek.

b) Merkez bünyesinde çalışma grupları oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek.

c) Çalışma grupları tarafından hazırlanan raporları incelemek ve karara bağlamak.

ç) Merkezin dönemler halindeki çalışma programını hazırlamak ve uygulamaya koymak.

d) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak Merkezin amaç ve görevlerine uygun projeleri gerçekleştirmek ve diğer işbirliği olanaklarını araştırmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

f) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.