12 Nisan 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31097

YÖNETMELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden:

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ŞİDDET VE SUÇLA MÜCADELE

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bütün dünyada ve ülkemizde giderek artan şiddet, saldırganlık, suç, terör, madde bağımlılığı ve intihar eğilimleri karşısında bireylerin/toplumun daha güçlü olmasını sağlayacak sosyal politikalar geliştirilmesine katkıda bulunacak araştırmalar yaparak; iller, bölgeler, ülke ve dünya düzeyinde çocuk hakları, şiddet, saldırganlık, intihar, suç ve mağduriyet konularında kuramsal düzeyde çalışmalar ve uygulamalar yapmak.

b) Koruyucu hukuk, önleyici ve iyileştirici eğitim, anlaşmazlık çözümü, arabuluculuk alanlarında araştırma ve uygulama hizmetleri üreterek şiddeti ve suçu; aile, okul ve diğer sosyal ortamlarda oluşmadan önlemek, bireysel ve toplumsal nitelikli, acil ve sıra dışı olaylarda, kriz müdahale modelleri ortaya koymak, bu alanda teoriler geliştirmek, uzmanlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Şiddeti, suçu ve mağduriyeti önleme/azaltma ihtiyaçları doğrultusunda yol haritası olacak uygulanabilir modeller geliştirmek, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilgili literatüre ve saha çalışmalarına dayalı her çeşit yayın etkinliğinde bulunmak.

ç) Ülke/il/ilçe/kurum/kuruluşlar düzeyinde; şiddet, suç, mağduriyet risk haritaları oluşturmak, ilgili bilimsel raporları hazırlamak, toplumun değişik kesimleri, kurumlar/kuruluşlar tarafından ihtiyaç duyulan sosyal konular/sorunlarla ilgili saha araştırmaları yapmak.

d) Şiddetin sebepleri, sonuçları ve suçu önleme konuları üzerinde araştırma yapacak ve çözüme yönelik hizmetler üretecek akademisyenlerin yetiştirilmesi için Üniversite bünyesinde ve dışında gerekli çalışmalarda bulunmak, konuyla ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği protokolleri yapmak, ortak projeler üretmek ve yürütmek.

e) Sosyal politika üretenlere, kanun, tüzük ya da yönetmelik geliştirenlere yol gösterici çalışmalar yapmak, bilimsel raporlar ortaya koymak, şiddetle, suçla mücadeleyi güçlendirecek değişik sosyal hayat alanları ve coğrafi bölgeler için etkin modeller geliştirmek ve uygulamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Şiddet, saldırganlık, suç, çocuk ihmal/istismarı, aile içi şiddet, intihar eğilimleri, mağduriyet konularında sürekli araştırmalar yapmak, projeler üretmek, yürütülmekte olan projelere ortak olmak, elde edilen bilgileri toplumla paylaşmaya yönelik sürekli eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

b) Çocuk hakları, insan hakları, şiddetle mücadele, cinsel istismardan korunma, çatışma çözümü, müzakere kültürü, kanuni arabuluculuk ve benzeri konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaç duyacakları hizmetleri üretmek, bilimsel raporlar hazırlamak, hizmet içi eğitim kursları, konferanslar, çalıştaylar, seminerler, sertifika programları düzenlemek, katılımcılara ilgili/gerekli uzmanlık belgelerini vermek.

c) Çocuk hakları, ailenin güçlendirilmesi, kadının korunması, şiddet, saldırganlık, suç, anarşi, terör, cinsel istismar, ihmal, intihar eğilimleri, madde bağımlılığı ve her çeşit suç mağduriyetleri konularında araştırma projeleri geliştirmek, yürütmek, önleyici, iyileştirici hizmet plan/program ve modülleri üretmek, bu bağlamda Üniversite imkânlarından yararlanmak, çalışmaların/projelerin özelliğine göre başka kurumlarla işbirliğine gitmek, Üniversite dışından bilim insanı ve uzmanlardan yararlanmak, benzeri merkezlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

ç) Türk ceza infaz sisteminin (ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik hizmetleri) ihtiyacı olan rehabilitasyon, eğitim, tahliyeye hazırlık/tahliye sonrası izleme, psiko-sosyal servis hizmetlerine destek, personelin hizmet içinde eğitimi bağlamında materyaller, eğitim modülleri, plan, program ve stratejiler geliştirmek ve uygulamak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışındaki benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, şiddet, saldırganlık ve suç konularıyla ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini, sempozyum ve kongreler düzenlenmesini desteklemek, anılan konularda öğrencilerin tezler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak.

e) Güvenli okullar/kurumlar için, “Etkin Öğrenci Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı Sistemlerini” oluşturabilmeleri doğrultusunda üniversitelere, örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarına ve diğer ihtiyaç sahiplerine program ve eğitim desteği vermek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda her çeşit yazılı/görsel yayın etkinliği, hizmeti geliştirmek, yürütmek; ilgili mevzuat doğrultusunda Merkezin çalışma konuları kapsamında danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

g) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ğ) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ortaya çıkan sorunlara çözümler üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(2) Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma konularında uzmanlığı bulunan Üniversitedeki öğretim elemanları ya da uzmanlardan veya Üniversite dışından Müdürün teklifi ile Rektör tarafından, iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları gerekli hallerde Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapmak.

f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, çalışma gruplarını yönlendirmek ve denetlemek.

g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

h) Personel görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Üniversite öğretim elemanı veya kamu kurumlarında görevli uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye dahil en çok yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim, araştırma, uygulama programlarının hazırlanması ve planlanması, etkinliklere katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek, projeleri, saha araştırmalarını yürütecek kişi ya da birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Eğitim, araştırma, uygulama, proje faaliyetleri sonunda katılım belgesi, başarı belgesi, bilimsel rapor ve benzeri belgeleri düzenlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversite öğretim üyeleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayıyla seçilen beş kişiden oluşur.

(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanabilir. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere; Proje Geliştirme Çalışma Grubu, Yayın Çalışma Grubu, Saha Araştırmaları Çalışma Grubu, Halkla İlişkiler Çalışma Grubu ve benzeri, sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma grupları, Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen bir bölüm başkanı sorumluluğunda iş görür. Çalışma grupları, ilgi alanlarına giren ve Merkezin organlarınca verilen işleri yürütür, yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre raporlar hazırlar, önerilerde bulunur. Bu çalışma gruplarında yer alan personel, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için görevlendirilirler. Müdür, kurulan çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan çalışma grubu personeli Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve benzeri personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.