12 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31097

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRK CEZA HUKUKU

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanına, amacına, yönetimine ve organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanına, amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (Türk-Ce-Mer): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası alanda ceza hukukunun sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarını geliştirmek, mukayeseli hukukta ceza hukuku alanındaki gelişmeleri ve güncel tartışmaları takip etmek, Avrupa Birliği ile işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile öğretiye ve uygulamaya dönük olarak çalışma ve etkinlikler yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına yönelik olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ceza hukuku ve bağlantılı alanlarda, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kolokyum ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bunlara katılmak.

b) Ceza hukuku ile ilgili konularda yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.

c) Merkezin amaçlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmek.

ç) Faaliyet alanıyla ilgili gerekli donanımı kurmak, ulusal ve uluslararası yayınları  izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak.

d) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlardan yararlanmak ve işbirliği yapmak.

e) Bu alanda faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluş personeline yönelik düzenli, bilimsel, mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma kursları, seminerleri ve benzerlerini açmak ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak.

f) Faaliyet alanları ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından birisi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresi bitince, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

b) Danışma Kurulu ile Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet plan, program ve bütçesini hazırlamak.

ç) Rektör tarafından onaylanan plan, program ve bütçe ile Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

d) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

f) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

g) Proje gruplarının çalışma ekiplerini oluşturmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan üyeliklere veya kesintisiz altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşerek oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

b) Müdür tarafından sunulan Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak.

c) Merkeze gelen proje ve iş tekliflerini incelemek ve değerlendirmek.

ç) Merkez tarafından verilecek katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları ile ilgili gerekli düzenlemeler ve görevlendirmeleri Rektörlüğün onayına sunulmak üzere karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin artırılması, yeni görüşlerin çalışmalara kazandırılması, Merkezin ihtiyaç duyduğu konularda hizmetlerinden yararlanılması amacıyla, Müdür ile birlikte en fazla on beş üyeden oluşturulabilir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdür tarafından önerilen, Üniversite içinden ve dışından konuyla ilgili uzman kişiler arasından Rektör tarafından seçilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Gerektiğinde üyelerin görev süresi uzatılabilir. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır, toplantılara Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun kararları istişari niteliktedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.