12 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31097

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk mutfak kültürünün tarihini, gelişimini incelemek ve sorunlarını belirlemek, bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, Anadolu mutfağı ve yöresel yemek kültürü konusunda inceleme ve araştırmalarda bulunmak, yiyecek-içecek sektörünün gelişmesi ve iyileşmesi için bölgesel, ulusal, uluslararası düzeyde bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yiyecek-içecek ve Türk mutfak kültürü ile ilgili konularda araştırma ve çalışmalar yapmak, projeler yürütmek ve araştırmacıları teşvik etmek.

b) Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla yiyecek-içecek ve Türk mutfak kültürünün gelişimi amacıyla işbirliği içinde projeler geliştirmek ve yürütmek, bilimsel toplantılar düzenlemek.

c) Yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını yayımlamak.

ç) Yiyecek-içecek sektörü ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, orta ve uzun süreli eğitim-öğretim programları geliştirmek ve düzenlemek.

d) Oluşturulacak bilgi, kaynak ve uzman birikimi ile Merkezin amacına uygun konularda çalışan lisansüstü öğrencilerine yardımcı olmak.

e) Merkezin amacına uygun araştırma projelerinin başlatılması ve yürütülmesi konularında danışmanlık hizmeti vermek.

f) Üniversitede gastronomi ve mutfak sanatları alanında yürütülen eğitim hizmetlerinin gelişmesine akademik destek ve katkılar sağlamak.

g) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Turizm Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversitenin Turizm Fakültesinin aylıklı öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisini yerine vekâleten görevlendirir. Müdürün görevine vekâlet altı aydan uzun sürerse yeni bir Müdür, Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

b) Projelerin yürütülmesinde ihtiyaç olduğunda Danışma Kurulu oluşturulmasını önermek, Danışma Kurulunun görev süresini ve üye sayısını belirlemek.

c) Danışma Kurulu ile Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

d) Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve onay alındıktan sonra uygulamak.

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık raporlar hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkez bünyesinde çalışma birimleri oluşturulmasını Yönetim Kuruluna teklif etmek, birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

g) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, bunları Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak ve onay alındıktan sonra uygulamak.

ğ) Proje gruplarının çalışma ekiplerini kurmak, ekiplerin çalışmalarını denetlemek.

h) Merkezin personel ihtiyacını tespit ederek Yönetim Kurulunun görüşü ile birlikte Rektöre sunmak.

ı) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşü ile birlikte Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört öğretim elemanıyla birlikte toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Görevi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetlerini değerlendirmek üzere yılda en az iki kez toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından sunulan, Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak.

b) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini incelemek ve değerlendirmek.

ç) Müdürün önereceği proje grubu veya birimleri ile bunların başkanlarını seçme konusunda karar alarak, işleyiş kurallarını belirlemek.

d) Müdürün önereceği konular hakkında karar almak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği artırmak, yeni görüşleri çalışmalara kazandırmak, Merkez yönetiminin ihtiyaç duyduğu konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere, Merkezin amaç ve çalışma alanlarında Müdürle birlikte en fazla on beş üyeden oluşan Danışma Kurulu oluşturulur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdür tarafından önerilen, Üniversite içinden ve dışından konu ile ilgili uzman kişiler ve yiyecek-içecek sektörü temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca seçilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Gerektiğinde, seçilen üyelerin görev süresi uzatılabilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.