12 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31097

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK EL SANATLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (TESAM): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Sergi Kurulu: Merkezin Sergi Kurulunu,

e) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Görevleri ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve görevleri

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve görevleri şunlardır:

a) Kronolojik bir sistematik içinde Türk el sanatlarının evrimini incelemek.

b) El sanatları üretim süreçleri konusunda danışmanlık hizmeti vermek ve süreç iyileştirmeye yönelik uygulamaları araştırmak ve geliştirmek.

c) El sanatları dallarının nitelik ve niceliklerini belirlemek; çeşitli bilgiler, fotoğraf, çizim, slide ve akar filmle dokümantasyon yapmak.       

ç) Lisans, özellikle yüksek lisans eğitimine katkı sağlamak ve sanatçılar/ustalar ile müşterek çalışmalar dâhilinde araştırmacı öğretim elemanı yetiştirmek ve Türk el sanatları dallarında lisansüstü ve doktora çalışmaları yapanları desteklemek.

d) El sanatlarının bakımı, onarımı, aslına uygun çoğaltmaları üzerine araştırmalar planlayarak deney laboratuvarı, atölye ve stüdyolarda uygulama alanına koymak ve bu alanda çalışan araştırmacılara ve sanatçılara istediklerinde bilimsel ve sanatsal üretim yapılabilmesi için atölyeler, sunum imkanları, teknik yardım ve uzmanlık desteği sağlamak.

e) Geleneksel yöntemle ürün veren ve yeni, özgün, çağdaş denemeler yapan sanatçı ve ustaları desteklemek.

f) Kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan el sanatları dallarından çağdaş teknolojiye yarar sağlayacak alanlarda araştırmalar yapmak.

g) Medya ve yayın dünyası ile ortak projeler yürütmek ve sanatçılar ile bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri etkinlikleri düzenlemek.

ğ) Rektörlüğün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Belirtilen amaçlar dahilinde, danışmanlık hizmeti vermek ve danışmanlık hizmetleri verdiği süreçleri iyileştirmeye yönelik uygulamaları araştırmak ve geliştirmek.

b) Belirtilen amaçlar dahilinde, doğrudan; tasarım ve uygulama  hizmetleri sunmak.

c) El sanatları alanında çalışan araştırmacılara ve sanatçılara istediklerinde bilimsel ve sanatsal üretim yapılması için atölyeler, sunum imkanları, teknik yardım ve uzmanlık desteği sağlamak.

ç) El Sanatları Belgeliği kurmak. Bu ünitede çağdaş bir sistematikle geliştirilmiş gözlem fişleri aracılığıyla; fotoğraf, slide, akar film, çizim ve benzeri araçları kullanarak eserlerin dokümantasyonunu yapmak.

d) Özellikle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Türkiye lisansüstü eğitimine katkı sağlamak, usta/sanatçı ve bilim insanlarının müşterek çalışmaları çerçevesinde deneyim kazanacak araştırmacı öğretim elemanı yetiştirilmesine katkı sağlamak.

e) Alanla ilgili uzmanlar yetiştirmek amacıyla, yüksek lisans ve doktora burs kaynakları temin etmek.

f) Geleneksel yöntemle çalışan ve özgün denemeler yapan sanatçı ve ustalara seminer, kurs, konferans, yayın ve belgelikte bulunan arşiv malzemesi ile yardım etmek. El sanatları dallarında ulusal ve uluslararası yarışmalar, karma ve kişisel sergiler, defileler, kermesler, bienaller, fuarlar düzenleyerek; plaket, mansiyon, ödül ve benzeri ile sanatçı ve ustaları teşvik etmek. Kataloglar hazırlayarak sanatçının tanınmasına ve tanıtılmasına yardımcı olmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde Türk el sanatları çalışmalarında koordinasyonu sağlamak.

ğ) Geleneksel el sanatları konularında yurt içinde ve yurt dışında yapılacak bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans ve kongreler ile eğitim programlarına katılmak; ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre ve eğitim programları düzenlemek, konunun uzmanı bilim ve sanat insanları ile iletişim kurmak ve bu alandaki bilimsel ve sanatsal çalışmalara destek sağlamak.

h) Üniversitenin çeşitli birimlerine Merkez faaliyetleri kapsamında hizmet sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Sergi Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda müdür yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder.  Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Merkez faaliyetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak üzere Müdürün önerisi üzerine, Merkezde görevli öğretim üyeleri arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir.  Müdürün görevinin sona ermesi durumunda müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetimiyle ilgili önlemleri almak.

b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Üniversite öğretim elemanları arasından değişik bilim alanlarında Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini tespit etmek ve görevlendirilmeleri için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini tespit etmek ve toplantıya çağırmak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek.

f) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporunu Rektöre sunmak ve sonuçlandırmak.

g) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ğ) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları da dahil olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye ile birlikte toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyeliklere veya kesintisiz altı aydan fazla süreyle görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün önerisi ile Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Merkezin idarî ve teknik personel ihtiyacını tespit etmek.

b) Gerekli gördüğü durumlarda, el sanatları ile ilgili görüşleri hayata geçirmek üzere Merkez bünyesinde geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek.

c) Merkez elemanlarının araştırma, inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.

d) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

f) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında bilgi, deneyim ve eser sahibi uzman bilim insanları ve bu alanla ilgili çalışmalarda bulunan kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyeliğine seçilme ve üyeliğe son verme, Müdürün önerisi üzerine alınan Yönetim Kurulu kararının Rektör tarafından onaylanması ile gerçekleşir.

(2) Danışma Kurulu, en fazla on üyeden oluşur ve görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyeliklere veya kesintisiz altı aydan fazla süreyle görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve oy çokluğu ile kararlar alır.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda görüşlerini bildirmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla görevlidir.

Sergi Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Sergi Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında bilgi, deneyim ve eser sahibi uzman bilim insanlarından oluşur. Sergi Kurulu üyeliğine seçilme ve üyeliğe son verme, Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile gerçekleşir. Sergi Kurulu, en fazla on üyeden oluşur. Sergi Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve oy çokluğu ile kararlar alır.

(2) Sergi Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda görüşlerini bildirmek ve tavsiye niteliğinde kararlar almakla ve sanatsal faaliyetlerin duyurulması, başvuruların değerlendirilmesi ve sergilerin düzenlenmesi ile görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.