12 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31097

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK HALK BİLİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (THBMER): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde eğitim veren Türk Halk Bilimi Bölümü ile diğer halk kültürü ile ilgili sanat tarihi, geleneksel el sanatları, müzik eğitimi, resim eğitimi, beden eğitimi, Türk dili ve edebiyatı, çağdaş Türk lehçe ve edebiyatları, tarih ve benzeri sosyal ve beşeri bilimler ve güzel sanatlar alanlarındaki halk kültürü birikimleri ile biyoloji, matematik, kimya, tıp, eczacılık, ziraat gibi fen bilimlerindeki halk kültürü birikimlerini, disiplinlerarası bir yaklaşımla halk hayatının bütün kültürel görünümlerini araştırma ve inceleme amacını taşıyan Türk halk bilimi disiplininin, ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanılabilmesinin düşünce ve fiziki altyapısını oluşturmak.

b) Halk kültürü ürünlerinin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde derlenmesinden uygulanmasına uzanan bütün süreçleri, disiplinlerarası çalışma yöntemleriyle yürütmek ve yürütülen süreçlere katkı sağlamak.

c) Halk biliminin kendi kuramsal yaklaşımları içinde, halk biliminin inceleme alanındaki kaybolan ürünleri toplama, müzeleme ve halk kültüründe ortaya çıkan yeni ürün ve durumları derleme ve değerlendirme çalışmalarına katkı sağlamak.

ç) Halk bilimi çalışmalarında dünyada ortaya çıkan yeni yaklaşım ve anlayışları, Türk halk bilimi alanına taşımak ve sonuçlarından yararlanmak için bilimsel bilgi üretim süreçlerini desteklemek veya oluşturmak.

d) Her türlü kurumlaşmanın, halk hayatına yönelik uygulamalar yaparken halk kültürünün bu alanlardaki birikimlerinden yararlanmasına, küreselleşme ve kültür turizmi gibi olgularla gittikçe önem kazanan yerli ve otantik kültür ürün ve gösterimleri arayışına cevap vermek üzere; ilgili idari, bilimsel, ticari veya mesleki kuruluşların halk bilimi verilerinin toplum hayatının ihtiyaç duyulan alanlarında kullanımını kolaylaştıracak yönde bilgi, donanım ve uzman eleman elde etmelerine katkı sağlamak üzere eğitim, derleme, araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda beliritilen faaliyetlerde bulunur:

a) Bütün il, ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde Türkiye’de ve Türk halk kültürünün yaşadığı diğer ülke ve coğrafyalarda kaybolan, yaşayan veya yeni oluşan halk kültürü ürünlerinin derlenmesi ve incelenmesi çalışmalarını yürütmek.

b) Derlediği halk bilimi ürünlerinin bilimsel değerlendirme, arşivlenme ve müzelenme çalışmalarına imkanları ölçüsünde katkı sağlamak.

c) Çalışma alanlarında halk kültüründen yararlanmak isteyen her türlü idari, bilimsel, ticari veya mesleki kuruluşun talep ettiği veya ihtiyaç duyduğu belge, bilgi, plan ve proje gibi dokümanları hazırlamak veya danışmanlık hizmetleri yürütmek.

ç) Çalışma alanlarındaki bilgi edinme ve paylaşma süreçlerini; başta eğitim faaliyetleri olmak üzere, düzenlediği ulusal veya uluslararası düzeydeki kurslar, seminerler, sempozyumlar, kongreler, bienaller ve konferanslarla desteklemek ve oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin genel çalışma alanı olan halk bilimi disiplini öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla olmamak kaydıyla geçici sürelerle görevinden ayrıldığı durumlarda kendisi tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı yerine vekâlet eder.

(2) Müdürün teklifi ile Merkezin faaliyet alanları kapsamında Müdüre yardımcı olmak amacıyla Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçiminde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin çalışma alanında ve ilgili disiplinlerde çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için Müdürün önereceği ve Rektörce görevlendirilen altı öğretim üyesi dahil en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kere salt çoğunlukla Müdürün çağrısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda Müdüre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Gerekli görülen durumlarda geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

c) Merkez elemanlarının derleme, araştırma, arşivleme, müzeleme, uygulama ve yayın konularındaki projelerini ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

d) İlgili mevzuat kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyetlerini daha etkin ve bilimsel bir şekilde yürütmek için, Türk halk bilimi ve halk biliminin ilişki içinde bulunduğu diğer disiplinlerdeki uzmanlıkları ile tanınan bilim adamı ve yöneticilerle, Merkezin ihtiyaç duyduğu diğer alanlardan katılan en fazla on üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeliğine seçilme ve üyeliğe son verme Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ve Rektörün onayı ile gerçekleşir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır ve tavsiye nitelikli kararlar alır. Danışma Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı aranmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektörce görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.