12 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31097

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK KÜLTÜRÜ AÇISINDAN

HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Türk kültürünün ana konularını tespit etmek.

b) Hacı Bektaş Veli’nin Türk kültür tarihi içindeki yerini ilmî objektiflik içinde esas kaynaklara dayalı olarak ortaya koymak.

c) Hacı Bektaş Veli’yi hazırlayan tarihi, sosyal ve siyasî sebepleri inceleyerek Ahmet Yesevi’den bu yana Türk kültürünü fiilen yaşayan ve yaşatan kişileri ortaya çıkararak Türk kültür tarihi içinde Hacı Bektaş Veli’nin gerçek yerini tayin etmek.

ç) Amaçları ve faaliyetleri itibarıyla Merkez ile benzer alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak.

d) Doğrudan Hacı Bektaş Veli’nin ve onun yetiştirdiği kişilerin telif ve tercüme eserlerini bulup ortaya çıkarmak, incelemek ve bu fikirleri anlaşılır hale getirmek.

e) Hacı Bektaş Veli’nin kuruluşunda doğrudan veya dolaylı olarak rol oynadığı lonca ve ahilik esnaf teşkilatlarının yapısını incelemek.

f) Hacı Bektaş Veli’nin etki alanına giren diğer Türk büyüklerini incelemek, fikirlerini ortaya koymak.

g) Hacı Bektaş Veli ve o dönemin Türk millî kültürüyle ilgili bütün yazma ve basma ana kaynakları toplayıp bir arşiv kurmak, gerekirse mikrofilmler getirtmek ve mikrofilm makinesinin de bulunacağı bir ihtisas kütüphanesi kurmak.

ğ) Konuyla ilgili uzmanlar yetiştirmek amacıyla yüksek lisans ve doktora bursları ve kaynakları temin etmek.

h) Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik düşüncesiyle ilgili yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin amaç ve faaliyetlerine uygun niteliklerdeki Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri kendisine vekâlet eder. Müdürün görevi başında bulunmama süresinin altı ayı aşması hâlinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erince, yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini Rektöre önermek.

d) Merkezin yürütme, bilim, yayın, inceleme birimlerine başkanlık etmek ve bu birimlerin işleyiş ve düzenini sağlamak.

e) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkez ile ilgili olarak Rektöre bilgi vermek.

f) Merkezin ihtiyaçları ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun kararından sonra Rektörlüğe bildirmek.

g) Merkeze bağlı idari ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

ğ) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

h) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

ı) Danışma Kurulunu yılda en az bir kez toplantıya davet etmek.

i) Merkezde yapılan bütün işlemlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Diğer dört üye ise alanında uzmanlaşmış Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer.

(3) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün teklif ettiği Merkezin çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

b) Merkezin bütçe ve mali hesaplarını görüşerek karara bağlamak.

c) Müdür tarafından ortaya konan meseleleri görüşmek.

ç) Merkezin amacına uygun olarak birimler oluşturmak.

d) Merkezin amaçlarıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi uzman bilim adamları ve istekleri halinde Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Danışma Kuruluna seçilme ve üyeliğe son verme, Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ve Rektörün onayı ile olur.

(2) Danışma Kurulu, en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu; Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmaksızın tavsiye niteliğinde kararlar alarak Müdüre yazılı olarak bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.